Perfil del Contractant

Publicat el: 09/03/2018
Publicat el: 27/06/2018

Participar en les licitacions publicades per Mútua Universal

Publicat el: 27/06/2018

Les empreses contractistes que vulguin participar en els processos de licitació que Mutua Universal publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic hauran de disposar d'un certificat digital i estar donades d'alta en el portal de licitacions.

Necessites ajuda?. En cas de dubtes o d'anomalies en l'ús del portal accedeix al apartat de suport.

Portal de licitacions

Publicat el: 27/06/2018

Licitacions

Consulta aquí la informació actualitzada de les licitacions que Mutua Universal ha publicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Publicat el: 09/03/2018

Plataforma de contractació del sector públic

El perfil de contractant de Mutua Universal es troba allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, a través de la qual es gestiona i difon exclusivament tota la informació relativa als procediments de contractació (de conformitat amb l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014).

Aquí trobaran la informació i documents relatius a l'activitat contractual de Mútua Universal, amb l'objecte d'assegurar la transparència i l'accés públic als mateixos.

Publicat el: 12/03/2018

Factura electrònica

Amb data 15 de gener de 2015, va entrar en vigor la Llei 25/2013 (BOE 28/12/2013) que regula l'obligació de presentació electrònica de factures en el sector públic. Els proveïdors que compleixin els requisits que s'indiquen a l'esmentada llei estan obligats a presentar de manera electrònica en el Registre Comptable de Factures del Sector Públic aquelles factures que superin individualment la quantitat de 5.000 euros. Aquest límit és obligatori, és a dir, les empreses també poden remetre electrònicament factures inferiors a aquest límit.

Per assignar correctament les factures a Mutua Universal, els proveïdors han d'utilitzar els següents codis:

DIR3 Unitat Tramitadora: GE0000525

DIR 3 Òrgan gestor: GE0000525

DIR 3 Oficina comptable: GE0000525

A més, perquè Mutua Universal pugui gestionar la factura adequadament, cal emplenar els camps següents, ja que, altrament, no es comptabilitzarà la factura correctament i hi poden haver retards en el pagament:

Persona de contacte a Mutua Universal

Referència del contracte del receptor

Referència del número de comanda

Línia de comanda

Nom del pacient

Des de www.face.gob.es es pot enviar i consultar l'estat de les factures i baixar un programa informàtic gratuït que ofereix el Ministeri d'Indústria per generar factures electròniques en cas que no en tingui un.

Si vol obtenir més informació sobre l'obligació de facturació electrònica al sector públic, consulti la web www.facturae.gob.es. Si vol obtenir més informació sobre la gestió de les factures a Mutua Universal faci clic a aquí.