Transparència i bon govern

Publicat el: 27/10/2017

A Mutua Universal fomentem accions i projectes dirigits al comportament ètic i responsable de l'entitat, el bon govern corporatiu i la transparència.

Per això disposem d'un sistema de gestió de prevenció de delictes (acreditat pel model 'IURISCERT' de la certificadora AENOR), un de gestió de riscos corporatius i un altre de compliment normatiu que permetrà aconseguir els objectius i executar amb èxit les estratègies de l'entitat, basats en les polítiques següents:

Mutua Universal posa a disposició dels grups d'interès el següent formulari de contacte per comunicar qualsevol fet relacionat amb els subapartats següents.

Publicat el: 27/10/2017

Ètica i responsabilitat

El Codi de conducta de Mutua Universal recull els valors i principis ètics amb què ens comprometem amb els diversos grups d'interès i, en general, amb la societat, com a empresa responsable, compromesa amb la prestació de serveis de qualitat i socialment sostenibles.

L'entitat té un Canal d'Integritat on els treballadors poden comunicar qualsevol actuació que pugui suposar un incompliment del codi de conducta.

El Protocol de conflicte d'interessos estableix les bases dels procediments d'actuació que s'hauran de seguir per prevenir o, si no, tractar els conflictes.

Publicat el: 20/10/2015

Llei de transparència

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a l'activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics, així com les conseqüències derivades del seu incompliment.