Així gestionem l'absentisme

Publicat el: 22/11/2016

1. Millora de la gestió de les baixes temporals

Conèixer les necessitats de les empreses per part dels interlocutors i la gestió d'indicadors de sinistralitat permet aplicar plans de millora en la gestió de la incapacitat temporal adreçats específicament a empreses amb elevats índexs de sinistralitat.

Plans de millora en la gestió de l'absentisme

Plans adreçats a empreses que necessitin actuacions específiques, tant per l'elevada sinistralitat com per les necessitats pròpies del seu sector d'activitat, amb els objectius següents:

 • Avaluar la situació actual de l'absentisme a l'empresa, a través d'indicadors de gestió i econòmics elaborats internament.
 • Proposar mesures per sensibilitzar els treballadors i obtenir més implicació en la gestió de l'absentisme.
 • Aconseguir un compromís mutu en la millora de l'absentisme amb seguiment periòdic.
 • Disminuir l'índex d'absentisme.

Aquests plans s'apliquen mitjançant un treball conjunt entre Mutua Universal i l'empresa, amb responsables encarregats del seguiment de paràmetres clau, l'anàlisi de dades per planificar accions i la revisió i el control de l'evolució.

Protocols d'actuació

En cas d'incapacitat temporal per contingència comuna:

 1. Contacte immediat. Quan es té coneixement de la baixa, un equip de sanitaris fa un contacte telefònic amb el treballador per obtenir una primera avaluació del cas.
 2. Personalització de l'actuació. Es planifiquen un conjunt d'actuacions amb l'objectiu d'optimitzar el procés de recuperació del treballador, en funció de si requereix visita mèdica o no, o la realització de proves diagnòstiques.
 3. Protocols específics. Apliquem protocols sanitaris específics per a un grup patològic; particularment, aportem una gran experiència sanitària i de gestió en els casos de traumatologia.
 4. Seguiment de cada cas. Revisió periòdica per valorar l'evolució i prendre noves decisions, si cal. 

En cas d'accident de treball:

 1. Aplicació del model de salut integral. Els nostres centres assistencials fan la gestió completa del cas, des del diagnòstic fins a l'alta mèdica. El metge del centre assistencial actua com a tutor de tot el procés, coordinant els professionals i els recursos que siguin necessaris.
 2. Comunicació amb l'empresa i el treballador. Relació constant i fluida amb l'empresa i el treballador, per agilitzar els processos
  administratius i assistencials respectant la confidencialitat de conformitat amb la LOPD.

2. Seguiment personalitzat

Aportem dues figures clau en l'atenció personalitzada del nostre model: 

Interlocutor únic

Acompanya a les empreses associades en la seva relació quotidiana amb Mutua Universal, atenent les seves sol·licituds i consultes per assegurar la resposta més ràpida i adequada davant cada situació.

Interlocutor únic

Metge tutor

Tutela tot el procés de baixa mèdica, cosa que assegura la màxima tranquil·litat al pacient i permet que l'empresa compti amb informació actualitzada per minimitzar l'impacte de la baixa.

Metge tutor

3. Model de salut integral

El nostre principal valor diferencial en relació amb el model sanitari tradicional és el nostre model d'atenció mèdica que ajuda a disminuir la repercussió de les baixes laborals a l'empresa mitjançant la reducció de les gestions administratives.

Model tradicional: gestió de tractaments

S'estructura en especialitats que es gestionen de forma independent: assegura un nivell adequat de recursos i qualitat assistencial però dificulta la interrelació entre especialistes i diversifica els canals d'informació. En conseqüència, els temps es dilaten i això no permet una planificació real de recursos per als responsables de RH.

Model tradicional

Model Mutua Universal: gestió del procés

Es basa en la gestió de processos i el desenvolupament d'un sistema d'informació integrat, que ajuden a convertir la medicina en una eina de gestió per a l'empresa. Els serveis complementen la satisfacció dels pacients amb una gestió eficient que contribueix a incrementar la productivitat i reduir la càrrega administrativa.

Model Mutua Universal

Serveis excel·lents de medicina avançada

Els nostres serveis d'assistència sanitària primària comprenen l'atenció immediata, les consultes successives i el procés de rehabilitació. La xarxa assistencial cobreix també totes les especialitats medicoquirúrgiques relacionades amb l'accident de treball i les malalties professionals.

Innovació, al servei de la salut

La incorporació de tecnologies innovadores contribueix no només a millorar el diagnòstic i el tractament dels pacients, sinó també a obtenir resultats més eficients i sostenibles i a reduir els temps de baixa:

 • Clínica Online, model assistencial de futur: la Clínica Online és un servei diferencial i de referència, que atén els quatre principis de la nostra proposta de valor. Assegura la màxima equitat en l'atenció al pacient sobre una plataforma tecnològica d'última generació.
 • Digitalització dels equips de raigs X: plaques de més qualitat de les imatges i diagnòstics a distància en menys temps. Redueix els riscos d'exposició a la radiació i elimina els residus radiològics.
 • Unitat de Psicologia: especialitzada en el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació de trastorns mentals. Treballa tant en l'atenció directa als pacients com en el disseny i la difusió de protocols d'actuació per al tractament de trastorns mentals. Un elevat percentatge de visites i primers diagnòstics es fan a través de Clínica Online.
 • Unitat de Rehabilitació Cardíaca: aplica una teràpia integral destinada a mantenir la qualitat de vida i la independència dels malalts cardíacs. Integra entrenament físic, control dels factors de risc cardiovascular (dislipèmia, hipertensió arterial o tabaquisme), control del pes corporal i de l'estrès i suport psicològic.
 • Cinta antigravetat ALTER-G: permet reduir el pes de qui l'està utilitzant i aconseguir una recuperació més ràpida en minimitzar l'impacte produït per la gravetat.
 • Laboratori de Biomecànica: mitjançant instruments de tecnologia avançada mesurem amb precisió aspectes com ara la mobilitat, la força, la resistència, la fatigabilidad, etc., de la regió corporal danyada, i descrivim així la veritable situació funcional en la qual es troba el pacient.

4. La salut de l'entorn familiar

Addicionalment a les atribucions assignades per la llei vigent, desenvolupem serveis i prestacions destinats a ajudar als treballadors i a les seves famílies a superar les possibles seqüeles produïdes per un accident de treball o malaltia professional.

Els principals serveis que oferim per contribuir a què les famílies afectades puguin mantenir la seva qualitat de vida són:

 • Programa de reinserció laboral
 • Suport psicològic a famílies
 • Assessorament, informació i suport especialitzat
 • Servei d'ajuda a domicili i acompanyament hospitalari
 • Adaptació d'habitatge i/o vehicle
 • Ajudes socioeconòmiques

Programa de reinserció laboral

Desenvolupat pel nostre equip de treballadores socials, ens permet col·laborar en la reinserció laboral de treballadors d'empreses associades i autònoms que, després de patir un accident de treball o patir una malaltia professional, han quedat afectats per un grau d'incapacitat que els impossibilita tornar a exercir la seva activitat i/o han perdut la seva ocupació durant el procés de recuperació i es troben en situació de risc d'exclusió social.

El programa ofereix:

 • Assessorament sobre orientació
 • Informació i assessorament en la recerca d'ofertes laborals segons el perfil del
 • Informació, valoració i tramitació d'ajudes socials per afavorir l'accés a cursos de formació.
 • Realització d'“itineraris formatius” individualitzats en col·laboració amb entitats
 • Suport psicològic.

També ofereix assessorament a les empreses associades en aspectes relacionats amb l'adaptació del lloc de treball i el compliment del marc legal relatiu a la contractació de persones amb discapacitat o a l'adopció de mesures alternatives.

Prestacions especials

Disposem d'una Comissió de Prestacions Especials que atén les peticions d'ajuda de les famílies afectades per un accident de treball o malaltia professional. Després d'analitzar cada cas de manera individualitzada, ofereix les solucions que millor s'adaptin a cada necessitat.

Les ajudes gestionades per aquesta comissió cobreixen aspectes com:

 • Adaptació de l'habitatge o el vehicle.
 • Adquisició de material especial (ortoprotètic i ajudes tècniques).
 • Atenció especialitzada temporal (domiciliària o vigilància hospitalària).
 • Ajudes econòmiques puntuals en cas de defunció, incapacitat permanent o ingressos insuficients durant la incapacitat
 • Beca d'estudis per a fills de treballadors morts o en situació d'incapacitat.
 • Atenció psicològica
 • Despeses de cuidador o acompanyant.
 • Despeses de sepeli

A través de la Comissió de Prestacions Especials, hem estat la primera mútua a crear una ajuda específica perquè els autònoms puguin contractar un treballador quan estiguin en situació d'incapacitat temporal per accident laboral, mitigant els riscos socials per al nucli familiar a causa de la pèrdua d'ingressos.

Les ajudes socials que concedeix la Comissió de Prestacions Especials es fan efectives amb càrrec al Fons d'Assistència Social de Mutua Universal assignat per a cada exercici.


5. Programes de reducció de la sinistralitat

Programes orientats a la reducció del nombre d'accidents i malalties professionals. La seva implantació es fa mitjançant una metodologia plenament contrastada que permet la seva adaptació a empreses de diverses dimensions i diferents necessitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

La reducció de la sinistralitat que permeten els programes que desenvolupem reverteix en l'empresa en un augment dels recursos per a la producció i, amb això, l'increment de la competitivitat; però també en una millora de les condicions de treball i del clima laboral.

Programes dirigits a:

 • Petites i mitjanes empreses. Empresaris o encarregats de la prevenció reben el suport de tècnics gestors de la sinistralitat. Inclouen accés a informació especialitzada, assessorament, atenció presencial i orientació per a l'ús de les aplicacions Prevenció10 i Prevenció25.
 • Empreses de sectors preferents. Companyies de sectors amb un nombre més elevat d'accidents de treball greus i mortals i malalties professionals.
 • Empreses o activitats concurrents. Activitats laborals de dos o més treballadors de diferents empreses, que es desenvolupen de manera simultània en un mateix centre de treball.

 

Programa de reducció de la sinistralitat

Assessorament, sensibilització i orientació tècnica

Oferim serveis orientats a resoldre els dubtes dels professionals implicats en els serveis de prevenció.

Assessorament en Prevenció de riscos laborals

Els tècnics en prevenció de riscos laborals de la nostra xarxa nacional fan una tasca d'assessorament que assoleix diversos nivells:

 • Diagnòstic de la situació específica de cada empresa, i disseny i seguiment d'un pla d'acció.
 • Resolució de dubtes generals relacionats amb el desenvolupament d'activitats de prevenció de riscos
 • Informació sobre el sistema d'accés a incentius a les empreses que contribueixen a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral (Bonus Prevenció).
 • Col·laboració en la investigació d'accidents greus, molt greus i mortals

Empresa saludable

Assessorament i suport en la implantació del model “empresa saludable” per millorar la productivitat i el clima laboral, a més de l'obtenció del certificat “Empresa saludable”. Inclou actuacions d'anàlisi i actuació en àmbits molt diversos:

 • Salut cardiovascular
 • Salut musculoesquelètica
 • Estrès
 • Seguretat viària
 • Hàbits tòxics (tabaquisme i altres)
 • Nutrició i activitat física

Laboratori d'ergonomia

Servei de referència i diferencial de Mutua Universal, com a pioner a Espanya en la prevenció de lesions i baixes repetitives de llarga durada mitjançant la solució de problemes d'origen ergonòmic que afecten l'entorn laboral.