Què he de fer en cas de patir un accident de treball

Davant un accident de treball o una malaltia professional, oferim una resposta integral, tant en les nostres actuacions mèdiques com en les prestacions econòmiques i socials. 

Els nostres equips estan formats per professionals assistencials i els recursos més innovadors que garanteixen una atenció al pacient àgil i professional i una gestió més eficaç dels RH de l'empresa.

Si el treballador es pot desplaçar al nostre centre assistencial

 • Per saber on anar, el treballador pot trucar a la Línia Universal 900 203 203, consulteu la llista de centres a mutuauniversal.net o utilitzen l'app per a dispositius mòbils iOS o Android

 • Els metges de Línia Universal li donaran les primeres recomanacions mèdiques tant per a la seva lesió com per al desplaçament al centre assistencial

 • Consulta els horaris dels nostres centres assistencials a la nostra Xarxa de centres.

 • Us recordem que el treballador ha de portar el DNI i el volant assistencial, que ha d'estar emplenat per l'empresa

 • Si el treballador té dificultats per desplaçar-se o per comunicar-se, és recomanable que estigui acompanyat per un company

Si el treballador requereix atenció mèdica urgent

 • Si el treballador requereix atenció mèdica urgent, cal traslladar-ho al centre sanitari més proper, encara que no sigui de Mutua Universal

 • Cal que l'empresa es posi en contacte amb l'interlocutor habitual o amb el centre d'assistencial de Mutua Universal més proper per comunicar on s'ha traslladat el treballador, perquè el nostre equip mèdic pugui fer el seguiment del pacient i, si escau, el treballador aportarà la informació mèdica necessària per a un tractament eficaç des del primer moment.

Si el treballador ha tingut un accident greu

 • Cal trucar immediatament a Línia Universal 900 203 203

 • Els nostres metges especialistes donaran les instruccions idònies per garantir l'atenció mèdica més adequada des del primer moment, organitzaran, en funció de la naturalesa de la lesió, el trasllat al centre mèdic més adequat i assessoraran mèdicament

Què ha de fer l'empresa?

 • L'empresa ens ha de comunicar l'accident de treball i lliurar a la persona accidentada el volant assistencial

 • El volant és un document pel qual se sol·licita l'atenció mèdica del treballador accidentat als nostres centres assistencials. El treballador l'ha de presentar degudament emplenat, amb les seves dades i les de l'empresa, així com informació sobre l'accident

 • Si el treballador no rep la baixa mèdica i es pot reincorporar a la feina, ha de ser inclòs en la “relació d'accidents de treball esdevinguts sense baixa mèdica ”

 • Si el treballador rep la baixa mèdica, l'empresa ha d'emplenar el comunicat d'accident de treball

 • En cas d'accident greu, molt greu, mort o que hagi afectat més de 4 treballadors, l'empresa no només ha d'emplenar el comunicat d'accident de treball, sinó que ha de comunicar l'accident a l'autoritat laboral de la província on hagi esdevingut. Estan exempts d'aquesta obligació els accidents in itinere. S'han de notificar a l'autoritat laboral de la província mitjançant el sistema a través de Delt@, telegrama, fax o un altre mitjà anàleg, en un termini màxim de 24 hores