Junta General

Publicat el: 21/10/2015

La Junta General és l'òrgan superior de govern de l'entitat i està integrada per una representació de tots els associats i associades. La composició, les competències i el funcionament estan establerts en els articles 26 al 34 dels vigents Estatuts de Mutua Universal. 

Qui forma la Junta General?

La Junta General està integrada per tots els associats i associades. Així mateix, forma part de la Junta General una persona de la representació de les persones treballadores al servei de l'entitat.

Imatge d'arxiu d'una Junta General de Mutua Universal

Qui té dret a vot?

Tenen dret a vot el conjunt d'associats i associades que estiguin al corrent del compliment de les seves obligacions socials.

Puc delegar el meu vot?

Si com a associat o associada no pot assistir a la junta general, pot delegar la seva representació i el seu vot per escrit a favor d'un altre associat o associada a Mutua Universal mitjançant un formulari degudament signat i segellat personalment, per la persona representant o per una persona apoderada amb poder suficient. Qualsevol delegació en què no s'indiqui expressament l'associat o l'associada en qui es delega la representació s'entén conferida a favor de la Presidència de la Junta Directiva o de la persona de la junta designada a aquest efecte.

Procés de delegació de vot

Si és associat o associada a Mutua Universal i està al corrent de les seves obligacions socials, pot delegar el vot a través del nostre aplicació en línia

Per tenir més informació sobre la Junta General

Davant qualsevol dubte sobre això pot comunicar-se amb el seu contacte habitual de Mutua Universal.