Perfil del Contractant

Publicat el: 09/03/2018
Publicat el: 09/03/2018

Contractació pública electrònica

Per participar en els procediments de contractació amb Mútua universal, les empreses contractistes hauran de registrar-se en el web PLYCA Portal.

Aquesta inscripció permetrà la participació en tots aquells processos de licitació que Mutua Universal publiqui a la Plataforma de contractació del sector públic, la presentació d'ofertes mitjançant l'emplenament de sobres electrònics i l'accés a les comunicacions i notificacions telemàtiques.

Per fer qualsevol gestió dins la plataforma hauràs de comptar amb un certificat digital reconegut.

Per donar-te d'alta, accedeix a l'apartat La meva empresa.

Publicat el: 09/03/2018

Plataforma de contractació del sector públic

Aquí trobaran la informació i documents relatius a l'activitat contractual de Mútua Universal, amb l'objecte d'assegurar la transparència i l'accés públic als mateixos.

De conformitat amb l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directivass del Parlament Europeu i del Conseljo 2014/23/UE, de 26 de febreo del 2014, el perfil de contractant de Mútua Universal es troba allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, gestionant-se i difonent-se exclusivament a través de la mateixa la totalitat de la informació relativa als procediments de contractació.

 

Publicat el: 09/03/2018

Suport

Publicat el: 12/03/2018

Factura electrònica

Amb data 15 de gener de 2015, va entrar en vigor la Llei 25/2013 (BOE 28/12/2013) que regula l'obligació de presentació electrònica de factures en el sector públic. Els proveïdors que compleixin els requisits que s'indiquen a l'esmentada llei estan obligats a presentar de manera electrònica en el Registre Comptable de Factures del Sector Públic aquelles factures que superin individualment la quantitat de 5.000 euros. Aquest límit és obligatori, és a dir, les empreses també poden remetre electrònicament factures inferiors a aquest límit.

Per assignar correctament les factures a Mutua Universal, els proveïdors han d'utilitzar els següents codis:

DIR3 Unitat Tramitadora: GE0000525

DIR 3 Òrgan gestor: GE0000525

DIR 3 Oficina comptable: GE0000525

 

A més, perquè Mutua Universal pugui gestionar la factura adequadament, cal emplenar els camps següents, ja que, altrament, no es comptabilitzarà la factura correctament i hi poden haver retards en el pagament:

Persona de contacte a Mutua Universal

Referència del contracte del receptor

Referència del número de comanda

Línia de comanda

Nom del pacient

 

Des de www.face.gob.es es pot enviar i consultar l'estat de les factures i baixar un programa informàtic gratuït que ofereix el Ministeri d'Indústria per generar factures electròniques en cas que no en tingui un.

Si vol obtenir més informació sobre l'obligació de facturació electrònica al sector públic, consulti la web www.facturae.gob.es. Si vol obtenir més informació sobre la gestió de les factures a Mutua Universal faci clic a aquí.