Xunta Xeral Mutua Universal

Publicado o: 24/04/2020
Xunta Xeral

No Boletín Oficial da Provincia de Barcelona do 1 de xuño de 2021 publicouse a convocatoria, por parte da Xunta Directiva de Mutua Universal, á Xunta Xeral ordinaria que se celebrará o día 15 de xullo de 2021 no Auditorio sito en avenida Tibidabo, 17-19, de Barcelona, ás 11:30 horas, en primeira convocatoria, e ás 12:00 horas, en segunda, segundo a seguinte orde do día:

  1. Aprobación, se procede, das contas anuais correspondentes ao exercicio 2020, así como o destino e a distribución do resultado económico positivo anual.
  2. Aprobación, se procede, do Anteproxecto de orzamento do exercicio do ano 2022.
  3. Reelección de membros da Xunta Directiva que corresponde renovar e designación de cargos a teor do artigo 27 dos Estatutos vixentes.
  4. Ratificación dos acordos adoptados pola Xunta Directiva e a conseguinte aprobación da xestión dos órganos reitores.
  5. Designación de dous señores asociados asistentes á Xunta Xeral que deben asinar a Acta.

A Xunta Xeral é o órgano superior de goberno da Entidade e está integrada por unha representación de todos os asociados. A súa composición, competencias e funcionamento están establecidos nos artigos 26 ao 34 dos vixentes Estatutos de Mutua Universal. Así mesmo, forma parte da Xunta Xeral un representante dos traballadores ao servizo da Entidade.

Informámoslle que as Contas Anuais e o Anteproxecto de Orzamento referidos, estarán á súa disposición a partir do próximo 1 de xullo nesta mesma páxina.

Publicado o: 24/04/2020

Delegación de voto

Teñen dereito a voto todos os asociados que estean ao corrente no cumprimento das súas obrigas sociais. No caso de que Vostede non poida asistir a citada Xunta, pode delegar a súa representación en favor doutro Asociado a esta Mutua, a través de noso aplicativo mediante sinatura dixital de Vostede, o seu representante ou apoderado con poder suficiente, e especificando as instrucións para o exercicio do dereito de voto. 

As condicións aplicables para a acreditación da lexitimación, a asistencia e o voto, tanto propio como por representación, serán as previstas nos artigos 26 e seguintes dos Estatutos sociais. 

A representación acreditarase, se fose preciso, mediante a exhibición do Documento de asociación ou do Documento de proposición de asociación. A personalidade acreditarase mediante a exhibición de calquera documento válido en dereito.

Para resolver calquera dúbida ao respecto, os asociados poden contactar co seu interlocutor habitual de Mutua Universal.