Prestació extraordinària per a treballadors autònoms afectats per la crisi ocasionada per la COVID-19

Publicat el: 18/03/2020

El Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del covinya-19, implanta les mesures d'acció per gestionar la prestació extraordinària per a treballadors autònoms afectats per la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covinya-19.

Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, a partir de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covinya-19, o fins a l'últim dia del mes següent en què finalitzi aquest estat d'alarma, de prolongar-se aquest durant més d'un mes, els treballadors per compte propi o autònoms, de les quals activitats quedin suspeses, en virtut del que preveu l'esmentat Reial decret, o, en un altre cas, quan la seva facturació el mes anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat que es regula en aquest article, sempre que compleixin els requisits exposats a continuació.


Requisits

 • Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Pròpia o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar. No cal tenir la cobertura de cessament d'activitat.
 • En cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu el Reial decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l'efectuada durant el semestre anterior.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produeix plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

Quina cobra l'autònom en aquesta prestació extraordinària?

 • La quantia serà el 70% de la base reguladora mensual; aquesta es calcula amb la mitjana de les bases per les quals la persona hagi cotitzat durant els 12 mesos anteriors a la situació legal de cessament d'activitat.
 • Excepcionalment, si no acredita el període mínim de cotització, podrà cobrar aquesta prestació, no existint carència mínima.
 • Tant la quantia mínima com les màximes es determinaran en funció al que preveu l'article 339 de la Llei de la Seguretat Social, regulada a través del Reial Decret llei 8/2015, de 30 d'octubre.
 • La prestació Extraordinària tindrà una durada d'un mes, ampliant-se si escau, fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en cas que aquest es prorrogui i teniu una durada superior al mes.
 • El temps de la seva percepció s'entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat a què el beneficiari pugui tenir dret en el futur.
 • La percepció d'aquesta prestació extraordinària és incompatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social.

Què he de fer si vull modificar, desistir o renunciar al dret de la prestació ja tramitada?

Si s'han produït alguna de les següents circumstàncies:

 • Error en el motiu de la sol·licitud ja que l'activitat que desenvolupo no pot enquadrar-se dins les que han quedat suspeses per la declaració de l'estat d'alarma (RD 463/2020, de 14 de març). 
 • El mes previ a la sol·licitud no acredito la reducció de facturació superior al 75% respecte al semestre anterior. 

Has de remetre el formulari de "Sol·licitud de revisió de la prestació extrordinaria per cessament d'activitat" a la bústia administrativa del teu centre més pròxim.

En aquest cas la signatura del teu assessor laboral no serà valguda atès que és una renúncia personal d'una prestació econòmica.