Así xestionamos o absentismo

Publicado o: 22/11/2016

1. Mellora da xestión dos baixos temporais

O coñecemento das necesidades das empresas por parte dos interlocutores e a xestión de indicadores de sinistralidade permiten aplicar plans de mellora na xestión da Incapacidade Temporal dirixida especificamente a empresas con elevados índices de sinistralidade.

Plans de mellora na xestión do Absentismo

Plans dirixidos a empresas que precisen de actuacións específicas, tanto pola súa elevada sinistralidade como por necesidades propias do seu sector de actividade, cos seguintes obxectivos:

 • Avaliar a situación actual do Absentismo na empresa, a través de indicadores de xestión e económicos elaborados internamente.
 • Propor medidas para sensibilizar os traballadores para unha maior implicación na xestión do Absentismo.
 • Conseguir un compromiso mutuo na mellora do Absentismo con seguimento periódico.
 • Diminuír o índice de Absentismo.

Estes plans aplícanse mediante un traballo conxunto entre Mutua Universal e a empresa, con responsables encargados do seguimento de parámetros clave, a análise de datos para planificar accións e a revisión e control da evolución.

Protocolos de actuación

En caso de incapacidade temporal por Continxencia Común:

 1. Contacto inmediato. Ao ter coñecemento da baixa, un equipo de sanitarios realiza un contacto telefónico co traballador para obter unha primeira avaliación do caso.
 2. Personalización da actuación. planifícanse un conxunto de actuacións co obxectivo de optimizar o proceso de recuperación do traballador, en función de se require ou non visita médica, ou a realización de probas diagnósticas.
 3. Protocolos específicos. Aplicamos protocolos sanitarios específicos para un grupo patolóxico; particularmente, achegamos unha gran experiencia sanitaria e de xestión nos casos de traumatoloxía.
 4. Seguimento de cada caso. Revisión periódica para valorar a súa evolución e tomar novas decisións, se é preciso. 

En caso de accidente de traballo:

 1. Aplicación do modelo de saúde integral. Os nosos centros asistenciais realizan a xestión completa do caso, desde o seu diagnóstico ata a alta médica. O médico do centro asistencial actúa de titor de todo o proceso, coordinando os profesionais e recursos que sexan precisos.
 2. Comunicación coa empresa e o traballador. Relación constante e fluída coa empresa e o traballador, para axilizar os procesos
  administrativos e asistenciais respectando a confidencialidade conforme á LOPD.

2. Seguimento personalizado

Achegamos dúas figuras clave na atención personalizada do noso modelo: 

Interlocutor único

Acompaña as empresas asociadas na súa relación cotiá con Mutua Universal, atendendo as súas solicitudes e consultas para asegurar a resposta máis rápida e axeitada ante cada situación.

Interlocutor único

Médico titor

Tutela todo o proceso de baixa médica, o que asegura a máxima tranquilidade ao paciente e permite que a empresa conte con información actualizada para minimizar o impacto da baixa.

Médico titor

3. Modelo de saúde integral

O noso principal valor diferencial en relación ao modelo sanitario tradicional é o noso modelo de atención médica que axuda a diminuír a repercusión das baixas laborais na empresa mediante a redución das xestións administrativas.

Modelo tradicional: xestión de tratamentos

Estrutúrase en especialidades que se xestionan de forma independente: asegura un nivel axeitado de recursos e calidade asistencial pero dificulta a interrelación entre especialistas e diversifica as canles de información. En consecuencia, vos tempos dilátanse e non permite unha planificación real de recursos para os responsables de RRHH.

Modelo tradicional

Modelo Mutua Universal: xestión do proceso

Baséase na xestión de procesos e o desenvolvemento dun sistema de información integrado, que axudan a converter a medicina nunha ferramenta de xestión para a empresa. Os servizos complementan a satisfacción dos pacientes cunha xestión eficiente que contribúe a incrementar a produtividade e reducir a carga administrativa.

Modelo Mutua Universal

Servizos excelentes de medicina avanzada

Os nosos servizos de asistencia sanitaria primaria comprenden a atención inmediata, as consultas sucesivas e o proceso de rehabilitación. A rede asistencial cobre tamén todas as especialidades médico-cirúrxicas relacionadas co accidente de traballo e as enfermidades profesionais.

Innovación, ao servizo da saúde

A incorporación de tecnoloxías innovadoras contribúe non só a mellorar o diagnóstico e tratamento dos pacientes, senón tamén a obter resultados máis eficientes e sostibles e a reducir os tempos de baixa:

 • Clínica En liña, modelo asistencial de futuro: A Clínica En liña é un servizo diferencial e de referencia, que atende os catro principios da nosa proposta de valor. Asegura a máxima equidade na atención ao paciente sobre unha plataforma tecnolóxica de última xeración.
 • Dixitalización dos equipos de raios X: placas con maior calidade das imaxes e diagnósticos a distancia en menor tempo. Reduce os riscos de exposición á radiación e elimina os residuos radiolóxicos.
 • Unidade de Psicoloxía: especializada no diagnóstico, tratamento e re - habilitación de trastornos mentais. Traballa tanto na atención directa aos pacientes como no deseño e difusión de protocolos de actuación para o tratamento de trastornos mentais. Unha elevada porcentaxe de visitas e primeiros diagnósticos realízase a través de Clínica En liña.
 • Unidade de Rehabilitación Cardíaca: aplica unha terapia integral desti - nada a manter a calidade de vida e independencia dos doentes cardíacos. Integra adestramento físico, control dos factores de risco cardiovascular (dislipemia, hipertensión arterial ou tabaquismo), control do peso corporal e do estrés e apoio psicolóxico.
 • Cinta anti-gravidade ALTER - G: permite reducir o peso de quen éstáa utilizando, conseguindo así unha recuperación máis rápida ao minimizar o impacto producido pola gravidade.
 • Laboratorio de biomecánica: mediante instrumentos de tecnoloxía avanzada medimos con precisión aspectos tales como a mobilidade, forza, resistencia, fatigabilidad, etc, da rexión corporal danada, describindo así a verdadeira situación funcional en que se encontra o paciente.

4. A saúde do medio familiar

Adicionalmente ás atribucións asignadas pola lei vixente, desenvolvemos servizos e prestacións destinadas a axudar os traballadores e as súas familias a superar as posibles secuelas producidas por un accidente de traballo ou enfermidade profesional.

Os principais servizos que ofrecemos para contribuír a que as familias afectadas poidan manter a súa calidade de vida son:

 • Programa de reinserción laboral
 • Apoio psicolóxico á familia
 • Asesoramento, información e apoio especializado
 • Servizo de axuda a domicilio e acompañamento hospitalario
 • Adaptación de vivenda e / ou vehículo
 • Axudas socio económicas

Programa de reinserción laboral

Desenvolvido polo noso equipo de traballadoras sociais, permítenos colaborar na reinserción laboral de traballadores de empresas asociadas e autónomas que, tras sufrir un accidente de traballo ou padecer unha enfermidade profesional, quedaron afectados por un grao de incapacidade que fai imposible que volvan desempeñar a súa actividade e/ou perderon o seu emprego durante o proceso de recuperación e que se encontran en situación de risco de exclusión social.

O programa ofrece:

 • Asesoramento sobre orientación
 • Información e asesoramento na busca de ofertas laborais segundo o perfil do
 • Información, valoración e tramitación de axudas sociais para favorecer o acceso a cursos de formación.
 • Realización de “itinerarios formativos” individualizados en colaboración con entidades
 • Apoio psicolóxico.

Tamén ofrece asesoramento ás empresas asociadas en aspectos relacionados coa adaptación do posto de traballo e o cumprimento do marco legal relativo á contratación de persoas con discapacidade ou á adopción de medidas alternativas.

Prestacións especiais

Dispomos dunha Comisión de Prestacións Especiais que atende as peticións de axuda das familias afectadas por un accidente de traballo ou enfermidade profesional. Tras analizar cada caso de forma individualizada, ofrece as solucións que mellor se adapten a cada necesidade.

As axudas xestionadas por esta comisión cobren aspectos como:

 • Adaptación da vivenda ou o vehículo.
 • Adquisición de material especial (ortoprotético e axudas técnicas).
 • Atención especializada temporal (domiciliaria ou vixilancia hospitalaria).
 • Axudas económicas puntuais no caso de falecemento, incapacidade permanente ou ingresos insuficientes durante a incapacidade
 • Bolsa de estudos para fillos de traballadores falecidos ou en situación de inca - pacidad.
 • Atención psicolóxica
 • Gastos de coidador ou acompañante.
 • Gastos de enterro

A través da Comisión de Prestacións Especiais, fomos a primeira mutua en crear unha axuda específica para que os autónomos poidan contratar un traballador cando se encontren en situación de incapacidade temporal por accidente laboral, mitigando os riscos sociais no seu núcleo familiar a causa da perda de ingresos.

As axudas sociais que concede a Comisión de Prestacións Especiais fanse efectivas con cargo ao Fondo de Asistencia Social de Mutua Universal asignado para cada exercicio.


5. Programas de redución da sinistralidade

Programas orientados á redución do número de accidentes e enfermidades profesionais. A súa implantación realízase mediante unha metodoloxía plenamente contrastada que permite a súa adaptación a empresas de diversa dimensión e distintas necesidades en materia de prevención de riscos laborais.

A redución da sinistralidade que permiten os programas que desenvolvemos reverte na empresa nun aumento dos recursos para a produción e, con iso, o incremento da competitividade; pero tamén nunha mellora das condicións de traballo e do clima laboral.

Programas dirixidos a:

 • Pequenas e medianas empresas. Empresarios ou encargados da prevención reciben o apoio de técnicos xestores da sinistralidade. Inclúen acceso a información especializada, asesoramento, atención presencial e orientación para o uso das aplicacións Prevención10 e Prevención25.
 • Empresas de sectores preferentes. Compañías de sectores con maior número de accidentes de traballo graves e mortais e enfermidades profesionais.
 • Empresas ou actividades concorrentes. Actividades laborais de dous ou máis traballadores de distintas empresas, que se desenvolven de maneira simultánea nun mesmo centro de traballo.

 

Programa de redución da sinistralidade

Asesoramento, sensibilización e orientación técnica

Ofrecemos servizos orientados a resolver as dúbidas dos profesionais implicados nos servizos de prevención.

Asesoramento en prevención de riscos laborais

Os técnicos en prevención de riscos laborais da nosa rede nacional realizan un labor de asesoramento que alcanza diversos niveis:

 • Diagnóstico da situación específica de cada empresa, e deseño e seguimento dun plan de acción.
 • Resolución de dúbidas xerais relacionadas co desenvolvemento de actividades de prevención de riscos
 • Información sobre o sistema de acceso a incentivos as empresas que contribúen á diminución e prevención da sinistralidade laboral (Bonus Prevención).
 • Colaboración na investigación de accidentes graves, moi graves e mortais

Empresa saudable

Asesoramento e apoio na implantación do modelo “empresa saudable” para mellorar a produtividade e o clima laboral, ademais da obtención do certificado “Empresa saudable”. Inclúe actuacións de análise e actuación en ámbitos moi diversos:

 • Saúde cardiovascular
 • Saúde músculo-esquelética
 • Estrés
 • Seguridade viaria
 • Hábitos tóxicos (tabaquismo e outros)
 • Nutrición e actividade física

Laboratorio de ergonomía

Servizo de referencia e diferencial de Mutua Universal, como pioneiro en España na prevención de lesións e baixas repetitivas de longa duración mediante a solución de problemas de orixe ergonómica que afectan ao medio laboral.