Reial Decret llei 11/2020
De 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19

Publicat el: 01/04/2020

El Reial decret llei 11/2020 té per objecte l'adopció d'un nou paquet de mesures de caràcter social dirigides al suport de treballadors, consumidors, famílies i col·lectius vulnerables, i fa una insistència especial en aquells que més ho necessiten i la posada en marxa d'un conjunt de mesures de diversa naturalesa amb impacte directe en el reforç de l'activitat econòmica, així com actuacions encaminades a donar suport a empreses i autònoms. A més, inclou un conjunt de mesures d'ajust del funcionament de l'Administració, emprenent mesures en matèria de comptes anuals de les entitats del sector públic, en matèria de disponibilitats líquides i donacions, així com en el finançament atorgat per les entitats territorials.

El Reial decret llei s'estructura en 3 capítols, 54 articles, 22 disposicions addicionals, 5 disposicions transitòries, 13 disposicions finals i 4 annexos.

Les mesures de més rellevància són les següents:

Mesures de suport als autònoms

1. Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social.

a) S'habilita la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) a atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les empreses i els autònoms inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social que ho sol·licitin i compleixin els requisits i les condicions que s'establiran mitjançant l'Ordre.

b) La moratòria afectarà el pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, el període de meritació del qual, en el cas de les empreses estigui comprès entre els mesos d'abril i juny de 2020 i, en el cas dels treballadors per compte propi, entre maig i juliol de 2020, sempre que les activitats que facin no s'hagin suspès amb motiu de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

c) Les sol·licituds es presentaran telemàticament (RED, SEDESS o qualsevol altre mitjà telemàtic que habiliti la TGSS). Les empreses hauran de presentar sol·licituds individualitzades per cada codi de compte de cotització on figurin d'alta els treballadors dels quals se sol·licita la moratòria en el pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta.

2. Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social.

Les empreses i els autònoms inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social o els autoritzats per actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), sempre que no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar l'ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social el termini reglamentari d'ingrés del qual tingui lloc entre els mesos d'abril i juny de 2020, en els termes i les condicions establerts a la normativa de la Seguretat Social; és aplicable un interès del 0,5%.


Compatibilitat del subsidi per atenció de menors i prestació per desocupació o cessament d'activitat durant la permanència de l'estat d'alarma.

1. Durant la permanència de l'estat d'alarma declarat per Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el subsidi per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu que estiguessin percebent els treballadors per compte d'altri a 14 de març de 2020, no es veurà afectat per la suspensió del contracte i reducció de jornada que tinguin la seva causa en el que es preveu en els articles 22 i 23 del Reial decret 8/2020. 

2. L'expedient de regulació temporal d'ocupació que tramiti l'empresari, ja sigui per suspensió de contractes o reducció temporal de la jornada de treball, només afectés el treballador beneficiari d'aquest subsidi en la part de la jornada no afectada per l'atenció del menor.

3. Serà compatible el cobrament del subsidi per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu amb la percepció de la prestació per desocupació que com a conseqüència de la reducció de la jornada, afectada per un expedient de regulació temporal d'ocupació, pogués tenir dret a percebre.

4. Durant el temps que romangui l'estat d'alarma no hi haurà obligació de cotitzar, i es tindrà el període per cotitzat amb caràcter general.

5. També serà aplicable als treballadors autònoms que estiguessin percebent el subsidi per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu a 14 de març de 2020.


Incapacitat temporal en situació excepcional de confinament total

Amb caràcter excepcional, i amb efectes des de l'inici de la situació de confinament, i mitjançant el corresponent comunicat de baixa, s'estendrà aquesta protecció a aquells treballadors obligats a desplaçar-se de localitat i que tinguin l'obligació de prestar els serveis essencials als quals es refereix el Reial Decret llei 10/2020, sempre que s'hagi acordat el confinament de la població on tingui el seu domicili i li hagi estat denegada de manera expressa la possibilitat de desplaçar-se per l'autoritat competent, no pugui fer el seu treball de forma telemàtica per causes no imputables a l'empresa per a la qual prestés els seus serveis o al propi treballador i no tingui dret a percebre cap altra prestació pública.

L'acreditació de l'acord de confinament de la població on té el domicili i la denegació de la possibilitat de desplaçament es farà mitjançant certificació expedida per l'ajuntament del domicili davant el corresponent òrgan del servei públic de salut. De la mateixa manera, la impossibilitat de realització del treball de forma telemàtica s'acreditarà mitjançant una certificació de l'empresa o una declaració responsable en el cas dels treballadors per compte propi davant el mateix òrgan del servei públic de salut.


Habilitació als autoritzats del sistema Red

Estaran habilitats per efectuar per mitjans electrònics les sol·licituds i altres tràmits corresponents als ajornaments en el pagament de deutes, les moratòries en el pagament de cotitzacions i les devolucions d'ingressos indeguts amb la Seguretat Social corresponents als subjectes responsables del compliment de l'obligació de cotitzar en nom del qual actuïn.


Ampliació del termini per recórrer per la via administrativa

1. El còmput del termini per interposar recursos per la via administrativa o per instar qualssevol altres procediments d'impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixin d'acord amb el que està previst a les lleis, en qualsevol procediment del qual es puguin derivar efectes desfavorables o de gravamen per a l'interessat, es computarà des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l'estat d'alarma, independentment del temps que hagués transcorregut des de la notificació de l'actuació administrativa objecte de recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma.

2. En l'àmbit tributari, des de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020 de 14 de març, fins al 30 d'abril de 2020, el termini per interposar recursos de reposició o reclamacions economicoadministratives que es regeixin per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i els seus reglaments de desenvolupament es començarà a comptar des del 30 d'abril de 2020 i s'aplicarà tant en els supòsits on s'hagués iniciat el termini per recórrer d'un mes a comptar des de l'endemà a la notificació de l'acte o resolució impugnada i no hagués finalitzat l'esmentat termini el 13 de març de 2020, com en els supòsits on no s'hagués notificat encara l'acte administratiu o la resolució objecte de recurs o reclamació. Idèntica mesura serà aplicable als recursos de reposició i a les reclamacions que en l'àmbit tributari de les hisendes locals.


Aplicació del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 a determinats procediments i actes

El període comprès des de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, fins al 30 d'abril de 2020 no computarà a l'efecte de la durada màxima del termini per a l'execució de les resolucions d'òrgans economicoadministratius. 

Des de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, fins al 30 d'abril de 2020 queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets establerts en la normativa tributària.


Agilitació processal

Una vegada que s'hagi deixat sense efecte la declaració de l'estat d'alarma i les pròrrogues que, si escau, s'hagin acordat, el Govern, a proposta del Ministeri de Justícia, aprovarà, tan aviat com sigui possible i en qualsevol cas en el termini màxim de 15 dies, un Pla d'actuació per agilitzar l'activitat judicial en els ordres jurisdiccionals socials i contenciós administratiu, així com en l'àmbit dels jutjats mercantils amb la finalitat de contribuir a l'objectiu d'una ràpida recuperació econòmica després de la superació de la crisi.


Modificació del Reial decret llei 8/2020

 “Article 40. Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret privat.

  1. Encara que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d'alarma, les sessions dels òrgans de govern i d'administració es podran celebrar per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que tots els membres de l'òrgan disposin dels mitjans necessaris, el secretari de l'òrgan en reconegui la identitat, i així ho expressi a l'acta, que remetrà immediatament a les adreces de correu electrònic de cadascun dels concurrents. La mateixa regla será d'aplicació a les comissions delegades i a les altres comissions obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes. La sessió s'entendrà celebrada en el domicili de la persona jurídica…
  2. L'obligació de formular els comptes anuals, ordinaris o abreujats, individuals o consolidats, en el termini de tres mesos a comptar des del tancament de l'exercici social que incumbeix a l'òrgan de govern o administració d'una persona jurídica i, quan fos legalment exigible, l'informe de gestió i altres documents exigibles segons la legislació de societats, queda suspesa fins que finalitzi l'estat d'alarma, i es reprendrà novament durant tres mesos més a comptar des d'aquesta data. No obstant això, serà vàlida la formulació dels comptes que faci l'òrgan de govern o administració d'una persona jurídica durant l'estat d'alarma, i podrà igualment fer-ne la verificació comptable dins el termini legalment previst o acollint-se a la pròrroga prevista a l'apartat següent…”

Modificació de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del secor públic, per la qual es trasllada a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

El paràgraf segon de l'apartat 4 de l'article 29 queda redactat tal com segueix:

«Excepcionalment, en els contractes de subministraments i de serveis es podrà establir un termini de durada superior a l'establert en el paràgraf anterior, quan ho exigeixi el període de recuperació de les inversions directament relacionades amb el contracte i aquestes no siguin susceptibles d'utilitzar-se a la resta de l'activitat productiva del contractista o la seva utilització fos antieconòmica, sempre que l'amortització d'aquestes inversions sigui un cost rellevant en la prestació del subministrament o servei, circumstàncies que hauran de ser justificades a l'expedient de contractació amb indicació de les inversions a les quals es refereixi i del seu període de recuperació. El concepte de cost rellevant en la prestació del subministrament o servei serà objecte de desenvolupament reglamentari.»


Caràcter retroactiu i tramitació del subsidi extraordinari per manca d'activitat de les persones integrades en el Sistema Especial d'Empleats de la Llar i del subsidi de desocupació excepcional per fi de contracte temporal

El subsidi extraordinari per manca d'activitat i el subsidi de desocupació excepcional per fi de contracte temporal previstos en aquest Reial decret llei seran aplicables als fets causants definits en aquests encara que s'hagin produït amb anterioritat a la seva entrada en vigor, sempre que aquests s'haguessin produït amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

 

Entrada en vigor: 1 d'abril de 2020 i fins a la fi de l'estat d'alarma.


Ordre SND/310/2020, de 31 de març, per la qual s'estableixen com a serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris

L'ordre té per objecte determinar la llista de centres, serveis i establiments sanitaris que es consideren serveis essencials per a aquests efectes previstos en el Reial Decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19 i en el Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19. 

A l'annex enumera quins centres, serveis i establiments sanitaris considera essencials. Els que no es considerin essencials hauran de tancar.

Per bé que a l'Ordre no es fa referència a les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, recordem que les CA podran demanar, si escau, la nostra col·laboració per a la prestació d'aquests serveis essencials.

 

Entrada en vigor: 2 d'abril de 2020.

Descarrega el Reial decret llei 11/2020