Xunta Xeral Mutua Universal

Publicado o: 24/04/2020
Xunta Xeral

No Boletín Oficial da Provincia de Barcelona do 1 de xuño de 2021 publicouse a convocatoria, por parte da Xunta Directiva de Mutua Universal, á Xunta Xeral ordinaria que se celebrará o día 15 de xullo de 2021 no Auditorio sito en avenida Tibidabo, 17-19, de Barcelona, ás 11:30 horas, en primeira convocatoria, e ás 12:00 horas, en segunda, segundo a seguinte orde do día:

  1. Aprobación, se procede, das contas anuais correspondentes ao exercicio 2020, así como o destino e a distribución do resultado económico positivo anual.
  2. Aprobación, se procede, do Anteproxecto de orzamento do exercicio do ano 2022.
  3. Reelección de membros da Xunta Directiva que corresponde renovar e designación de cargos a teor do artigo 27 dos Estatutos vixentes.
  4. Ratificación dos acordos adoptados pola Xunta Directiva e a conseguinte aprobación da xestión dos órganos reitores.
  5. Designación de dous señores asociados asistentes á Xunta Xeral que deben asinar a Acta.

A Xunta Xeral é o órgano superior de goberno da Entidade e está integrada por unha representación de todos os asociados. A súa composición, competencias e funcionamento están establecidos nos artigos 26 ao 34 dos vixentes Estatutos de Mutua Universal. Así mesmo, forma parte da Xunta Xeral un representante dos traballadores ao servizo da Entidade.

Publicado o: 24/04/2020

Delegación de voto

Teñen dereito a voto todos os asociados que estean ao corrente no cumprimento das súas obrigas sociais. No caso de que Vostede non poida asistir a citada Xunta, pode delegar a súa representación en favor doutro Asociado a esta Mutua, a través de noso aplicativo mediante sinatura dixital de Vostede, o seu representante ou apoderado con poder suficiente, e especificando as instrucións para o exercicio do dereito de voto. 

As condicións aplicables para a acreditación da lexitimación, a asistencia e o voto, tanto propio como por representación, serán as previstas nos artigos 26 e seguintes dos Estatutos sociais. 

A representación acreditarase, se fose preciso, mediante a exhibición do Documento de asociación ou do Documento de proposición de asociación. A personalidade acreditarase mediante a exhibición de calquera documento válido en dereito.

Para resolver calquera dúbida ao respecto, os asociados poden contactar co seu interlocutor habitual de Mutua Universal.