Prestación por coidado de menores
Documentación e xestións

Obrigatoria para todos os réximes

 1. Acreditación de identidade dos interesados (tamén do causante se ten 14 anos) mediante a seguinte documentación en vigor:
  • Españois: Documento nacional de identidade (DNI).
  • Estranxeiros: Pasaporte ou, se é o caso, documento de identidade vixente no seu país e NIE (número de identificación de estranxeiro) esixido pola AEAT para os efectos de pagamento.
 1. Libro de familia ou certificación da inscrición do fillo no Rexistro Civil. No caso de non ter libro de familia resolución xudicial en que se acredita que se constituíu a adopción ou o acollemento familiar.
 2. Acreditación de titularidade bancaria.
 3. Solicitude de pagamento directo (Solicitude de prestación económica para o coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave).
 4. Acordo entre proxenitores (a excepción de familias cun só proxenitor ou pais separados / divorciados).
 5. Informe hospitalario completo onde se acredite unha enfermidade da listaxe de enfermidades do anexo 1 da Orde TMS 103/2019.
 6. Declaración médica do Servizo Público de Saúde onde se acredita unha enfermidade da listaxe de enfermidades do anexo 1 da Orde TMS 103/2019.

Específica da empresa cando o traballador forma parte do Réxime Xeral

 1. Certificado de empresa coa base de cotización de continxencias profesionais do mes anterior ao inicio de redución da xornada. Se a xornada do traballador é a tempo parcial deberá reflectirse a contía da base de cotización correspondente aos tres meses anteriores á redución de xornada.
 2. Declaración da empresa sobre a redución de xornada en que se acredita a xornada que reduce o traballador.

Documentación específica para conta propia ou autónomos e asimilados

 1. Declaración da situación de actividade referida á parte de xornada profesional que reduce o traballador autónomo.
 2. Declaración de redución de xornada sobre as persoas responsables do ingreso de cotas.
 3. Acreditación da cotización co aboamento dos 2 últimos recibos das cotas de pagamento de autónomos. Acreditación da cotización cos recibos do aboamento de cotas.

Documentación específica para réximes especiais

 1.  Empregadas do fogar:
  • De carácter fixo, achegarase declaración do responsable do fogar familiar sobre a redución de xornada efectiva da persoa traballadora.
 2. Para os artistas e profesionais taurinos: Declaración de actividades e xustificantes de actuacións que non fosen presentados en la Tesorería Xeral da Seguridade Social.

   


Outra documentación

 • No suposto de non convivencia dos proxenitores, e en ausencia de acordo sobre cal debe percibir a prestación:
  • Sentenza de separación / divorcio.
  • Documentación que acredite a custodia ou a cargo de quen está o menor (convenio regulador / medidas de custodia / medidas de parentalidad).
 • Certificado de defunción do outro proxenitor cando haxa dous proxenitores no libro de familia e o outro proxenitor falecese.
 • Se o outro proxenitor non pertence ao sistema da Seguridade Social debe achegar:
  • Se o outro proxenitor é Funcionario: certificado expedido pola unidade de persoal do seu centro de traballo
  • Se o outro proxenitor pertence a unha actividade laboral encadrada no sistema de Clases Pasivas: Certificado expedido pola unidade de persoal do seu centro de traballo indicando que o mesmo realiza unha actividade laboral encadrada neste sistema.
  • Se o outro proxenitor realizar unha actividade profesional que non requira a obriga de afiliación na Seguridade Social: Certificado do Colexio Profesional ao que pertenza.
  • Se o outro proxenitor encóntrase traballando no estranxeiro, deberá achegar contrato de traballo e nómina para acreditar o mantemento da súa actividade laboral.