Riscos biològics

Publicat el: 28/01/2020

El risc biològic és el risc que es produeix en activitats les característiques de les quals faciliten l'exposició o el contacte de les persones treballadores amb agents biològics. 

Els agents biològics estan legislats pel Reial decret 664/1997 de 12 de maig, sobre la protecció de les persones treballadores contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

El Reial decret classifica els agents biològics tenint en compte el risc d'infecció en quatre grups, i estableix les mesures preventives en funció del seu nivell.

Les mesures de control també estan en funció que existeixi una intenció deliberada de manipular agents biològics, per exemple en laboratoris, o que no es tingui intenció deliberada de manipular-los però l'exposició es produeixi, com per exemple en les activitats sanitàries. L'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball ha elaborat una guia tècnica per ajudar a l'aplicació del Reial decret 664/1997.

Els agents biològics es dispersen i transmeten a través de l'aire per bioaerosols, per contaminació de superfícies, eines o objectes i/o a través del contacte amb altres éssers vius que actuen de vectors o reservoris.