Gestió de la prevenció per a la millora de la productivitat

Publicat el: 09/11/2015

Els serveis de prevenció ens converteixen en un col·laborador estratègic per al manteniment d'equips d'alt rendiment en les empreses espanyoles

Juntament amb la cobertura de les prestacions econòmiques i sanitàries, la llei vigent reconeix i estimula la tasca preventiva de les mútues, per assessorar a les empreses en la reducció de la sinistralitat i la prevenció de riscos laborals

Serveis adaptats a qualsevol empresa

Treballadors i empreses associades

El model assistencial i de gestió de Mutua Universal permet l'adaptació de productes i serveis a empreses de qualsevol dimensió i sector d'activitat, des dels principis de l'atenció personalitzada i la col·laboració constant.

Com podem contribuir a la competitivitat i productivitat de les empreses?

L'impacte de la crisi econòmica i el desenvolupament de les noves tecnologies, entre altres factors, estan provocant un canvi estructural en el teixit empresarial espanyol. Companyies de qualsevol dimensió i sector necessiten solucions innovadores i d'elevada eficiència per desenvolupar i mantenir equips d'alt rendiment que contribueixin a impulsar la seva competitivitat.

Per garantir la seva continuïtat, aquests equips s'han de mantenir cohesionats, motivats i amb bona salut, per la qual cosa la prevenció de riscos i l'agilitat en la rehabilitació dels treballadors són processos cada vegada més rellevants.

Dins el marc legal vigent, desenvolupem programes i activitats d'assessorament, orientació tècnica i assistència perquè les empreses associades puguin dur a terme una gestió eficaç en matèria de prevenció d'accidents i malalties professionals.


Contacta amb el teu interlocutor en prevenció més pròxim

Publicat el: 13/01/2016

La nostra prevenció de riscos laborals s'enquadra en el marc normatiu actual i dels nostres objectius com a entitat

 • La Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social.
 • El Reglament de col·laboració, article 13. Pendent de revisió de conformitat amb la Llei 35/2014.
 • Reial decret 860/2018, de 13 de juliol, pel qual es regulen les activitats preventives de l'acció protectora de la Seguretat Social que han de dur a terme les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.
 • Les resolucions anuals de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per les quals es determinen les activitats preventives a fer per les Mútues d'Accident de Treball: Pla d'activitats preventives (PAP).

Les activitats preventives han de complir els aspectes següents

 • Van dirigides a les empreses associades, els seus treballadors dependents i als treballadors adherits a Mutua Universal.
 • No generen drets subjectius (és a dir, els subjectes no tenen dret a exigir que se'ls prestin aquestes activitats).
 • Mai no substituiran els empresaris en el compliment de les obligacions que, com a tals, tinguin assignades.

Activitats preventives incloses en la Llei 35/2014

 • Activitats dirigides a assistir les empreses associades, els seus treballadors dependents i els treballadors adherits en el control i, si escau, reducció dels accidents de treball i de les malalties professionals de la Seguretat Social.
 • Activitats d'assessorament a les empreses associades i als treballadors autònoms per tal que adaptin els seus llocs de treball i estructures per a la recol·locació dels treballadors accidentats o amb patologies d'origen professional.
 • Activitats d'investigació, desenvolupament i innovació a fer directament per les mútues, dirigides a la reducció de les contingències professionals de la Seguretat Social.

Programes d'actuació inclosos en el Pla d'activitats preventives

En les resolucions emeses per la Seguretat Social des de 2012, s'estableixen diversos programes dirigits a:

 • Activitats en petites empreses
 • Activitats en empreses en funció dels seus indicadors de sinistralitat
 • Activitats en empreses amb determinades malalties professionals
 • Activitats de difusió i divulgació de determinats temes: Prevención25, coordinació d'activitats empresarials, etc.