Prestació per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Publicat el: 30/09/2015

El subsidi té com a objectiu compensar la pèrdua d'ingressos que pateixen les persones afectades en haver de reduir la seva jornada, amb la disminució consegüent del seu salari, per la necessitat de cuidar de manera directa, contínua i permanent els fills o menors a càrrec seu, durant el temps de la seva hospitalització i tractament continuat de la malaltia.


Què protegeix i qui?

Està destinada a les persones treballadores de tots els règims del sistema de la Seguretat Social (per compte d'altri o per compte propi i similars) que hagin de reduir la seva jornada de treball per a l'atenció del menor a càrrec seu, afectat per càncer o una altra malaltia greu, que requereixi ingrés hospitalari i tractament continuat de la malaltia.

Per a la consideració de malalties greus/càncer, es tindrà en compte la llista de malalties que consta a la Ordre TMS/103/2019, de 6 de febrer, per la qual es modifica l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i el desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.


Requisits per a l'accés a la prestació

 • Els progenitors, adoptants o acollidors cal que estiguin afiliats i en alta en qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social i han d'acreditar els períodes mínims de cotització exigibles en cada cas. (els requisits de cotització es poden consultar a l'article 5, paràgraf 2n del Reial decret 1148/2011.
 • Els progenitors, adoptants o acollidors han de reduir la jornada laboral, almenys, en un 50% de la seva durada i, com a màxim, en un 99,99%.
 • El fill o menor acollit a càrrec del beneficiari ha de ser menor de 18 anys.
 • Cal que el fill o menor acollit pateixi qualsevol de les malalties greus que s'enquadren dins de la Ordre TMS/103/2019 que hagi requerit en algun moment un ingrés hospitalari (no cal que el fill o menor estigui hospitalitzat en el moment actual)
 • La malaltia que origina la sol·licitud de la prestació ha de requerir una atenció directa, continuada i permanent dels seus progenitors, adoptants o acollidors.

Altres consideracions

 • Les persones treballadores contractades a temps parcial tindran dret al subsidi per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu quan la seva jornada efectiva de treball sigui superior al 25%. Si hi ha més d'un contracte a temps parcial, es computa per al reconeixement de la prestació el total de percentatges de jornades de treball.
 • En les situacions de pluriactivitat, es podrà percebre el subsidi en cadascun dels règims de la Seguretat Social en què es reuneixin els requisits exigits.
 • Únicament podrà gaudir de la prestació un dels dos progenitors, existint la possibilitat d'alternar la prestació mitjançant acord entre les persones progenitores, adoptants o acollidores i l'empresa.
 • És imprescindible per al reconeixement i abonament de la prestació que les persones responsables de l'ingrés de quotes es trobin al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
 • En els casos de separació judicial, nul·litat o divorci, per a l'accés a la prestació cal que ambdós progenitors estiguin en alta en algun règim de la Seguretat Social.
 • La prestació per cura a menors afectats per malalties greus es tracta d'una renda exempta d'acord amb allò que s'estableix en l'article 7.z) de la Llei 35/2006, del 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de persones no residents i sobre el patrimoni (BOE del 29 de novembre).
 • Es tracta d'un subsidi que no cal cotitzar mentre es percep pel que fa a la part de jornada reduïda (perquè no s'imposa en la normativa de la Seguretat Social); per tant, no cal que ni l'empresa del treballador ni l'entitat que sigui responsable del pagament de la prestació econòmica ingressin la quota empresarial o la quota corresponent al treballador.

Durada

El subsidi es reconeixerà per un període inicial d'un mes (sempre que s'estimi a l'informe mèdic proporcionat), prorrogable per períodes de dos mesos (sempre que s'estimi a l'informe mèdic proporcionat) quan subsisteixi la necessitat de l'atenció directa, contínua i permanent del menor, que s'acreditarà mitjançant declaració del facultatiu del servei públic de salut responsable de l'assistència mèdica del menor.


Quantia

La prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora derivada de contingències professionals en funció del percentatge de reducció que experimenti la jornada de treball. Quan la persona treballadora no tingui la cobertura dels riscos professionals, serà competent per a la gestió de la prestació l'entitat gestora o la mútua que assumeixi la cobertura de la incapacitat temporal per contingències comunes.


Suspensió i extinció

La percepció del subsidi quedarà en suspens:

 • En les situacions d'incapacitat temporal.
 • Durant els períodes de descans per maternitat i paternitat.
 • En els supòsits de risc durant l'embaràs i la lactància natural.
 • En el supòsit d'alternança en la percepció del subsidi entre les persones progenitores, adoptants o acollidores.

En general, quan la reducció de la jornada de treball concorri amb qualsevol causa de suspensió de la relació laboral.

La percepció del subsidi quedarà extingida:

 • Per la reincorporació plena al treball o represa total de l'activitat laboral de la persona beneficiària.
 • Per no existir la necessitat de l'atenció directa, continuada i permanent del menor.
 • Quan una de les persones progenitores, adoptants o acollidores del menor cessi en la seva activitat laboral.
 • Per complir el menor 18 anys.
 • Per defunció del menor.
 • Per defunció de la persona beneficiària de la prestació.

Resolució i notificació del subsidi

L'entitat gestora corresponent dictarà resolució en el termini de trenta dies, comptats des de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

Com es tramita aquesta prestació?