Gestió de la prevenció per a la millora de la productivitat

Publicat el: 09/11/2015

Els serveis de prevenció ens converteixen en un col·laborador estratègic per al manteniment d'equips d'alt rendiment a les empreses espanyoles.

Juntament amb la cobertura de les prestacions econòmiques i sanitàries, la llei vigent reconeix i estimula la tasca preventiva de les mútues, per assessorar les empreses en la reducció de la sinistralitat i la prevenció de riscos laborals.

Serveis adaptats a qualsevol empresa

El model assistencial i de gestió de Mutua Universal permet l'adaptació de productes i serveis a empreses de qualsevol dimensió i sector d'activitat, des dels principis de l'atenció personalitzada i la col·laboració constant.

Com podem contribuir a la competitivitat i productivitat de les empreses?

L'impacte de la crisi econòmica i el desenvolupament de les noves tecnologies, entre altres factors, estan provocant un canvi estructural en el teixit empresarial espanyol. Companyies de qualsevol dimensió i sector necessiten solucions innovadores i d'elevada eficiència per desenvolupar i mantenir equips d'alt rendiment que contribueixin a impulsar la seva competitivitat.

Per garantir la seva continuïtat, aquests equips s'han de mantenir cohesionats, motivats i amb bona salut, per la qual cosa la prevenció de riscos i l'agilitat en la rehabilitació de les persones treballadores són processos cada vegada més rellevants.

Dins el marc legal vigent, desenvolupem programes i activitats d'assessorament, orientació tècnica i assistència perquè les empreses associades puguin dur a terme una gestió eficaç en matèria de prevenció d'accidents i malalties professionals.


Contacta amb la teva persona interlocutora en prevenció més pròxima

La nostra prevenció de riscos laborals s'enquadra en el marc normatiu actual i dels nostres objectius com a entitat

Publicat el: 13/01/2016
  • La Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social.
  • El Reglament de col·laboració, article 13. Pendent de revisió de conformitat amb la Llei 35/2014.
  • Reial decret 860/2018, de 13 de juliol, pel qual es regulen les activitats preventives de l'acció protectora de la Seguretat Social que han de dur a terme les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.
  • Les resolucions anuals de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per les quals es determinen les activitats preventives a fer per les Mútues d'Accident de Treball: Pla d'activitats preventives (PAP).


Les activitats preventives han de complir els aspectes següents

  • S'adrecen a les nostres empreses associades, població protegida i persones treballadores autònomes adherides a Mutua Universal
  • No generen drets subjectius (és a dir, els subjectes no tenen dret a exigir que se'ls prestin aquestes activitats).
  • Mai no substituiran a les persones empresàries en el compliment de les obligacions que com a tals tinguessin assignades.