Real decreto-lei 27/2020
Do 4 de agosto, de medidas financeiras, de carácter extraordinario e urxente, aplicables ás entidades locais

Publicado o: 10/09/2020

1. Prórroga do artigo 9 do Real decreto-lei 19/2020, do 26 de maio, polo que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de emprego e Seguridade Social e tributaria para paliar os efectos do COVID-19 ( Disp. Ad. 8ª)

A consideración como continxencia profesional derivada de accidente de traballo das enfermidades padecidas polo persoal que presta servizo en centros sanitarios ou sociosanitarios como consecuencia do contaxio do virus SARS-CoV2, aplicarase, aos contaxios do virus SARS-CoV2 producidos desde o 1 de agosto de 2020 ata que as autoridades sanitarias ergan todas as medidas de prevención adoptadas para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, acreditando o contaxio mediante o correspondente parte de accidente de traballo que deberá haberse expedido dentro do mesmo período de referencia.”


2. Modificación do artigo 5 do Real decreto-lei 6/2020, do 10 de marzo, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes no ámbito económico e para a protección da saúde pública (Disp. final 10ª)

«Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de traballo dos períodos de illamento, contaxio ou restrición nas saídas do municipio onde teñan o domicilio ou o seu centro de traballo as persoas traballadoras como consecuencia do virus COVID-19.

1. Ao obxecto de protexer a saúde pública, consideraranse, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de traballo, exclusivamente para a prestación económica de incapacidade temporal do sistema de Seguridade Social, aqueles períodos de illamento ou contaxio das persoas traballadoras provocadas polo virus COVID-19, non sendo que se probe que o contaxio da enfermidade contraeuse con causa exclusiva na realización do traballo nos termos que sinala o artigo 156 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, en cuxo caso será cualificada como accidente de traballo. 

Co mesmo carácter excepcional, con efectos desde o inicio da situación de restrición da saída ou entrada a un municipio, e mediante o correspondente parte de baixa, estenderase esta protección a aqueles traballadores que se vexan obrigados a desprazarse de localidade para prestar servizos nas actividades non afectadas polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, sempre que pola autoridade competente acordásese restrinxir a saída, ou a entrada, de persoas do municipio onde ditos traballadores teñan o seu domicilio, ou onde a empresa teña o seu centro de traballo no caso de que o traballador teña o seu domicilio noutro municipio, e fóselles denegada de forma expresa a posibilidade de desprazarse pola autoridade competente, non poidan realizar o seu traballo de forma telemática por causas non imputables á empresa para a que prestan os seus servizos ou ao propio traballador e non teñan dereito a percibir ningunha outra prestación pública.

A acreditación do acordo de restrición da poboación onde o traballador ten o seu domicilio ou a empresa o seu centro de traballo, e a denegación da posibilidade de desprazamento realizarase mediante certificación expedida polo concello do domicilio ou, se é o caso, polo do centro de traballo afectado pola restrición ante o correspondente órgano do servizo público de saúde. De igual forma, a imposibilidade de realización do traballo de forma telemática acreditarase mediante unha certificación da empresa ou unha declaración responsable no caso dos traballadores por conta propia ante o mesmo órgano do servizo público de saúde.

No suposto de traballadores por conta allea que tivesen o domicilio en distinto municipio ao do centro de traballo, ademais do previsto no parágrafo anterior, requirirase acreditar: 

  • O domicilio do traballador mediante o correspondente certificado de empadroamento. 
  • Que o traballador desenvolve o seu traballo no centro sito no municipio afectado pola restrición, mediante a correspondente certificación da empresa. 
  • Que a empresa non procedeu ao peche do centro de traballo, mediante a correspondente certificación da empresa. 
  • A duración desta prestación excepcional virá determinada polo parte de baixa e a correspondente alta.

2. Sempre que pola autoridade competente acordásese, con anterioridade á entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, restrinxir as saídas ou as entradas do municipio onde teñan o domicilio ou en que teña o centro de traballo a empresa en que prestan os seus servizos, de tratarse das persoas traballadoras por conta allea ás que se refire o artigo 1 do Real decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, co fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o COVID-19, expedirase un parte de baixa con efectos desde a data de inicio da restrición e un parte de alta con efectos do 29 de marzo de 2020.

De tratarse de traballadores por conta propia ou autónomos, cando a restrición adoptada con anterioridade á entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, restrinxise a súa saída do municipio onde teñan o seu domicilio ou, tendo o seu domicilio noutro, visen restrinxida a entrada no municipio impedindolles totalmente a realización da súa actividade, o dereito á prestación comezará co parte de baixa desde a data de inicio da restrición e durará ata agora de finalización da mesma, non podendo, en ningún caso, durar máis alá da data de finalización do estado de alarma.

Este subsidio por incapacidade temporal é incompatible cos salarios que se percibiren así como co dereito a calquera outra prestación económica da Seguridade Social, incluída a incapacidade temporal por continxencias comúns ou profesionais. Nestes supostos percibirase a prestación da Seguridade social distinta ao subsidio previsto no presente artigo.

Para os efectos do previsto no parágrafo anterior, o traballador deberá presentar ante o correspondente órgano do servizo público de saúde, certificación da empresa acreditativa da non percepción de salarios.

3. Poderá causar dereito a esta prestación a persoa traballadora por conta propia ou allea que se encontre na data do feito causante en situación de alta en calquera dos réximes de Seguridade Social.

4. A data feita causante será a data en que se acorde o illamento, restrición ou enfermidade do traballador, sen prexuízo de que o parte de baixa se expida con posterioridade a esa data».


3. Modificación da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (Disp. final 6ª)

“A presente Lei entrará en vigor ao ano da súa publicación no Boletín "Oficial do Estado ".

Non obstante, as previsións relativas ao rexistro electrónico de apoderamentos, rexistro electrónico, rexistro de empregados públicos habilitados, punto de acceso xeral electrónico da Administración e arquivo único electrónico producirán efectos a partir do día 2 de abril de 2021.»

 

Vigor: 6 de agosto de 2020.

Descarga o Real decreto-lei 27/2020