"

Sobre as prestacións por morte ou supervivencia

Publicado o: 10/02/2016

Que situación protexe esta prestación?

As prestacións por morte e supervivencia son prestacións económicas que tratan de compensar a situación de necesidade económica que produce, para determinadas persoas, o falecemento doutras.

Estas prestacións áchanse incluídas na acción protectora, tanto do réxime xeral coma dos réximes especiais.

Mutua Universal cobre a morte e supervivencia cando deriva de accidente de traballo e enfermidade profesional, ofrecendo as seguintes prestacións:

  • Asume o custo das prestacións de pagamento único derivadas de accidente de traballo e enfermidade profesional mediante o aboamento directo ao beneficiario, das prestacións a prezo fixado por morte, auxilio por defunción e subsidio a favor de familiares. As prestacións de pagamento único (a excepción do auxilio por defunción) derivadas de accidente de traballo e enfermidade profesional, encóntranse suxeitas a tributación nos termos establecidos no art. 17.2 da Lei 35/2006 do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF).
  • Asume o custo das prestacións de pensións derivadas de accidente de traballo e enfermidade profesional mediante a constitución na Tesourería Xeral da Seguridade Social do correspondente capital custo.

Se necesitas axuda nunha destas situacións non dubides en