Que debo facer en caso de sufrir un accidente de traballo

Ante un accidente de traballo ou unha enfermidade profesional, ofrecemos unha resposta integral, tanto nas nosas actuacións médicas como nas prestacións económicas e sociais. 

Os nosos equipos están formados por profesionais asistenciais e os recursos máis innovadores que garanten unha atención ao paciente áxil e profesional e unha xestión máis eficaz dos recursos humanos da empresa.


Se a persoa traballadora pode desprazarse ao noso centro asistencial

 • Para saber onde acudir, a persoa traballadora pode chamar á Liña Universal 900 203 203 (+34 93 412 33 67 desde o estranxeiro) ou consultar a relación de centros de Mutua Universal na nosa web ou aplicación móbil.

  • O persoal médico especialista dará as instrucións idóneas para garantir a atención médica máis axeitada desde o primeiro momento, organizará, en función da natureza da lesión, o traslado ao centro médico máis axeitado e asesorará medicamente.
  • Se a persoa traballadora ten dificultades para desprazarse ou para comunicarse, é recomendable que acuda acompañada.
 • Lembramos que a persoa traballadora debe levar consigo o seu DNI e o volante asistencial cumplimientado pola empresa se esta non enviouno ou tramitado a través da Zona Privada Empresa de Mutua Universal.

Se a persoa traballadora require atención médica urxente

 • Se a persoa traballadora require atención médica urxente hai que trasladara o centro sanitario máis próximo, aínda que non sexa de Mutua Universal.

 • A empresa debe pórse en contacto coa Liña Universal 900 203 203 (+34 93 412 33 67 desde o estranxeiro) ou co seu centro asistencial de Mutua Universal máis próximo para informar onde foi trasladada a persoa traballadora para que o equipo médico de Mutua Universal poida realizar o seguimento e a coordinación do posible traslado a un centro propio.

Se a persoa traballadora sufriu un accidente grave

 • Chamar inmediatamente á Liña Universal 900 203 203 (+34 93 412 33 67 desde o estranxeiro). 

 • O noso persoal médico especialista dará as instrucións idóneas para garantir a atención médica máis axeitada desde o primeiro momento, organizará, en función da natureza da lesión, o traslado ao centro médico máis axeitado e asesorará medicamente.

Que ten que facer a empresa/asesoría?

 • A empresa debe de comunicarnos o accidente de traballo e enviar telematicamente o volante asistencial a través da Zona Privada Empresa de Mutua Universal ou entregar á persoa accidentada o volante asistencial.

  • O volante é un documento polo que se solicita a atención médica da persoa traballadora accidentada nos nosos centros asistenciais. Debe presentarse debidamente cuberto, cos datos da persoa traballadora e os da empresa, así como información sobre o accidente.

 • Se a persoa traballadora non recibe a baixa médica e pode reincorporarse ao traballo, o accidente ten que ser incluído na relación mensual de accidentes de traballo ocorridos sen baixa médica e remitira a través do Sistema DELT@ / CoNTA, nos 5 días hábiles do mes seguinte ao do accidente.
 • Se a persoa traballadora recibe a baixa médica , a empresa debe:
  • Tramitar o parte de accidente a través do Sistema DELT@, nos 5 días hábiles seguintes ao día da baixa médica.
  • Remitir ao INSS, a través do sistema RED En liña ou SILTRA (Ficheiro FDI), información de ''datos económicos'', ''posto de traballo '' e ''funcións do traballador”, en 3 días hábiles desde a recepción da comunicación da baixa médica, desde que exista un parte de baixa comunicado á empresa vía FIE/FIER.
 • En caso de accidente grave, moi grave, morte ou que afectase a máis de catro persoas traballadoras, a empresa non só ten que cubrir e enviar o parte de accidente de traballo, senón que debe comunicar o accidente á autoridade laboral da provincia onde acontecese por medio do sistema a través do Delt@, telegrama, fax ou outro medio análogo, nun prazo máximo de 24h. Están exentos desta obriga os accidentes in itinere.