"

I del radó, què en saps?

Publicat el: 01/02/2017

El radó està considerat com a cancerigen per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), d'acord amb l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC). La inhalació d'aquest gas pot generar càncer de pulmó a causa de la radiació que es produeix en la seva desintegració. Als Estats Units està considerat la segona causa de càncer pulmonar, després del tabac.

Els subsols granítics són on més radó es genera perquè són rics en urani. Has de conèixer el nivell de radó de la zona en què et trobes. Pots consultar el mapa de zonificació del radó del Consell de Seguretat Nuclear per municipis.

El risc de contreure càncer pulmonar a causa del radó depèn de:

  • Del nivell de radó que hi ha a casa teva o al lloc de treball.
  • La quantitat de temps que hi romans.
  • Si ets o has estat fumador.

Legislació sobre el radó

  • Directiva 2013/59/Euratom del Consell de 5 de desembre de 2013 per la qual s'estableixen normes de seguretat bàsiques per a la protecció contra els perills derivats de l'exposició a radiacions ionitzants. El termini de transposició va vèncer el febrer de 2018.

La directiva europea regula tant l'exposició a radiacions en l'àmbit mèdic per millorar la seguretat de pacients, professionals del sector sanitari i equips, com les exposicions ocupacionals i poblacionals a radiacions, i de manera expressa al radó.

Aquesta directiva estableix com a valor límit d'exposició laboral al radó de 300 Bq/m3. A Espanya, segueix vigent el Reial decret 783/2001 que aprova el Reglament de Protecció Sanitària contra Radiacions Ionitzants, i que estableix un límit de 600 Bq/m3

De moment s'ha transposat la part sanitària i seguim a l'espera de la de l'àmbit laboral i públic que protegeix enfront del radó.

 

  • Reial decret 732/2019 de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), que inclou mesures de lluita contra el radó.

Suposa la transposició parcial de la Directiva 2013/59/EURATOM del Consell, de 5 de desembre de 2013.

Crea una nova secció, denominada DB-HS6, dins els documents bàsics de salubritat on s'estableixen mesures reglamentàries si se supera el nivell de referència de 300 Bq/m3. Les mesures per limitar la penetració del radó en els edificis s'estableixen en funció del nivell de risc de radó del municipi on s'ubiquin:

- Zones de risc I: entre 300 i 600 Bq/m3

- Zones de risc II: si superen els 600 Bq/m3

Els municipis apareixen relacionats a l'apèndix B i les mesures seran aplicables en obres noves i en intervencions en edificis existents, com ampliacions, canvis d'ús o reformes. 

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha publicat una guia titulada: “Rehabilitació enfront del radó” (setembre de 2020), per ajudar projectistes d'obres i persones usuàries d'edificis afectats en la posada en marxa de les mesures preventives que s'indiquen al CTE.