Perfil do Contratante

Publicado o: 09/03/2018
Publicado o: 27/06/2018

Participar nas licitacións publicadas por Mutua Universal

Publicado o: 27/06/2018

As empresas contratistas que desexen participar nos procesos de licitación que a Mutua Universal publica na Plataforma de Contratación do Sector Público deberán dispor dun certificado dixital e estar dadas de alta no Portal de licitacións.

Necesitas axuda? En caso de dúbidas ou de anomalías no uso do portal accede ao apartado de soporte.

Portal de licitacións

Publicado o: 27/06/2018

Licitacións

Consulta aquí a información actualizada das licitacións que a Mutua Universal publicou na Plataforma de Contratación do Sector Público

Publicado o: 09/03/2018

Plataforma de Contratación do Sector Público

O perfil de contratante da Mutua Universal encóntrase aloxado na Plataforma de Contratación do Sector Público e xestiónase e difúndese exclusivamente a través dela a totalidade da información relativa aos procedementos de contratación (de conformidade co artigo 347 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/EU, de 26 de febreiro de 2014).

Aquí encontrarán a información e documentos relativos á actividade contractual de Mutua Universal, ao obxecto de asegurar a transparencia e o acceso público aos mesmos.

Publicado o: 12/03/2018

Factura electrónica

O día 15 de xaneiro de 2015, entrou en vigor a Lei 25/2013 (BOE 28/12/2013) que regula a obriga de presentación electrónica de facturas ante o sector público. Os provedores que cumpran os requisitos indicados na devandita lei están obrigados a presentar de forma electrónica no Rexistro Contable de Facturas do Sector Público aquelas facturas que individualmente superen a cantidade de 5.000 euros. O devandito límite é obrigatorio, é dicir, as empresas tamén poderán remitir electronicamente facturas inferiores ao devandito límite.

Para asignar correctamente as facturas a Mutua Universal, os provedores deberán utilizar os seguintes códigos:

DIR3 Unidade tramitadora: GE0000525

DIR 3 Órgano xestor: GE0000525

DIR 3 Oficina contable: GE0000525

Adicionalmente para permitir unha axeitada xestión da factura por parte de Mutua Universal, é necesaria a formalización dos seguintes campos, pois do contrario non permitirán unha correcta contabilización desta, o que poderá ocasionar atrasos no pagamento:

Persoa de contacto en Mutua Universal

Referencia do contrato do receptor

Referencia do número de pedido

Liña de pedido

Nome do paciente

Desde www.face.gob.es poderá enviar e consultar o estado das súas facturas e tamén descargar un programa informático gratuíto que ofrece o Ministerio de Industria para xerar facturas electrónicas no caso de que non dispoña dun.

Se desexa obter máis información sobre a obriga de facturación electrónica ao sector público consulte en www.facturae.gob.es e en concreto se desexa obter mas información sobre a xestión destas en Mutua Universal prema aquí.