Prestación por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave

Publicado o: 30/09/2015

O subsidio ten por obxecto compensar a perda de ingresos que sofren as persoas afectadas ao ter que reducir a súa xornada, coa conseguinte diminución do seu salario, pola necesidade de coidar de maneira directa, continua e permanente os fillos ou menores ao seu cargo, durante o tempo da súa hospitalización e tratamento continuado da enfermidade.


Que protexe e a quen?

Está destinada ás persoas traballadoras de todos os réximes do sistema da Seguridade Social (por conta allea ou por conta propia e asimilados) que deban reducir a xornada de traballo para o coidado do menor ao seu cargo, afectado por cancro ou outra enfermidade grave, que requira ingreso hospitalario e tratamento continuado da enfermidade.

Para a consideración de enfermidades graves/cancro tera en contase o anexo 1 que figura na Orde TMS/103/2019, de 6 de febreiro, pola que se modifica o anexo do Real decreto 1148/2011, de 29 de xullo, para a aplicación e desenvolvemento, no sistema da Seguridade Social, da prestación económica por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.

A Disposición final vixésimo segunda da Lei 22/2021 de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 modifica o Real decreto 1148/2011, do 29 de xullo, para a aplicación e desenvolvemento, no sistema da Seguridade Social, da prestación económica por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave. Dáse nova redacción ao artigo 7 do Real decreto 1148/2011, do 29 de xullo.

 


Requisitos para acceso á prestación

 • Os proxenitores, adoptantes ou acolledores deben estar afiliados e en alta nalgún réxime do sistema da Seguridade Social e acreditar os períodos mínimos de cotización esixibles en cada caso. Poden consultarse os requisitos de cotización no artigo 5, parágrafo 2º do Real decreto 1148/2011.
 • Os proxenitores, adoptantes ou acolledores deben reducir a súa xornada de traballo, polo menos, nun 50 % da súa duración e, como máximo, nun 99,99 %.
 • O fillo ou menor acollido a cargo do beneficiario debe ser menor de 23 anos.
 • O fillo ou menor acollido debe padecer algunha enfermidade grave das encadradas na Orde TMS/103/2019 que requirise nalgún momento un ingreso hospitalario (non é necesario que no momento actual o fillo ou menor estea hospitalizado).
 • A enfermidade que orixina a solicitude da prestación debe precisar un coidado directo, continuo e permanente dos seus proxenitores, adoptantes ou acolledores.

Outras consideracións

 • As persoas traballadoras contratadas a tempo parcial terán dereito ao subsidio por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave, cando a súa xornada efectiva de traballo sexa superior ao 25%. Se existe máis dun contrato a tempo parcial, compútase para o recoñecemento da prestación o total de porcentaxes de xornadas de traballo.
 • Nas situacións de pluriactividade, poderá percibirse o subsidio en cada un dos réximes da Seguridade Social en que se reúnan os requisitos esixidos.
 • Unicamente poderá gozar da prestación un dos dous proxenitores, existindo a posibilidade de alternar a prestación mediante acordo entre as persoas proxenitoras, adoptantes ou acolledoras e a empresa.
 • É imprescindible para o recoñecemento e aboamento da prestación que as persoas responsables do ingreso de cotas estean ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social.
 • Nos supostos de separación ou divorcio o dereito será recoñecido ao proxenitor, gardador ou acolledor con quen conviva a persoa doente.
 • Cando por proceso de IT, ou descanso por maternidade o solicitante da prestación non pode facerse cargo do menor doente, é posible recoñecer un novo subsidio por coidado de menores á outra persoa proxenitora, gardadora ou acolledora, sempre que a mesma reúne os requisitos para ter dereito ao subsidio.
 • Cando o solicitante contraia matrimonio ou constitúa unha parella de feito, terá dereito á prestación quen sexa o seu cónxuxe ou parella de feito, sempre que acredite as condicións para ser beneficiario. 
 • A prestación por coidado a menores afectados por enfermidade grave é unha renda exenta segundo o que establece o artigo 7.z) da Lei 35/2006, de 28 de novembro, do imposto da renda das persoas físicas e de modificación parcial das leis dos impostos sobre sociedades, sobre a renda de non residentes e sobre o patrimonio (BOE de 29 de novembro).
 • Trátase dun subsidio en que non existe obriga de cotizar durante a súa percepción canto á parte de xornada reducida (por non vir imposta na normativa da Seguridade Social), polo tanto, nin a empresa do traballador nin a entidade que sexa a responsable do pagamento da prestación económica deben ingresar nin a cota empresarial nin a cota correspondente ao traballador.

Duración

Terase dereito ao subsidio por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave a partir do mesmo día en que dea comezo a redución de xornada correspondente, sempre que a solicitude se formule no prazo de tres meses desde a data en que se produciu a devandita redución.

Transcorrido o devandito prazo, os efectos económicos do subsidio terán unha retroactividade máxima de tres meses.

O subsidio recoñecerase por un período inicial dun mes, prorrogable por períodos de dous meses cando subsista a necesidade do coidado directo, continuo e permanente do causante, que se acreditará mediante declaración do facultativo do Servizo Público de Saúde ou órgano administrativo sanitario da comunidade autónoma correspondente, responsable da asistencia médica do causante, e, como máximo, ata que este cumpra os 23 anos.

Cando a necesidade de coidado directo, continuo e permanente do causante, segundo acredítese na declaración médica emitida para ese fin, sexa inferior a dous meses, o subsidio recoñecerase polo período concreto que conste no informe.


Contía

A prestación consiste nun subsidio equivalente ao 100% da base reguladora derivada de continxencias profesionais en función da porcentaxe de redución que experimente a xornada de traballo. Cando a persoa traballadora non teña a cobertura dos riscos profesionais, será competente para a xestión da prestación a entidade xestora ou a mutua que asuma a cobertura da incapacidade temporal por continxencias comúns.


Suspensión e extinción

A percepción do subsidio quedará en suspenso:

 • Nas situacións de incapacidade temporal, durante os períodos de descanso por nacemento e coidado do menor e nos supostos de risco durante o embarazo e de risco durante a lactación natural e, en xeral, cando a redución da xornada de traballo por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave concorra con calquera causa de suspensión da relación laboral.

  Non obstante, cando, por motivos de saúde, a persoa que se facía cargo do causante non poida atenderlle e encóntrese en situación de incapacidade temporal ou en período de descanso obrigatorio por nacemento e coidado do menor en caso de nacemento dun novo fillo poderá recoñecerse un novo subsidio por coidado de menores á outra persoa proxenitora, gardadora ou acolledora, sempre que a mesma reúne os requisitos para ter dereito ao subsidio. Cando o causante contraia matrimonio ou constitúa unha parella de feito, terá dereito á prestación quen sexa o seu cónxuxe ou parella de feito, sempre que acredite as condicións para ser beneficiario.

 • No suposto de alternancia no percibo do subsidio entre as persoas proxenitoras, gardadoras ou acolledoras.

 • Pola non presentación da declaración médica do facultativo do Servizo Público de Saúde ou órgano administrativo sanitario da comunidade autónoma correspondente, responsable da asistencia médica do causante.

 

A percepción do subsidio quedará extinguida:

 • Pola reincorporación plena ao traballo ou continuación total da actividade laboral da persoa beneficiaria cesando a redución de xornada por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave, calquera que sexa a causa que determine o devandito cesamento.
 • Por non existir a necesidade do coidado directo, continuo e permanente do menor, debido á melloría do seu estado ou a alta médica por curación, segundo o informe do facultativo do Servizo Público de Saúde ou órgano administrativo sanitario da Comunidade Autónoma correspondente, responsable da asistencia sanitaria do causante..
 • Cando unha das persoas proxenitoras, adoptantes ou acolledoras do menor cese na súa actividade laboral.
 • Por cumprir o causante 23 anos.
 • Por falecemento do causante.
 • Por falecemento da persoa beneficiaria da prestación.

Resolución e notificación do subsidio

A correspondente entidade xestora ditará resolución no prazo de trinta días, contados desde a recepción da solicitude. Logo de transcorrer este prazo, sen que se ditase e notificase resolución expresa, a solicitude entenderase desestimada.

Como se tramita esta prestación?