Real decreto-lei 7/2020
Do 12 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes para responder ao impacto económico do COVID-19

Publicado o: 16/03/2020

Publicouse no Boletín Oficial do Estado o Real decreto-lei 7/2020, do 12 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes para responder ao impacto económico do COVID-19 (BOE núm. 65 DE 13-3-2020).

Cómpre destacar:

No ámbito sanitario

  • Concesión dun crédito extraordinario ao Ministerio de Sanidade para atender gastos extraordinarios do Sistema Nacional de Saúde. Autorízase a aplicación do Fondo de Continxencia e a concesión dun crédito extraordinario por un importe total de 1.000 millóns de euros no Ministerio de Sanidade, aplicación orzamentaria 26.09.313A.228 «Gastos orixinados no Sistema Nacional de Saúde derivada da emerxencia de saúde pública en relación co Covid-19 en España», para contribuír ao financiamento dos citados gastos extraordinarios.
  • Actualización das entregas a conta das comunidades autónomas aos efectos de asegurar a axeitada atención ás necesidades sanitarias da poboación e dos correspondentes Servizos de Saúde.
  • Modificación do texto refundido da Lei de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1/2015, do 20 de xullo.- Neste sentido, o Goberno poderá regular o mecanismo de fixación dos prezos dos medicamentos e produtos sanitarios non suxeitos a prescrición médica, así como doutros produtos necesarios para a protección da saúde poboacional que se dispensen no territorio español, seguindo un réxime xeral obxectivo e transparente. Cando exista unha situación excepcional sanitaria, co fin de protexer a saúde pública, a Comisión Interministerial de Prezos dos Medicamentos poderá fixar o importe máximo de venda ao público dos medicamentos e produtos a que se refire o parágrafo anterior polo tempo que dure a devandita situación excepcional.

No ámbito das familias

  • Do mesmo xeito que o establecido o pasado 11 de marzo de 2020 no Real decreto-lei 6/2020, do 10 de marzo, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes no ámbito económico e para a protección da saúde pública, sobre a consideración excepcional como situación asimilada a accidente de traballo dos períodos de illamento ou contaxio das persoas traballadoras como consecuencia do virus COVID-19, esténdese tamén estas medidas ao persoal encadrado nos Réximes Especiais dos Funcionarios Públicos.

Transcríbese este artigo que, como se indica, volve reproducir o publicado o pasado 11 de marzo de 2020: “Ao obxecto de protexer a saúde pública, considerarase, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de traballo, exclusivamente para o subsidio de incapacidade temporal que recoñece o mutualismo administrativo, aqueles períodos de illamento ou contaxio provocado polo COVID-19. En ambos os dous casos a duración desta prestación excepcional virá determinada polo parte de baixa por illamento e a correspondente alta. Poderá causar dereito a esta prestación o mutualista que se encontre na data do feito causante en situación de alta no correspondente Réxime Especial de Seguridade Social. A data do feito causante será aquela en que se acorde o illamento ou enfermidade do mutualista, sen prexuízo de que o parte de baixa se expida con posterioridade a esa data”.


No sector turístico

  •  Ampliación das liñas de financiamento deste sector.
  • Medidas de apoio ao prolongamento do período de actividade dos traballadores con contratos fixos descontinuos nos sectores de turismo e comercio e hostalaría vinculada á actividade turística. As empresas, excluídas as pertencentes ao sector público, dedicadas a actividades encadradas nos sectores do turismo, así como os do comercio e hostalaría, sempre que se encontren vinculadas ao devandito sector do turismo, que xeren actividade produtiva nos meses de febreiro, marzo, abril, maio, xuño e que inicien ou manteñan en alta durante os devanditos meses a ocupación dos traballadores con contratos de carácter fixo discontinuo, poderán aplicar unha bonificación nos devanditos meses do 50 por cento das cotas empresariais á Seguridade Social por continxencias comúns, así como polos conceptos de recadación conxunta de Desemprego, FOGASA e Formación Profesional dos devanditos traballadores. O que se dispón neste artigo será de aplicación desde o 1 de xaneiro de 2020 ata o día 31 de decembro de 2020.

A bonificación regulada neste artigo será de aplicación en todo o territorio nacional, agás nas comunidades autónomas das Illes Balears e As Canarias, durante os meses de febreiro e marzo de 2020, onde será de aplicación, nos mencionados meses, a bonificación establecida no artigo 2 do Real decreto-lei 12/2019, do 11 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos da apertura de procedementos de insolvencia do grupo empresarial Thomas Cook.


Medidas de apoio financeiro transitorio

  • Adiamento de débedas tributarias correspondente a todas aquelas declaracións-liquidacións e autoliquidacións cuxo prazo de presentación e ingreso finalice desde o 13 de marzo de 2020 e ata o día 30 de maio de 2020, ambos os dous incluídos, sempre que as solicitudes presentadas ata esa data reúnen os requisitos aos que se refire o artigo 82.2.a) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria. Será requisito necesario para a concesión do adiamento que o debedor sexa persoa ou entidade con volume de operación non superior a 6.010.121,04 euros no ano 2019. As condicións do adiamento serán as seguintes: a) O prazo será de seis meses e b) Non se devengarán xuros de mora durante os primeiros tres meses do adiamento.

Medidas para a xestión eficiente das Administracións Públicas

  • En materia de contratación todos os contratos que teñan que celebrarse pola Administración Xeral do Estado ou os seus organismos públicos e entidades de Dereito público para atender as necesidades derivadas da protección das persoas e outras medidas adoptadas polo Consello de ministros para facer fronte ao COVID-19, resultarálles de aplicación a tramitación de emerxencia. 

Habilitación para realizar transferencias de crédito. O Goberno, excepcionalmente e ata a entrada en vigor da nova Lei de Orzamentos Xerais do Estado, poderá autorizar transferencias de crédito entre seccións orzamentarias para atender necesidades ineludibles e en casos distintos dos previstos no artigo 52.2 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral Orzamentaria. Con esta finalidade, a ministra de Facenda elevará ao Consello de ministros a oportuna proposta.

Descargar Real decreto-lei 7/2020