Prestación extraordinaria para traballadores autónomos afectados pola crise ocasionada polo COVID-19

Publicado o: 18/03/2020

O Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, implanta as medidas de acción para xestionar a prestación extraordinaria para traballadores autónomos afectados pola declaración do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Con carácter excepcional e vixencia limitada a un mes, a partir da entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, ou ata o último día do mes seguinte en que finalice o devandito estado de alarma, de prolongarse este durante máis dun mes, os traballadores por conta propia ou autónomos, cuxas actividades queden suspendidas, en virtude do previsto no mencionado Real decreto, ou, noutro caso, cando a súa facturación no mes anterior ao que se solicita a prestación véxase reducida, polo menos, nun 75 por cento en relación co termo medio de facturación do semestre anterior, terán dereito á prestación extraordinaria por cesamento de actividade que se regula neste artigo, sempre que cumpran os requisitos expostos a continuación.


Requisitos

 • Estar afiliados e en alta, na data da declaración do estado de alarma, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma ou, se é o caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar. Non é preciso ter a cobertura de cesamento de actividade.
 • No suposto de que a súa actividade non se vexa directamente suspendida en virtude do previsto no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, acreditar a redución da súa facturación en, polo menos, un 75 por cento, en relación coa efectuada no semestre anterior.
 • Acharse ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social. Non obstante, se na data da suspensión da actividade ou da redución da facturación non se cumprise este requisito, o órgano xestor convidará ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección.

Que cóbrega o autónomo nesta prestación extraordinaria?

 • A contía será o 70% da base reguladora mensual; esta calcúlase coa media das bases polas que a persoa cotizase durante os 12 meses anteriores á situación legal de cesamento de actividade.
 • Excepcionalmente, se non acredita o período mínimo de cotización, poderá cobrar esta prestación, non existindo carencia mínima.
 • Tanto a contía mínima como as máximas se determinarán en función ao previsto no artigo 339 da Lei da Seguridade Social, regulada a través do Real decreto-lei 8/2015, do 30 de outubro.
 • A prestación Extraordinaria terá unha duración dun mes, ampliandose se é o caso, ata o último día do mes en que finalice o estado de alarma, no suposto de que este prorróguese e teña unha duración superior ao mes.
 • O tempo da súa percepción entenderase como cotizado e non reducirá os períodos de prestación por cesamento de actividade aos que o beneficiario poida ter dereito no futuro.
 • A percepción desta prestación extraordinaria é incompatible con calquera outra prestación da Seguridade Social.

Que teño que facer se quero modificar, desistir ou renunciar ao dereito da prestación xa tramitada?

Se se produciron algunha das seguintes circunstancias:

 • Erro no motivo da solicitude xa que a actividade que desenvolvemento non pode encadrarse dentro das que quedaron suspendidas pola declaración do estado de alarma (RD 463/2020, do 14 de marzo). 
 • No mes previo á solicitude non acredito a redución de facturación superior ao 75 %con respecto ao semestre anterior. 

Debes remitir o formulario de "Solicitude de revisión da prestación extrordinaria por cesamento de actividade" á caixa de correo administrativa do teu centro máis próximo.

Neste caso a sinatura do teu asesor laboral non será valida tendo en conta que é unha renuncia persoal dunha prestación económica.