Política de protecció de dades

Publicat el: 17/12/2020

1. Introducció

El dret a la intimitat, i en concret el dret a la protecció de dades personals és un dels valors de Mutua Universal-Mugenat, MCSS Núm. 10 (d’ara endavant, Mutua Universal), el qual es troba recollit en el nostre Codi de Conducta.

L'objectiu d'aquesta política és explicar-li com Mutua Universal tractarà aquelles dades personals que puguin ser recollits per Mutua Universal . Les seves dades personals seran tractats de manera confidencial i només per a aquelles finalitats que vostè hagi consentit, tal com s'explica a continuació en aquest document.


2. Compromís amb la privacitat

Mutua Universal està plenament compromesa amb el compliment de la normativa i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea , així com, la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment.

Per això, l'Entitat ha pres la determinació d'implementar els següents principis, sent la privacitat la base en què es configuren tots els tractaments:

  • La transparència en el tractament de dades és una de les nostres prioritats.
  • Sempre tractarem les dades que siguin estrictament necessaris per dur a terme el tractament informat.
  • Tractarem les dades personals que siguin estrictament necessàries per al compliment de les obligacions i l'exercici de drets específics en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat i protecció social. De la mateixa manera, quan el tractament sigui necessari per a finalitats de medicina preventiva o laboral, avaluació de la capacitat laboral del treballador, diagnòstic mèdic, prestació d'assistència o tractament de tipus sanitari o social, o gestió dels sistemes i serveis d'assistència sanitària i social. Finalment, podrem tractar les dades si disposem del seu consentiment explícit per a determinats serveis.
  • Es compartiran les dades amb aquells proveïdors que ens prestin un servei i actuïn com a encarregats del tractament, o amb aquells que, prèviament, l'hàgim informat i ens hagi donat el seu consentiment.

3. Finalitats dels tractaments.

Mutua Universal reclama les seves dades personals per poder gestionar les seves sol·licituds i oferir-li els serveis que vostè pugui necessitar. En concret tractem les seves dades personals amb les següents finalitats:

a) Per acomplir les obligacions disposades en la Llei General de la Seguretat Social.

b) Gestionar la seva assistència en la Mútua, així com gestionar qualsevol sol·licitud de prestació que ens sol·liciti i fer si escau ajuda social quan escaigui.

c) Per oferir-li accés als espais restringits del nostre web.

d) Amb relació a les empreses associades, acomplir les obligacions contingudes en el conveni d'associació

d) Amb relació a les persones treballadores autònomes, acomplir les obligacions contingudes en el document d'adhesió

f) Informar de qualsevol eventualitat que es produeixi en el marc de la prestació de serveis derivada.

g) Serveixin de base de presentació en cas d'una reclamació en virtut dels serveis objecte d'aquest conveni.

h) Poder atendre les seves consultes, preguntes o sol·licituds realitzades a través dels canals d'atenció o comunicació corporatius i posar-nos en contacte amb vostè per solucionar-les.

i) Per millorar les nostres pàgines web, serveis, productes, i oferir un millor servei i contingut.

j) Gestionar la inscripció a esdeveniments formatius sol·licitats per l'interessat.

k) Per a la gestió de les vacants de treball.

l) Per a la realització d'investigacions i/o assajos clínics.

A vegades, Mutua Universal i als efectes de poder complir amb les fins que li són propis en la seva col·laboració en la gestió amb la Seguretat Social (fins recollides, entre d'altres, en la Llei General de la Seguretat Social - Reial decret legislatiu 8/2015 de 30 d'octubre -, art. 80 següents i concordants, que regulen el règim jurídic de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social), podrà utilitzar les seves dades personals aportades pel Servei Públic de Salut per gestionar les prestacions derivades de les baixes per contingències comunes.

En qualsevol cas, sempre podrà exercir el seu dret de rectificació, supressió, i/o oposició adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant correu electrònic a protecciondatos@mutuauniversal.net


4. Enviament de comunicacions

Mutua Universal, en el marc de la seva activitat, pot facilitar-li recursos de registre o subscripció a notícies o informació per a les empreses associades i/o persones treballadores adherides en virtut de la relació existent.


5. Durada del tractament i termini de conservació

A Mutua Universal tenim el compromís de tractar les dades personals mentre responguin a les finalitats anteriorment assenyalades i podem oferir-li un servei de qualitat mitjançant el seu tractament. Per això, farem tots els esforços oportuns i raonables per minimitzar el termini de tractament i la conservació de les dades personals, tot això sense menyscabament de les obligacions legals que es deriven de ser una entitat col·laboradora amb la Seguretat Social.

En aquest sentit, en cada formulari de captació de dades li informarem del termini previst de tractament i/o conservació de les seves dades de caràcter personal.

En qualsevol cas, i encara que ens sol·liciti que eliminem les seves dades, podrem conservar-los i mantenir-los, sota el degut bloqueig, durant el termini necessari per complir amb les nostres obligacions legals i per a la seva posada a disposició de les Autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin aplicables.


6. Exercici de drets i reclamacions davant l'AEPD

Li informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i/o portabilitat adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades (DPD) de Mutua Universal mitjançant correu electrònic a protecciondatos@mutuauniversal.net o bé per correu a la següent adreça: Av. Tibidabo, 17-19, (08022) Barcelona.

Té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) a través de la pàgina web www.aepd.es


7. Confidencialitat i seguretat en el tractament de dades

Les seves dades personals són molt importants per a nosaltres, i ens comprometem a tractar-los amb la màxima confidencialitat i discreció, així com a implementar totes les mesures de seguretat que considerem oportunes i raonables.

En aquest sentit, Mutua Universal declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.


8. Xarxes socials

Les xarxes socials formen part del dia a dia de molts usuaris d'internet, i per a ells hi hem creat diferents perfils de la Mutua Universal.

Tots els usuaris tenen l'oportunitat d'unir-se a les pàgines o grups que la Mutua Universal tingui en diferents xarxes socials.

Tanmateix, ha de tenir en compte que, llevat que li sol·licitem les seves dades directament, les seves dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa li recomanem que llegeixi detingudament les seves condicions d'ús i polítiques de privacitat, així com s'asseguri de configurar les seves preferències pel que fa al tractament de les dades.


9. Transferències Internacionals

a) Comunicació a països que, malgrat no formar part de la UE o l'EEE, han estat considerats per la Comissió Europea com a països que disposen d'una normativa de protecció de dades que garanteix un nivell de seguretat similar a l'aplicable a Europa.

b) Clàusules Contractuals Tipus de la Comissió Europea: El regulador europeu ha previst que tercers països no tinguin una normativa de protecció de dades similar a l'aplicable a Europa, per la qual cosa ha desenvolupat models de contracte destinats a assegurar que les companyies de països que no formen part de la UE o l'EEE compleixin amb un nivell de protecció similar. Mutua Universal signarà aquests contractes sempre que no existeixi una alternativa equivalent que garanteixi la protecció de les seves dades personals.

c) Normes corporatives vinculants: Són normes que aproven les empreses i que són revisades i aprovades per Autoritats de Control, i que asseguren que l'empresa a qui facilitem les seves dades compleix, en qualsevol país, amb un nivell de protecció adequat.

d) Certificacions: En determinats casos, l'empresa a què facilitem les dades podran comptar amb Certificacions de protecció de dades que garanteixin un correcte ús de les seves dades de conformitat amb la normativa vigent.