Prestació per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Publicat el: 30/09/2015

El subsidi té com a objectiu compensar la pèrdua d'ingressos que pateixen les persones afectades en haver de reduir la seva jornada, amb la disminució consegüent del seu salari, per la necessitat de cuidar de manera directa, contínua i permanent els fills o menors a càrrec seu, durant el temps de la seva hospitalització i tractament continuat de la malaltia.


Què protegeix i qui?

Està destinada a les persones treballadores de tots els règims del sistema de la Seguretat Social que hagin de reduir la seva jornada de treball per a l'atenció del menor a càrrec seu, afectat per càncer o una altra malaltia greu, que requereixi ingrés hospitalari i tractament continuat de la malaltia.

Per a la consideració de malalties greus/càncer, es tindrà en compte la llista de malalties que consta a la Ordre TMS/103/2019, de 6 de febrer, per la qual es modifica l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i el desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.


Requisits per a l'accés a la prestació

 • Estiguin afiliats i en alta en algun règim del sistema de la Seguretat Social i acreditin els períodes mínims de cotització exigibles en cada cas. Requisits de cotització: Reial decret 1148/2011- article 5, paràgraf 2n.
 • Redueixin la seva jornada de treball, almenys, en un 50% de la seva durada, i com a màxim un 99,9%.
 • Els fills o menors acollits a càrrec del beneficiari han de ser menors de 18 anys.
 • Els fills o menors acollits han de patir càncer o qualsevol malaltia greu que hagi requerit en algun moment un ingrés hospitalari.
 • La malaltia que origina la sol·licitud de la prestació ha de requerir una atenció directa, continuada i permanent dels seus progenitors, adoptants o acollidors.

Altres consideracions

 • Les persones treballadores contractades a temps parcial tindran dret al subsidi per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu quan la seva jornada efectiva de treball sigui superior al 25%. Si hi ha més d'un contracte a temps parcial, es computa per al reconeixement de la prestació el total de percentatges de jornades de treball.
 • En les situacions de pluriactivitat, es podrà percebre el subsidi en cadascun dels règims de la Seguretat Social en què es reuneixin els requisits exigits.
 • Únicament podrà gaudir de la prestació un dels dos progenitors, existint la possibilitat d'alternar la prestació mitjançant acord entre les persones progenitores, adoptants o acollidores i l'empresa.
 • És imprescindible per al reconeixement i abonament de la prestació que les persones responsables de l'ingrés de quotes es trobin al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
 • En els casos de separació judicial, nul·litat o divorci, per a l'accés a la prestació cal que ambdós progenitors siguin alta en algun règim de la Seguretat Social. En aquests termes, la prestació queda reconeguda per al progenitor que gaudeix de la custòdia del menor i en els casos de custòdia compartida per a aquells que sol·licitin la prestació en primer lloc. 

Quantia

La prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora derivada de contingències professionals en funció del percentatge de reducció que experimenti la jornada de treball.

Quan la persona treballadora no tingui la cobertura dels riscos professionals, serà competent per a la gestió de la prestació l'entitat gestora o la mútua que assumeixi la cobertura de la incapacitat temporal per contingències comunes.


Durada

El subsidi es reconeixerà per un període inicial d'un mes, prorrogable per períodes de dos mesos quan subsisteixi la necessitat de l'atenció directa, continuada i permanent del menor, que s'acreditarà mitjançant declaració del facultatiu del servei públic de salut responsable de l'assistència mèdica del menor.


Suspensió i extinció

La percepció del subsidi quedarà en suspens:

 • En les situacions d'incapacitat temporal, durant els períodes de descans per maternitat i paternitat i en els supòsits de risc durant l'embaràs i de risc durant la lactància natural i, en general, quan la reducció de la jornada de treball concorri amb qualsevol causa de suspensió de la relació laboral.
 • En el supòsit d'alternança en la percepció del subsidi entre les persones progenitores, adoptants o acollidores.
 • Per la reincorporació plena al treball o represa total de l'activitat laboral de la persona beneficiària.
 • Per no existir la necessitat de l'atenció directa, continuada i permanent del menor.
 • Quan una de les persones progenitores, adoptants o acollidores del menor cessi en la seva activitat laboral.
 • Per complir el menor 18 anys.
 • Per defunció del menor.
 • Per defunció de la persona beneficiària de la prestació.

Resolució i notificació del subsidi

L'entitat gestora corresponent dictarà resolució en el termini de trenta dies, comptats des de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

Com es tramita aquesta prestació?