Prevenció de les malalties professionals

Publicat el: 19/10/2022

Prevenir malalties professionalsLa malaltia professional és un dany a la salut que es produeix a conseqüència del treball, causat per l'exposició a factors de risc com els moviments repetitius, el soroll o els productes químics.  

La gestió de la prevenció en l'empresa evita que apareguin malalties professionals i permet que la detecció d'un cas i la seva investigació millori les condicions de treball, com queda representat en la nostra infografia.

El concepte legal de malaltia professional el trobem en el Reial decret 1299/2006: “la contreta a conseqüència del treball executat per compte d'altri en les activitats que s'especifiquin en el quadre que s'aprovi per les disposicions d'aplicació i desenvolupament d'aquesta llei, i que estigui provocada per l'acció dels elements o substàncies que en aquest quadre s'indiquin per a cada malaltia professional.”

Aquelles malalties que no es trobin incloses dins el quadre de malalties professionals i la persona treballadora contregui exclusivament amb motiu de la realització del seu treball, o aquelles que ja pateixi i es vegin agreujades, tindran la consideració d'accident de treball i es denominaran: malalties relacionades amb el treball.

Les malalties professionals es comuniquen a través de l'aplicació CEPROSS (Comunicació de Malalties Professionals a la Seguretat Social). Per part seva, les malalties relacionades amb el treball es registren a PANOTRATSS (comunicació de patologies no traumàtiques causades pel treball).

Segons informació proporcionada per l'Observatori de les contingències professionals de la Seguretat Social , a Espanya durant l'any 2021 es van produir un total de 24.944 malalties causades pel treball, 20.381 expedients de malalties professionals i 4.563 expedients de patologies no traumàtiques causades o agreujades pel treball.