Prestació per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Publicat el: 30/09/2015

El subsidi té com a objectiu compensar la pèrdua d'ingressos que pateixen les persones afectades en haver de reduir la seva jornada, amb la disminució consegüent del seu salari, per la necessitat de cuidar de manera directa, contínua i permanent els fills o menors a càrrec seu, durant el temps de la seva hospitalització i tractament continuat de la malaltia.


Què protegeix i qui?

Està destinada a les persones treballadores de tots els règims del sistema de la Seguretat Social (per compte d'altri o per compte propi i similars) que hagin de reduir la seva jornada de treball per a l'atenció del menor a càrrec seu, afectat per càncer o una altra malaltia greu, que requereixi ingrés hospitalari i tractament continuat de la malaltia.

Per a la consideració de malalties greus/càncer es tindrà en compte l'annex 1 que figura en la Ordre TMS/103/2019, de 6 de febrer, per la qual es modifica l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i el desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

La Disposició final vint-i-dosena de la Llei 22/2021 de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 modifica el Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu. Es dona nova redacció a l'article 7 del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol.

 


Requisits per a l'accés a la prestació

 • Els progenitors, adoptants o acollidors cal que estiguin afiliats i en alta en qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social i han d'acreditar els períodes mínims de cotització exigibles en cada cas. (els requisits de cotització es poden consultar a l'article 5, paràgraf 2n del Reial decret 1148/2011.
 • Els progenitors, adoptants o acollidors han de reduir la jornada laboral, almenys, en un 50% de la seva durada i, com a màxim, en un 99,99%.
 • El fill o menor acollit a càrrec del beneficiari ha de ser menor de 23 anys.
 • Cal que el fill o menor acollit pateixi qualsevol de les malalties greus que s'enquadren dins de la Ordre TMS/103/2019 que hagi requerit en algun moment un ingrés hospitalari (no cal que el fill o menor estigui hospitalitzat en el moment actual)
 • La malaltia que origina la sol·licitud de la prestació ha de requerir una atenció directa, continuada i permanent dels seus progenitors, adoptants o acollidors.

Altres consideracions

 • Les persones treballadores contractades a temps parcial tindran dret al subsidi per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu quan la seva jornada efectiva de treball sigui superior al 25%. Si hi ha més d'un contracte a temps parcial, es computa per al reconeixement de la prestació el total de percentatges de jornades de treball.
 • En les situacions de pluriactivitat, es podrà percebre el subsidi en cadascun dels règims de la Seguretat Social en què es reuneixin els requisits exigits.
 • Únicament podrà gaudir de la prestació un dels dos progenitors, existint la possibilitat d'alternar la prestació mitjançant acord entre les persones progenitores, adoptants o acollidores i l'empresa.
 • És imprescindible per al reconeixement i abonament de la prestació que les persones responsables de l'ingrés de quotes es trobin al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
 • En els supòsits de separació o divorci el dret serà reconegut al progenitor, guardador o acollidor amb qui convisqui la persona malalta.
 • Quan per procés d'IT, o descans per maternitat el sol·licitant de la prestació no pot fer-se càrrec del menor malalt, és possible reconèixer un nou subsidi per atenció de menors a l'altra persona progenitora, guardadora o acollidora, sempre que la mateixa reuneixi els requisits per tenir dret al subsidi.
 • Quan el sol·licitant contregui matrimoni o constituïu una parella de fet, tindrà dret a la prestació qui sigui el seu cònjuge o parella de fet, sempre que acrediti les condicions per ser beneficiari. 
 • La prestació per cura a menors afectats per malalties greus es tracta d'una renda exempta d'acord amb allò que s'estableix en l'article 7.z) de la Llei 35/2006, del 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de persones no residents i sobre el patrimoni (BOE del 29 de novembre).
 • Es tracta d'un subsidi que no cal cotitzar mentre es percep pel que fa a la part de jornada reduïda (perquè no s'imposa en la normativa de la Seguretat Social); per tant, no cal que ni l'empresa del treballador ni l'entitat que sigui responsable del pagament de la prestació econòmica ingressin la quota empresarial o la quota corresponent al treballador.

Durada

Es tindrà dret al subsidi per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu a partir del mateix dia en què iniciï la reducció de jornada corresponent, sempre que la sol·licitud es formuli en el termini de tres mesos des de la data en què es va produir aquesta reducció.

Transcorregut aquest termini, els efectes econòmics del subsidi tindran una retroactivitat màxima de tres mesos.

El subsidi es reconeixerà per un període inicial d'un mes, prorrogable per períodes de dos mesos quan subsisteixi la necessitat de l'atenció directe, continu i permanent del causant, que s'acreditarà mitjançant declaració del facultatiu del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent, responsable de l'assistència mèdica del causant, i, com a màxim, fins que aquest compleixi els 23 anys.

Quan la necessitat d'atenció directe, continu i permanent del causant, segons s'acrediti en la declaració mèdica emesa a l'efecte, sigui inferior a dos mesos, el subsidi es reconeixerà pel període concret que consti en l'informe.


Quantia

La prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora derivada de contingències professionals en funció del percentatge de reducció que experimenti la jornada de treball. Quan la persona treballadora no tingui la cobertura dels riscos professionals, serà competent per a la gestió de la prestació l'entitat gestora o la mútua que assumeixi la cobertura de la incapacitat temporal per contingències comunes.


Suspensió i extinció

La percepció del subsidi quedarà en suspens:

 • En les situacions d'incapacitat temporal, durant els períodes de descans per naixement i atenció del menor i en els supòsits de risc durant l'embaràs i de risc durant la lactància natural i, en general, quan la reducció de la jornada de treball per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu concorri amb qualsevol causa de suspensió de la relació laboral.

  No obstant això, quan, per motius de salut, la persona que es feia càrrec del causant no pugui atendre-li i es trobi en situació d'incapacitat temporal o en període de descans obligatori per naixement i atenció del menor en cas de naixement d'un nou fill podrà reconèixer-se un nou subsidi per atenció de menors a l'altra persona progenitora, guardadora o acollidora, sempre que la mateixa reuneixi els requisits per tenir dret al subsidi. Quan el causant contregui matrimoni o constituïu una parella de fet, tindrà dret a la prestació qui sigui el seu cònjuge o parella de fet, sempre que acrediti les condicions per ser beneficiari.

 • En el supòsit d'alternança en el percebo del subsidi entre les persones progenitores, guardadores o acollidores.

 • Per la no presentació de la declaració mèdica del facultatiu del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent, responsable de l'assistència mèdica del causant.

 

La percepció del subsidi quedarà extingida:

 • Per la reincorporació plena al treball o represa total de l'activitat laboral de la persona beneficiària cessant la reducció de jornada per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, sigui quina sigui la causa que determini aquest cessament.
 • Per no existir la necessitat de l'atenció directe, continu i permanent del menor, a causa de la millora del seu estat o a alta mèdica per cura, segons l'informe del facultatiu del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent, responsable de l'assistència sanitària del causant..
 • Quan una de les persones progenitores, adoptants o acollidores del menor cessi en la seva activitat laboral.
 • Per complir el causant 23 anys.
 • Per defunció del causant.
 • Per defunció de la persona beneficiària de la prestació.

Resolució i notificació del subsidi

L'entitat gestora corresponent dictarà resolució en el termini de trenta dies, comptats des de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

Com es tramita aquesta prestació?