Real decreto-lei 11/2020
Do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19

Publicado o: 01/04/2020

O Real decreto-lei 11/2020 ten por obxecto a adopción dun novo paquete de medidas de carácter social dirixidas ao apoio de traballadores, consumidores, familias e colectivos vulnerables facendo especial fincapé naqueles que máis necesítano e a posta en marcha dun conxunto de medidas de diversa natureza con impacto directo no reforzo da actividade económica, así como actuacións encamiñadas a apoiar empresas e autónomos. Ademais, inclúe un conxunto de medidas de axuste do funcionamento da Administración, acometendo medidas en materia de contas anuais das entidades do sector público, en materia de dispoñibilidades líquidas e doazóns, así como no financiamento outorgado polas entidades territoriais.

O Real decreto-lei estrutúrase en 3 capítulos, 54 artigos, 22 disposicións adicionais, 5 disposicións transitorias, 13 disposicións finais e 4 anexos.

As medidas de máis relevancia son as seguintes:

Medidas de apoio aos autónomos

1. Moratoria das cotizacións sociais á Seguridade Social.

a) habilítase á Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS) a outorgar moratorias de seis meses, sen interese, ás empresas e os autónomos incluídos en calquera réxime da Seguridade Social que o soliciten e cumpran os requisitos e condicións que se establecerán mediante Orde.

b) A moratoria afectará ao pagamento das súas cotizacións á Seguridade Social e por conceptos de recadación conxunta, cuxo período de devindicación, no caso das empresas estea comprendido entre os meses de abril e xuño de 2020 e, no caso dos traballadores por conta propia, entre maio e xullo de 2020, sempre que as actividades que realicen non se suspendesen con ocasión do estado de alarma declarada polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo.

c) As solicitudes presentaranse telematicamente (RED, SEDESS ou calquera outro medio telemático que habilite a TXSS). As empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de conta de cotización onde figuren de alta os traballadores respecto dos que se solicita a moratoria no pagamento das súas cotizacións á Seguridade Social e por conceptos de recadación conxunta.

2. Adiamento no pagamento de débedas coa Seguridade Social.

As empresas e os autónomos incluídos en calquera réxime da Seguridade Social ou os autorizados para actuar a través do Sistema de remisión electrónica de datos no ámbito da Seguridade Social (Sistema RED), sempre que non tivesen outro adiamento en vigor, poderán solicitar o adiamento no pagamento das súas débedas coa Seguridade Social cuxo prazo regulamentario de ingreso teña lugar entre os meses de abril e xuño de 2020, nos termos e condicións establecidas na normativa de Seguridade Social, sendo de aplicación un interese do 0,5 %.


Compatibilidade do subsidio por coidado de menor e prestación por desemprego ou cesamento de actividade durante a permanencia do estado de alarma

1. Durante a permanencia do estado de alarma declarada por Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, o subsidio por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave que viñesen percibindo os traballadores por conta allea a 14 de marzo de 2020, non se verá afectado pola suspensión do contrato e redución de xornada que teñan a súa causa no previsto nos artigos 22 e 23 do Real decreto 8/2020. 

2. O expediente de regulación temporal de emprego que tramite o empresario, xa sexa por suspensión de contratos ou redución temporal da xornada de traballo, só afectase o traballador beneficiario deste subsidio na parte da xornada non afectada polo coidado do menor.

3. Será compatible o percibo do subsidio por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave coa percepción da prestación por desemprego que como consecuencia da redución da xornada, afectada por un expediente de regulación temporal de emprego, puidese ter dereito a percibir.

4. Durante o tempo que permaneza o estado de alarma non existirá obriga de cotizar, tendose o período por cotizado a todos os efectos.

5. Tamén será de aplicación aos traballadores autónomos que viñesen percibindo o subsidio por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave a 14 de marzo de 2020.


Incapacidade temporal en situación excepcional de confinamento total

Con carácter excepcional, e con efectos desde o inicio da situación de confinamento, e mediante o correspondente parte de baixa, estenderase esta protección a aqueles traballadores obrigados a desprazarse de localidade e teñan obriga de prestar os servizos esenciais aos que se refire o Real decreto-lei 10/2020, sempre que se acordase o confinamento da poboación onde teña o seu domicilio e fóselle denegada de forma expresa a posibilidade de desprazarse pola autoridade competente, non poida realizar o seu traballo de forma telemática por causas non imputables á empresa para a que prestas os seus servizos ou ao propio traballador e non teña dereito a percibir ningunha outra prestación pública.

A acreditación do acordo de confinamento da poboación onde ten o domicilio e a denegación da posibilidade de desprazamento realizarase mediante certificación expedida polo concello do domicilio ante o correspondente órgano do servizo público de saúde. De igual forma, a imposibilidade de realización do traballo de forma telemática acreditarase mediante unha certificación da empresa ou unha declaración responsable no caso dos traballadores por conta propia ante o mesmo órgano do servizo público de saúde.


Habilitación aos autorizados do sistema Rede

Estarán habilitados para efectuar por medios electrónicos as solicitudes e demais trámites correspondentes aos adiamentos no pagamento de débedas, as moratorias no pagamento de cotizacións e as devolucións de ingresos indebidos coa Seguridade Social correspondente aos suxeitos responsables do cumprimento da obriga de cotizar en cuxo nome actuen.


Ampliación do prazo para recorrer en vía administrativa

1. O cómputo do prazo para interpor recursos en vía administrativa ou para instar calquera outros procedementos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación e arbitraxe que os substitúan de acordo co previsto nas Leis, en calquera procedemento de que poidan derivarse efectos desfavorables ou de gravame para o interesado, computarase desde o día hábil seguinte á data de finalización da declaración do estado de alarma, con independencia do tempo que transcorrese desde a notificación da actuación administrativa obxecto de recurso ou impugnación con anterioridade á declaración do estado de alarma.

2. No ámbito tributario, desde a entrada en vigor do Real decreto 463/2020 do 14 de marzo, ata o 30 de abril de 2020, o prazo para interpor recursos de reposición ou reclamacións económico-administrativas que se rexan pola Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, e os seus regulamentos de desenvolvemento empezará a contarse desde o 30 de abril de 2020 e aplicarase tanto nos supostos onde se iniciase o prazo para recorrer dun mes contado desde o día seguinte á notificación do acto ou resolución impugnada e non finalizase o citado prazo o 13 de marzo de 2020, como nos supostos onde non se notificar aínda o acto administrativo ou resolución obxecto de recurso ou reclamación. Idéntica medida será aplicable aos recursos de reposición e reclamacións que, no ámbito tributario das Facendas Locais.


Aplicación do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 a determinados procedementos e actos

O período comprendido desde a entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, ata o 30 de abril de 2020 non computará para os efectos da duración máxima do prazo para a execución das resolucións de órganos económico-administrativos. 

Desde a entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, ata o 30 de abril de 2020 quedan suspendidos os prazos de prescrición e caducidade de calquera accións e dereitos contemplados na normativa tributaria.


Axilización procesual

Unha vez que se deixase sen efecto a declaración do estado de alarma e das prórrogas do mesmo que, se é o caso, acordásense, o Goberno, a proposta do Ministerio de Xustiza, aprobará o máis axiña posible e en todo caso no prazo máximo de 15 días un Plan de Actuación para axilizar a actividade xudicial nas ordes xurisdicionais sociais e contencioso-administrativas así como no ámbito dos Xulgados do mercantil coa finalidade de contribuír ao obxectivo dunha rápida recuperación económica tras a superación da crise.


Modificación do Real decreto-lei 8/2020

 “Artigo 40. Medidas extraordinarias aplicables ás persoas xurídicas de Dereito privado.

  1. Aínda que os estatutos non prevíseno, durante o período de alarma, as sesións dos órganos de goberno e de administración …podrán celebrarse por videoconferencia ou por conferencia telefónica múltiple, sempre que todos os membros do órgano dispoñan dos medios necesarios, o secretario do órgano recoñeza a súa identidade, e así expréseo na acta, que remitirá decontado aos enderezos de correo electrónico de cada un dos concorrentes. A mesma regra será de aplicación ás comisións delegadas e ás demás comisións obrigatorias ou voluntarias que tivese constituídas. A sesión se entenderá celebrada no domicilio da persoa jurídica…
  2. A obriga de formular as contas anuais, ordinarias ou abreviadas, individuais ou consolidadas, no prazo de tres meses contado desde o peche do exercicio social que incumbe ao órgano de goberno ou administración dunha persoa xurídica e, cando for legalmente esixible, o informe de xestión e demais documentos esixibles segundo a lexislación de sociedades, queda suspendida ata que finalice o estado de alarma, reemprendendose de novo por outros tres meses contado desde esa data. Malia o anterior, será válida a formulación das contas que realice o órgano de goberno ou administración dunha persoa xurídica durante o estado de alarma podendo igualmente realizar a súa verificación contable dentro do prazo legalmente previsto ou acollendose á prórroga prevista no apartado seguinte….”

Modificación da lei 9/2017 do 9 de novembro, de contratos do secor público, pola que se traspón ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014

O parágrafo segundo do apartado 4 do artigo 29 queda redactado como segue:

«Excepcionalmente, nos contratos de subministracións e de servizos poderase establecer un prazo de duración superior ao establecido no parágrafo anterior, cando o esixa o período de recuperación dos investimentos directamente relacionados co contrato e estas non sexan susceptibles de utilizarse no resto da actividade produtiva do contratista ou a súa utilización fóra antieconómica, sempre que a amortización dos devanditos investimentos sexa un custo relevante na prestación da subministración ou servizo, circunstancias que deberán ser xustificadas no expediente de contratación con indicación dos investimentos ás que se refira e do seu período de recuperación. O concepto de custo relevante na prestación da subministración ou servizo será obxecto de desenvolvemento regulamentario.»


Carácter retroactivo e tramitación do subsidio extraordinario por falta de actividade das persoas integradas no Sistema Especial de Empregados do Fogar e do subsidio de desemprego excepcional por fin de contrato temporal

O subsidio extraordinario por falta de actividade e o subsidio de desemprego excepcional por fin de contrato temporal previstos neste Real decreto-lei serán de aplicación aos feitos causantes definidos nos mesmos aínda cando se producisen con anterioridade á súa entrada en vigor, sempre que estes producísense con posterioridade á entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo.

 

Entrada en vigor: 1 de abril de 2020 e ata fin estado de alarma.


Orde SND/310/2020, do 31 de marzo, pola que se establecen como servizos esenciais determinados centros, servizos e establecementos sanitarios

A orde ten por obxecto determinar a relación de centros, servizos e establecementos sanitarios que se consideran servizos esenciais aos efectos previstos no Real decreto-lei 9/2020, do 27 de marzo, polo que se adoptan medidas complementarias, no ámbito laboral, para paliar os efectos derivados do COVID-19 e no Real decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, co fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o COVID-19. 

No seu anexo enumera que centros, servizos e establecementos sanitarios considera esenciais. Aqueles non considerados esenciais deberán pechar.

Aínda que na orde non se fai referencia ás Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social lembremos que as CCAA poderán conseguir, se é o caso, da nosa colaboración para a prestación deses servizos esenciais.

 

Entrada en vigor: 2 de abril de 2020.

Descarga o Real decreto-lei 11/2020