Reial decret llei 27/2020
De 4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals

Publicat el: 10/09/2020

1. Pròrroga de l'article 9 del Reial Decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, de treball i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes del covinya-19 ( Disp. Ad. 8a)

La consideració com contingència professional derivada d'accident de treball de les malalties patides pel personal que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris com a conseqüència del contagi del virus SARS-CoV2, s'aplicarà, als contagis del virus SARS-CoV2 produïts des de l'1 d'agost de 2020 fins que les autoritats sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció adoptadas per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel covinya-19, acreditant el contagi mitjançant el corresponent comunicat d'accident de treball que haurà d'haver-se expedit dins el mateix període de referència.”


2. Modificació de l'article 5 del Reial Decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública (Disp. final 10a)

«Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament, contagi o restricció en les sortides del municipi on tinguin el domicili o el seu centre de treball les persones treballadores com a conseqüència del virus COVID-19.

1. Per tal de protegir la salut pública, es consideren, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, els períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores provocats pel virus de la COVID-19, llevat que es demostri que el contagi de la malaltia s'ha contret amb causa exclusiva en la realització del treball en els termes que assenyala l'article 156 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, cas en què és qualificada d'accident de treball. 

Amb el mateix caràcter excepcional, amb efectes des de l'inici de la situació de restricció de la sortida o entrada a un municipi, i mitjançant el corresponent comunicat de baixa, s'estén aquesta protecció als treballadors que es vegin obligats a desplaçar-se de localitat per prestar serveis en les activitats no afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, sempre que l'autoritat competent hagi acordat restringir la sortida, o l'entrada, de persones del municipi on aquests treballadors tinguin el domicili, o on l'empresa tingui el centre de treball en cas que el treballador tingui el domicili en un altre municipi, i l'autoritat competent els hagi denegat de manera expressa la possibilitat de desplaçar-se, no puguin fer el seu treball de manera telemàtica per causes no imputables a l'empresa per a la qual presten els seus serveis o al mateix treballador i no tinguin dret a percebre cap altra prestació pública.

L'acreditació de l'acord de restricció de la població on el treballador té el domicili o l'empresa el centre de treball, i la denegació de la possibilitat de desplaçament s'ha de fer mitjançant un certificat expedit per l'ajuntament del domicili o, si s'escau, pel del centre de treball afectat per la restricció davant el corresponent òrgan del servei públic de salut. De la mateixa manera, la impossibilitat de realització del treball de forma telemàtica s'acreditarà mitjançant una certificació de l'empresa o una declaració responsable en el cas dels treballadors per compte propi davant el mateix òrgan del servei públic de salut.

En el supòsit de treballadors per compte d'altri que tinguessin el domicili en diferent municipi al del centre de treball, a més del que preveu el paràgraf anterior, es requerirà acreditar: 

  • El domicili del treballador mitjançant el corresponent certificat d'empadronament. 
  • Que el treballador desenvolupa el seu treball al centre situat en el municipi afectat per la restricció, mitjançant la corresponent certificació de l'empresa. 
  • Que l'empresa no ha procedit al tancament del centre de treball, mitjançant la corresponent certificació de l'empresa. 
  • La durada d'aquesta prestació excepcional ve determinada pel comunicat de baixa i l'alta corresponent.

2. Sempre que l'autoritat competent hagi acordat, abans de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, restringir les sortides o les entrades del municipi on tinguin el domicili o en el qual tingui el centre de treball l'empresa en què presten els seus serveis, si es tracta de les persones treballadores per compte d'altri a les quals es refereix l'article 1 del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19, s'ha d'expedir un comunicat de baixa amb efectes des de la data d'inici de la restricció i un comunicat d'alta amb efectes del 29 de març de 2020.

De tractar-se de treballadors per compte propi o autònoms, quan la restricció adoptada amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, restringís la seva sortida del municipi on tinguin el seu domicili o, tenint el seu domicili en un altre, veiessin restringida l'entrada en el municipi impedint-los totalment la realització de la seva activitat, el dret a la prestació començarà amb el comunicat de baixa des de la data d'inici de la restricció i durarà fins a la data de finalització de la mateixa, no podent, en cap cas, durar més enllà de la data de finalització de l'estat d'alarma.

Aquest subsidi per incapacitat temporal és incompatible amb els salaris que s'haguessin percebut així com amb el dret a qualsevol altra prestació econòmica de la Seguretat Social , inclosa la incapacitat temporal per contingències comunes o professionals. En aquests supòsits es percebrà la prestació de la Seguretat social diferent al subsidi previst en aquest article.

Als efectes del que preveu el paràgraf anterior, el treballador ha de presentar davant l'òrgan corresponent del servei públic de salut un certificat de l'empresa acreditativa de la no percepció de salaris.

3. Pot causar dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte propi o aliè que en la data del fet causant estigui en situació d'alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social.

4. La data feta causant serà la data en què se'n recordi l'aïllament, restricció o malaltia del treballador, sense perjudici que el comunicat de baixa s'expedeixi amb posterioritat a aquesta data».


3. Modificació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (Disp. final 6a)

“Aquesta Llei entrarà en vigor a l'any de la seva publicació en el "Butlletí Oficial de l'Estat".

No obstant això, les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic, registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic electrònic produeixen efectes a partir del dia 2 d'abril de 2021.»

 

Vigor: 6 d'agost de 2020.

Descàrrega el Reial Decret llei 27/2020