Transparencia e Bo Goberno

Publicado o: 27/10/2017

En Mutua Universal fomentamos accións e proxectos dirixidos ao comportamento ético e responsable da entidade, o bo goberno corporativo e a transparencia.

Por iso dispomos dun sistema de xestión de prevención de delitos (acreditado por ÚNEA 19601 da certificadora AENOR), un sistema de xestión de riscos corporativos e un sistema de cumprimento normativo que permiten lograr os obxectivos e executar con éxito as estratexias da organización, baseados nas seguintes políticas:

Mutua Universal pon a disposición dos grupos de interese a Canle de Integridade para trasladar calquera denuncia relacionada con incumprimentos do noso Código de Conduta, e a normativa en vigor, relacionada na Lei 2/2023. Ademais Mutua pon a disposición outra vías de comunicación dos devanditos feitos como son:

     Gravar unha mensaxe: Teléfono 935 009 510

    Carta en papel. A/A: Responsable Canle de Integridade. C/ Marisma, 29. 29006 Málaga.                       

 En caso de ser necesario remitir algún documento adxunto, debe remitirse ao seguinte enderezo electrónico Buzon Comision CC e PRP, ou outras vías de comunicación, facendo referencia no corpo do correo electrónico á data e hora da presentación do formulario.

Para realizar consultas en relación ao Código de Conduta ou a Política de Prevención de Delitos de Mutua Universal, contactar coa Comisión do Código de Conduta e Prevención de Riscos Penais a través do seguinte formulario de contacto, seleccionando a opción “Consultas Modelo Prevención Delitos”.

Publicado o: 27/10/2017

Ética e responsabilidade

O Código de Conduta de Mutua Universal recolle os valores e principios éticos cos que nos comprometemos cos diferentes grupos de interese e, en xeral, coa sociedade, como empresa responsable e comprometida coa prestación de servizos de calidade e socialmente sostibles.

En relación ás empresas provedoras, estas deberán coñecer, aceptar e cumprir de modo expreso o contido do Código de Conduta, o Código de Conduta para empresas provedoras e a Declaración da Política de Prevención de Delitos.

A entidade dispón tamén dunha Canle de Integridade onde o cadro de persoal de profesionais de Mutua Universal pode comunicar calquera actuación que poida supor un incumprimento do Código de Conduta.

O Protocolo de Conflito de Intereses establece as bases dos procedementos de actuación que deberán seguirse para previr ou, no seu defecto, tratar os conflitos.

Publicado o: 20/10/2015

Lei de transparencia

A Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e boa goberno ten por obxecto ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade e establecer as obrigas de bo goberno que deben cumprir as persoas con responsabilidades públicas así como as consecuencias derivadas do seu incumprimento. 

No caso de que no exercicio de do dereito previsto na Lei de Transparencia desexe solicitar información sobre Mutua Universa, debe completar o seguinte formulario de contacto seleccionando a opción “Información Transparencia e Bo Goberno”.