"

Transparencia e Bo Goberno

Publicado o: 27/10/2017

En Mutua Universal fomentamos accións e proxectos dirixidos ao comportamento ético e responsable da Entidade, o bo goberno corporativo e a transparencia.

Por iso dispomos dun sistema de xestión de prevención de delitos (acreditado polo modelo 'IURISCERT' da certificadora AENOR), un sistema de xestión de riscos corporativos e un sistema de cumprimento normativo que permiten lograr os obxectivos e executar con éxito as estratexias da Entidade, baseados nas seguintes políticas:

Mutua Universal pon a disposición dos grupos de interese o seguinte formulario de contacto para comunicar calquera feito relacionado cos seguintes subapartados.

Publicado o: 27/10/2017

Ética e responsabilidade

O Código de conduta da Mutua Universal recolle os valores e principios éticos cos que nos comprometemos cos diferentes grupos de interese e, en xeral, coa sociedade, como empresa responsable, comprometida coa prestación de servizos de calidade e socialmente sustentables.

A entidade dispón tamén dunha Canle de integridade onde os empregados poden comunicar calquera actuación que poida supor un incumprimento do Código de conduta.

O Protocolo de conflito de intereses establece as bases dos procedementos de actuación que se deberán seguir para previr ou, en caso de non ser posible, tratar os conflitos.

Publicado o: 20/10/2015

Lei de transparencia

A Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno ten por obxecto ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade e establecer as obrigas de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos así como as consecuencias derivadas do seu incumprimento.