Xunta Xeral

Publicado o: 21/10/2015

A Xunta Xeral é o órgano superior de goberno da Entidade e está integrada por unha representación de todos os asociados. A súa composición, competencias e funcionamento están establecidos nos artigos 26 ao 34 dos vixentes Estatutos de Mutua Universal. 

Quen forma a Xunta Xeral?

A Xunta Xeral está integrada por todos os asociados. Así mesmo, forma parte da Xunta Xeral un representante dos traballadores ao servizo da Entidade.

Imaxe de arquivo dunha Xunta Xeral de Mutua Universal

Quen ten dereito ao voto?

Teñen dereito ao voto todos os asociados que estean ao corrente no cumprimento das súas obrigas sociais.

Podo delegar o meu voto?

No caso de que o asociado non poida asistir a esta, informámolo de que pode delegar a súa representación e voto por escrito en favor doutro asociado a Mutua Universal mediante o formulario adxunto debidamente asinado e selado por el, polo seu representante ou por un apoderado con poder suficiente. Toda delegación en que non se indique expresamente o asociado en quen se delega a representación, entenderase conferida a favor do presidente da Xunta Directiva ou do membro da Xunta designado por este.

Proceso de delegación de voto

Se é asociado a Mutua Universal e está ao corrente das súas obrigas sociais, pode delegar o voto descargando o formulario que está dispoñible na seguinte ligazón Delegación de voto. Logo de asinalo e selalo o asociado, o seu representante ou un apoderado con poder suficiente, agradecerémoslle que o faga chegar ao seu interlocutor de Mutua Universal.

Para ter máis información sobre a Xunta Xeral

Se lle xurdise algunha dúbida ao respecto, pode contactar co interlocutor habitual de Mutua Universal.