Aviso legal de Mutua Universal

Publicado o: 03/08/2015

1. Identificación fiscal

En cumprimento do que se establece no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, ponse de manifesto que MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social núm.10 (de agora en diante MUTUA), co CIF G08242463, ten o seu domicilio social e fiscal en Av. Tibidabo 17-19, 08022 Barcelona.

MUTUA está inscrita co número dez no Rexistro de Entidades Colaboradoras da Seguridade Social do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

MUTUA é titular do dominio de Internet www.mutuauniversal.net, do mesmo xeito que os subdominios ou portais dependentes deste ( de agora en diante os dominios). A dirección xeral de correo electrónico de contacto é info@mutuauniversal.net.


2. Condicións xerais

O uso do sitio web implica a expresa e plena aceptación das condicións aquí expostas, sen prexuízo daquelas particulares que puidesen aplicarse a algúns dos servizos concretos ofrecidos a través do sitio Web. MUTUA resérvase o dereito de modificar en calquera momento as presentes condicións de uso así como calquera outras condicións particulares.


3. Dereitos de propiedade intelectual e industrial

MUTUA é titular de todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual do material publicado nas correspondentes páxinas web dos dominios. Os devanditos dereitos protexen os deseños gráficos, imaxes, códigos fonte, contidos e demais elementos. Todo iso, con excepción dos dereitos que non son propiedade de MUTUA e que pertenzan aos seus respectivos titulares.

Fóra da simple actividade de descarga e almacenaxe no disco duro da persoa (de agora en diante o usuario/s) que accede á información contida nas páxinas web dos dominios de MUTUA, que se considera autorizada, está estritamente prohibido modificar, distribuír, reempregar ou reenviar todo ou parte do contido das páxinas web dos dominios de MUTUA para propósitos de carácter público ou comercial sen a autorización escrita de MUTUA.

As actuacións que infrinxan as disposicións anteriormente expresadas, poden constituír unha vulneración dos dereitos de propiedade intelectual e industrial protexidos no texto refundido da Lei de propiedade intelectual (TRLPI), dando lugar aos delitos tipificados nos artigos 270, seguintes e concordantes do vixente Código Penal.


4. Documentos contidos nas páxinas web

Os documentos e gráficos anexos aos mesmos que se encontren situados nas páxinas web dos dominios de MUTUA poderán ser modificados en calquera momento, sen necesidade de comunicación previa por parte de MUTUA.

MUTUA non garante a idoneidade do contido destes documentos e gráficos anexos, polo que non responde cando teña lugar esta falta de idoneidade-en supostos tales como erros de carácter tipográfico-, nin da utilización que destes documentos faga o usuario receptor, o cal asumirá a totalidade do risco que puidesen derivarse do uso dos mesmos. MUTUA non será responsable dos datos e prexuízos que puidesen derivarse da devandita utilización.


5. Ligazóns con sitios de terceiros

MUTUA proporciona ao usuario o acceso a outros sitios web de terceiros mediante ligazóns (ligazóns) coa finalidade exclusiva de informarlle sobre a existencia doutras fontes de información en Internet coas que poderá ampliar os datos que se lle ofrecen nas páxinas web dos dominios de MUTUA. Estas ligazóns a outros sitios web non supoñen en ningún caso unha suxestión ou recomendación de visitar as páxinas web de destino, que se encontran fóra do control de MUTUA, polo que MUTUA non será responsable do contido dos sitios web vinculada nin do resultado obtido polo usuario a través das devanditas ligazóns hipertextuais. Así mesmo, MUTUA non responderá das ligazóns ou ligazóns situadas nos sitios vinculados aos que facilita o acceso.


6. Áreas de acceso restrinxido das páxinas web

Determinadas páxinas web dos dominios de MUTUA dispón dun apartado de acceso restrinxido a usuarios rexistrados. As condicións de uso, responsabilidades e demais aspectos que se derivan da utilización destas áreas son postas en coñecemento dos usuarios no momento do seu rexistro.


7. Limitación de responsabilidade

En ningún caso MUTUO, os seus provedores ou os terceiros reflectidos nas páxinas web dos dominios serán responsables por danos de calquera tipo (incluíndo, entre outros, os danos resultantes de perdas de beneficios, perda de datos ou interrupción de negocio) que resulten do uso, imposibilidade de uso ou dos resultados do uso das páxinas web dos dominios, calquera páxina web conectada a estas ou dos materiais ou información contida en calquera das devanditas páxinas, xa baséese a devandita responsabilidade en garantía, contrato, culpa ou neglixencia, ou calquera outra teoría legal, e con independencia de que se avisase ou non sobre a posibilidade de tales danos. Se a utilización por parte do usuario dos materiais ou información das páxinas web dos dominios trae consigo a necesidade de prestar un servizo, reparar ou corrixir o equipo ou datos, o devandito usuario será responsable de tales custos.

As recomendacións e/ou guías prácticas en materia preventiva e de saúde en ningún caso substitúen o criterio do seu médico e unicamente pretende dar a coñecer os beneficios dunha boa actitude preventiva persoal, así como as mellores prácticas, baseadas en información o máis actualizada posible e fidedigna. Os consellos sobre hábitos saudables e estilo de vida que se proporcionan amosaron a súa utilidade en estudos ben deseñados e executados. Se nalgún dos nosos textos lle recomendamos que consulte co seu médico, por favor, non dubide en facelo pronto, xa que a prevención precoz é a que máis calidade de vida e mellor saúde lle dará a curto, medio e longo prazo.


8. Lei aplicable e xurisdición

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os xulgados e tribunais da cidade de Barcelona.