Riscos biolóxicos

Publicado o: 28/01/2020

O risco biolóxico é o risco que se produce en actividades cuxas características facilitan a exposición ou o contacto das persoas traballadoras con axentes biolóxicos. 

Os axentes biolóxicos están lexislados polo Real decreto 664/1997 do 12 de maio, sobre a protección das persoas traballadoras contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo.

O Real decreto clasifica os axentes biolóxicos atendendo ao risco de infección en catro grupos, establecendo as medidas preventivas en función do seu nivel.

As medidas de control tamén están en función de que exista unha intención deliberada de manipular axentes biolóxicos, por exemplo en laboratorios, ou de que non se teña intención deliberada de manipularos pero a exposición prodúzase, como por exemplo nas actividades sanitarias. O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo elaborou unha guía técnica para axudar á aplicación do Real decreto 664/1997.

Os axentes biolóxicos dispérsanse e transmiten a través do aire por bioaerosois, por contaminación de superficies, ferramentas ou obxectos e / ou a través do contacto con outros seres vivos que actúan de vectores ou reservorios.