Xunta directiva
Órganos de goberno

A Xunta Directiva ten ao seu cargo o goberno directo e inmediato da Entidade, e correspóndenlle a convocatoria da Xunta Xeral e a execución dos acordos adoptados por esta, así como as facultades de representación nos máis amplos termos da Mutua. As súas funcións e criterios de composición encóntranse recollidos nos Estatutos. 

Os membros da Xunta Directiva son designados pola Xunta Xeral.

Presidente

Vicepresidencias

Vogal - secretaria

Vogais

Representantes dos traballadores