Coordinació d'activitats empresarials

Publicat el: 10/09/2021

La contractació d'obres o serveis en l'àmbit empresarial, pràctica habitual avui dia, porta associada la concurrència de diverses empreses o persones treballadores autònomes en un mateix centre de treball, cosa que pot provocar a causa de la interacció de les diferents activitats desenvolupades i dels riscos inherents que cadascuna porti associats, situacions en què la possibilitat d'accident es vegi agreujada, com també les seves potencials conseqüències.

És per això que la normativa en prevenció de riscos laborals dedica especial atenció a aquestes situacions, en l'article 24 de la llei de prevenció de riscos laborals, i en el seu desenvolupament en el Reial decret 171/2004, establint la necessitat de dur a terme una coordinació d'activitats empresarials per controlar aquestes interaccions i garantir que les empreses o persones treballadores autònomes concurrents actuen de manera coherent als principis de l'acció preventiva i apliquen correctament els mètodes de treball.


Saps quines figures existeixen en la coordinació d'activitats empresarials?

Encara que la coordinació d'activitats empresarials implica i requereix la cooperació de totes les parts, les obligacions específiques per a cadascuna de les empreses o persones treballadores autònomes varien en funció del rol de cada unes d'elles en la situació de concurrència (relació amb el lloc en què es desenvolupin els treballs, tipus de treball contractat, posició en la cadena de subcontractació, etc.).

Coneix quins són les figures que intervenen en un escenari de concurrència, identifica quin et correspon i consulta algunes de les teves obligacions:


Publicat el: 10/09/2021

Recorda

La coordinació d'activitat empresarials:

  • És obligatòria en les situacions de concurrència de diverses empreses o persones treballadores autònomes (Art. 24 LPRL).
  • Requereix la corresponsabilitat de totes les parts i persegueix garantir la protecció de les persones que participen en els treballs; no ha de convertir-se en un mer intercanvi de documentació.
  • Implica també a les persones treballadores autònomes, qui no estan exemptes del deure de cooperació i d'informació i instrucció.