"

Xunta Xeral Mutua Universal

Publicado o: 24/04/2020
Xunta Xeral

No Boletín Oficial da Provincia de Barcelona do 8 de xuño de 2022, publicouse o anuncio da Xunta Xeral ordinaria de Mutua Universal que se celebrará o día 13 de xullo de 2022 no Auditorio sito en avenida Tibidabo, 17-19, de Barcelona, ás 11:30 horas, en primeira convocatoria, e ás 12:00 horas, en segunda, segundo a seguinte orde do día:

  1. Aprobación, se procede, das contas anuais correspondentes ao exercicio 2021, así como o destino e a distribución do resultado económico positivo anual.
  2. Aprobación, se procede, do anteproxecto de orzamento do exercicio do ano 2023.
  3. Elección de persoal da Xunta Directiva e designación de cargos a teor do artigo 27 dos Estatutos vixentes.
  4. Ratificación dos acordos adoptados pola Xunta Directiva e a conseguinte aprobación da xestión dos órganos reitores.
  5. Designación de dúas persoas Asociadas, asistentes á Xunta Xeral que deben asinar a Acta.

A Xunta Xeral é o órgano superior de goberno da Entidade e está integrada por unha representación de todas os asociados/as. A súa composición, competencias e funcionamento están establecidos nos artigos 26 ao 34 dos vixentes Estatutos de Mutua Universal. Así mesmo, forma parte da Xunta Xeral unha persoa en representación do cadro de persoal ao servizo da Entidade.


 

 

Publicado o: 24/04/2020

Delegación de voto

Teñen dereito a voto todas as empresas asociadas que estean ao corrente no cumprimento das súas obrigas sociais. No caso de que non se poida asistir a citada Xunta, se pode delegar a súa representación en favor doutra empresa asociada a esta Mutua, a través de noso aplicativo mediante sinatura dixital: da persoa asociada, o seu representante ou persoa apoderada con poder suficiente, e especificando as instrucións para o exercicio do dereito de voto. 

As condicións aplicables para a acreditación da lexitimación, a asistencia e o voto, tanto propio como por representación, serán as previstas nos artigos 26 e seguintes dos Estatutos sociais. 

A representación acreditarase, se fose preciso, mediante a exhibición do Documento de asociación ou do Documento de proposición de asociación. A personalidade acreditarase mediante a exhibición de calquera documento válido en dereito.

Para resolver calquera dúbida ao respecto, os asociados poden contactar co seu interlocutor habitual de Mutua Universal.