Perfil de contractant

Publicat el: 09/03/2018
Publicat el: 27/06/2018

Participar en les licitacions publicades per Mutua Universal

Les empreses contractistes que vulguin participar en els processos de licitació que Mutua Universal publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic hauran de disposar d'un certificat digital i estar donades d'alta en el portal de licitacions.

Publicat el: 09/03/2018
Publicat el: 12/03/2018

Amb data 15 de gener de 2015, va entrar en vigor la Llei 25/2013 (BOE 28/12/2013) que regula l'obligació de presentació electrònica de factures en el sector públic. Els proveïdors que compleixin els requisits que s'indiquen a l'esmentada llei estan obligats a presentar de manera electrònica en el Registre Comptable de Factures del Sector Públic aquelles factures que superin individualment la quantitat de 5.000 euros. Aquest límit és obligatori, és a dir, les empreses també poden remetre electrònicament factures inferiors a aquest límit.

Des de www.facturae.gob.es es pot enviar i consultar l'estat de les factures i baixar un programa informàtic gratuït que ofereix el Ministeri d'Indústria per generar factures electròniques en cas que no en tingui un.

Si vol obtenir més informació sobre l'obligació de Facturació Electrònica al Sector Públic, consulti www.facturae.gob.es i en concret, si vol obtenir més informació sobre la gestió de les mateixes a Mutua Universal, accedeixi al document següent: