Reial Decret llei 7/2020
De 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del Covid-19

Publicat el: 16/03/2020

S'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del covinya-19 (BOE núm. 65 D'13-3-2020).

Cal destacar:

En l'àmbit sanitari

  • Concessió d'un crèdit extraordinari al Ministeri de Sanitat per atendre despeses extraordinàries del Sistema Nacional de Salut. S'autoritza l'aplicació del Fons de Contingència i la concessió d'un crèdit extraordinari per un import total de 1.000 milions d'euros al Ministeri de Sanitat, aplicació pressupostària 26.09.313A.228 «Despeses originades en el sistema nacional de salut derivades de l'emergència de salut pública en relació amb la Covid-19 a Espanya», per contribuir al finançament de les despeses extraordinàries esmentades.
  • Actualització dels lliuraments a compte de les comunitats autònomes a l'efecte d'assegurar l'atenció adequada a les necessitats sanitàries de la població i dels serveis de salut corresponents.
  • Modificació del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2015, de 20 de juliol.- En aquest sentit, el Govern podrà regular el mecanisme de fixació dels preus dels medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica, així com d'uns altres productes necessaris per a la protecció de la salut poblacional que es dispensin en el territori espanyol, seguint un règim general objectiu i transparent. Quan hi hagi una situació excepcional sanitària, amb la finalitat de protegir la salut pública, la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments pot fixar l'import màxim de venda al públic dels medicaments i productes a què es refereix el paràgraf anterior pel temps que duri aquesta situació excepcional.

En l'àmbit de les famílies

  • Igual que l'establert el passat 11 de març de 2020 en el Reial Decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, sobre la consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència del virus COVID-19, s'estén també aquestes mesures al personal enquadrat en els Règims Especials dels Funcionaris Públics.

Es transcriu aquest article que, com s'indica, torna a reproduir el publicat l'11 de març de 2020: “Amb l'objectiu de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per al subsidi d'incapacitat temporal que reconeix el mutualisme administratiu, aquells períodes d'aïllament o contagi provocats per la Covid-19. En ambdós casos, la durada d'aquesta prestació excepcional estarà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i l'alta corresponent. Tindrà dret a aquesta prestació el mutualista que en la data del fet causant estigui en situació d'alta en el règim especial de Seguretat Social corresponent. La data del fet causant serà aquella en què s'acordi l'aïllament o la malaltia del mutualista, sens perjudici que el comunicat de baixa s'expedeixi amb posterioritat a aquesta data”.


En el sector turístic

  •  Ampliació de les línies de finançament d'aquest sector.
  • Mesures de suport a la prolongació del període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística. Les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors del turisme, així com els del comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculades a aquest sector del turisme, que generin activitat productiva durant els mesos de febrer, març, abril, maig, juny i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l'ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fixos discontinu, podran aplicar una bonificació durant aquests mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes , així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i Formació Professional d'aquests treballadors. El que disposa aquest article serà aplicable des de l'1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020.

La bonificació regulada en aquest article serà aplicable a tot el territori nacional, excepte a les comunitats autònomes de les Illes Balears i les Canàries, durant els mesos de febrer i març de 2020, en què serà aplicable, durant els mesos esmentats, la bonificació que estableix l'article 2 del Reial decret llei 12/2019, d'11 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de l'obertura de procediments d'insolvència del grup empresarial Thomas Cook.


Mesures de suport financer transitori

  • Ajornament de deutes tributaris corresponent a totes les declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi des del 13 de març de 2020 i fins al dia 30 de maig de 2020, tots dos inclosos, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data compleixin els requisits a què es refereix l'article 82.2.a) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb un volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019. Les condicions de l'ajornament seran les següents: a) El termini serà de sis mesos i b) No es meritaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.

Mesures per a la gestió eficient de les administracions públiques

  • En matèria de contractació tots els contractes que hagin de celebrar-se per l'Administració General de l'Estat o els seus organismes públics i entitats de Dret públic per atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres per fer front al covinya-19, els resultarà d'aplicació la tramitació d'emergència. 

Habilitació per fer transferències de crèdit. El Govern, excepcionalment i fins a l'entrada en vigor de la nova Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, podrà autoritzar transferències de crèdit entre seccions pressupostàries per atendre necessitats ineludibles i en casos diferents dels que preveu l'article 52.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. A aquest efecte, la ministra d'Hisenda elevarà al Consell de Ministres la proposta oportuna.

Baixar Reial Decret llei 7/2020