Transparència i bon govern

Publicat el: 27/10/2017

A Mutua Universal fomentem accions i projectes dirigits al comportament ètic i responsable de l'entitat, el bon govern corporatiu i la transparència.

Per això disposem d'un sistema de gestió de prevenció de delictes (acreditat per l'UNE 19601 de la certificadora AENOR), un sistema de gestió de riscos corporatius i un sistema de compliment normatiu que permeten aconseguir els objectius i executar amb èxit les estratègies de l'organització, basats en les següents polítiques:

Mutua Universal posa a disposició dels grups d'interès el Canal d'Integritat per traslladar qualsevol denúncia relacionada amb incompliments del nostre Codi de Conducta, i la normativa en vigor, relacionada en la Llei 2/2023. A més Mútua posa a disposició unes altres vies de comunicació d'aquests fets com són:

     Gravar un missatge: Telèfon 935 009 510

    Carta en paper. A/A: Responsable Canal d'Integritat. C/ Marisma, 29. 29006 Màlaga.                       

 En cas de ser necessari remetre algun document adjunt, ha de remetre's a la següent adreça electrònica Buzon Comissió CC i PRP, o altres vies de comunicació, fent referència en el cos de l'adreça electrònica a la data i hora de la presentació del formulari.

Per fer consultes amb relació al Codi de Conducta o la Política de Prevenció de Delictes de Mutua Universal, contactar amb la Comissió del Codi de Conducta i Prevenció de Riscos Penals a través del següent formulari de contacte, seleccionant l'opció “Consultes Model Prevenció Delictes”.

Publicat el: 27/10/2017

Ètica i responsabilitat

El Codi de Conducta de Mutua Universal recull els valors i principis ètics amb què ens comprometem amb els diferents grups d'interès i, en general, amb la societat, com a empresa responsable i compromesa amb la prestació de serveis de qualitat i socialment sostenibles.

Amb relació a les empreses proveïdores, aquestes hauran de conèixer, acceptar i complir de manera expressa el contingut del Codi de Conducta, el Codi de Conducta per a empreses proveïdores i la Declaració de la Política de Prevenció de Delictes.

L'entitat disposa també d'un Canal d'Integritat on la plantilla de professionals de Mutua Universal pot comunicar qualsevol actuació que pugui suposar un incompliment del Codi de Conducta.

El Protocol de Conflicte d'Interessos estableix les bases dels procediments d'actuació que hauran de seguir-se per prevenir o, si no, tractar els conflictes.

Publicat el: 20/10/2015

Llei de transparència

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir les persones amb responsabilitats públiques, així com les conseqüències derivades del seu incompliment. 

En cas que en l'exercici de del dret previst en la Llei de Transparència desitgi sol·licitar informació sobre Mútua Universa, ha de completar el següent formulari de contacte seleccionant l'opció “Informació Transparència i Bon Govern”.