Prestación por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave

Publicado o: 30/09/2015

O subsidio ten por obxecto compensar a perda de ingresos que sofren as persoas afectadas ao ter que reducir a súa xornada, coa conseguinte diminución do seu salario, pola necesidade de coidar de maneira directa, continua e permanente os fillos ou menores ao seu cargo, durante o tempo da súa hospitalización e tratamento continuado da enfermidade.


Que protexe e a quen?

Está destinada ás persoas traballadoras de todos os réximes do sistema da Seguridade Social (por conta allea ou por conta propia e asimilados) que deban reducir a súa xornada de traballo para o coidado do menor ao seu cargo, afectado por cancro ou outra enfermidade grave, que requira ingreso hospitalario e tratamento continuado da enfermidade.

Para a consideración de enfermidades graves/cancro será tida en conta a listaxe de enfermidades que figura na Orde TMS/103/2019, de 6 de febreiro, pola que se modifica o anexo do Real decreto 1148/2011, de 29 de xullo, para a aplicación e desenvolvemento, no sistema da Seguridade Social, da prestación económica por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.


Requisitos para acceso á prestación

 • Os proxenitores, adoptantes ou acolledores débense encontrar afiliados e en alta nalgún réxime do sistema da Seguridade Social e deben acreditar os períodos mínimos de cotización esixible en cada caso. (pódense consultar os requisitos de cotización no artigo 5, parágrafo 2º do Real decreto 1148/2011.
 • Os proxenitores, adoptantes ou acolledores deben reducir a súa xornada de traballo, polo menos, nun 50 %da súa duración, e como máximo un 99,99%.
 • O fillo ou menor acollido a cargo do beneficiario debe ser menor de 18 anos.
 • O fillo ou menor acollido debe padecer calquera enfermidade grave das encadradas na Orde TMS/103/2019 que requirise nalgún momento un ingreso hospitalario (non cómpre que no momento actual o fillo ou menor estea hospitalizado)
 • A enfermidade que orixina a solicitude da prestación debe precisar un coidado directo, continuo e permanente dos seus proxenitores, adoptantes ou acolledores.

Outras consideracións

 • As persoas traballadoras contratadas a tempo parcial terán dereito ao subsidio por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave, cando a súa xornada efectiva de traballo sexa superior ao 25%. Se existe máis dun contrato a tempo parcial, compútase para o recoñecemento da prestación o total de porcentaxes de xornadas de traballo.
 • Nas situacións de pluriactividade, poderá percibirse o subsidio en cada un dos réximes da Seguridade Social en que se reúnan os requisitos esixidos.
 • Unicamente poderá gozar da prestación un dos dous proxenitores, existindo a posibilidade de alternar a prestación mediante acordo entre as persoas proxenitoras, adoptantes ou acolledoras e a empresa.
 • É imprescindible para o recoñecemento e aboamento da prestación que as persoas responsables do ingreso de cotas estean ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social.
 • Nos casos de separación xudicial, nulidade ou divorcio, para o acceso á prestación cómpre que ambos os dous proxenitores estean dados de alta nalgún réxime da Seguridade Social.
 • A prestación por coidado menores afectados por enfermidade grave trátase dunha renda exenta de acordo co que se establece no artigo 7.z) da Lei 35/2006 do 28 de novembro do Imposto da Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das Leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a renda de non Residentes e sobre o Patrimonio (BOE do 29 de Novembro)
 • Trátase dun subsidio en que non existe obriga de cotizar durante a percepción do mesmo no que fai á parte de xornada reducida (por non vir imposta na normativa da Seguridade Social) polo que a empresa do traballador nin a entidade que sexa a responsable do pagamento da prestación económica debe ingresar nin a cota empresarial nin a cota correspondente ao traballador.

Duración

O subsidio recoñecerase por un período inicial dun mes (sempre que estime no informe médico achegado), prorrogable por períodos de dous meses (sempre que se estime no informe médico achegado) cando subsista a necesidade do coidado directo, continuo e permanente do menor, que se acreditará mediante declaración do facultativo do servizo público de saúde responsable da asistencia médica do menor.


Contía

A prestación consiste nun subsidio equivalente ao 100% da base reguladora derivada de continxencias profesionais en función da porcentaxe de redución que experimente a xornada de traballo. Cando a persoa traballadora non teña a cobertura dos riscos profesionais, será competente para a xestión da prestación a entidade xestora ou a mutua que asuma a cobertura da incapacidade temporal por continxencias comúns.


Suspensión e extinción

A percepción do subsidio quedará en suspenso:

 • Nas situacións de incapacidade temporal.
 • Durante os períodos de descanso por maternidade e paternidade.
 • Nos supostos de risco durante o embarazo e de risco durante a lactación natural.
 • No suposto de alternancia na percepción do subsidio entre as persoas proxenitoras, adoptantes ou acolledoras.

En xeral, cando a redución da xornada de traballo concorra con calquera causa de suspensión da relación laboral.

A percepción do subsidio quedará extinguida:

 • Pola reincorporación plena ao traballo ou continuación total da actividade laboral da persoa beneficiaria.
 • Por non existir a necesidade do coidado directo, continuo e permanente do menor.
 • Cando unha das persoas proxenitoras, adoptantes ou acolledoras do menor cese na súa actividade laboral.
 • Por cumprir o menor 18 anos.
 • Por falecemento do menor.
 • Por falecemento da persoa beneficiaria da prestación.

Resolución e notificación do subsidio

A correspondente entidade xestora ditará resolución no prazo de trinta días, contados desde a recepción da solicitude. Logo de transcorrer este prazo, sen que se ditase e notificase resolución expresa, a solicitude entenderase desestimada.

Como se tramita esta prestación?