"

Glosario

Publicado o: 18/09/2017

1. Enfermidade profesional

Entenderase por enfermidade profesional a contraída a consecuencia do traballo executado por conta allea nas actividades que se especifican no cadro oficial de enfermidades profesionais e que estea provocada pola acción dos elementos ou substancias que no devandito cadro se indiquen para cada enfermidade profesional.


2. Integración da prevención

Consiste en ter en conta a Prevención de Riscos Laborais en todas as actividades e decisións que se leven a cabo na empresa.


3. delegado de Prevención

Os delegados de Prevención son os representantes dos traballadores con funcións específicas en materia de prevención de riscos laborais.


4. Recursos preventivos

Son unha ou varias persoas designadas ou asignadas pola empresa, con formación e capacidade axeitada, que dispón dos medios e recursos necesarios, e son suficientes en número para vixiar o cumprimento das actividades preventivas que así requírano.

A súa presenza será obrigatoria cando os riscos poidan verse agravados ou modificados no desenvolvemento do proceso ou a actividade, pola concorrencia de operacións diversas que se desenvolven sucesiva ou simultaneamente e que fagan preciso o control da correcta aplicación dos métodos de traballo; cando se realicen actividades ou procesos que regulamentariamente sexan considerados como perigosos ou con riscos especiais; cando a necesidade da devandita presenza sexa requirida pola Inspección de Traballo e Seguridade Social.

Poden ser recursos preventivos:

  • Un ou varios traballadores designados da empresa (un dos modelos organizativos da prevención ao que se refire o artigo 30 da LPRL).
  • Un ou varios membros do Servizo de Prevención Propia da empresa. › Un ou varios membros do ou os Servizos de Prevención Externos concertados pola empresa.
  • Traballadores asignados (traballadores da empresa, que non formen parte do servizo de prevención propia nin sexan traballadores designados).

Deben contar coa formación preventiva correspondente, como mínimo ás funcións do nivel básico, complementada con formación teórico-práctica específica sobre os traballos, normas, riscos e medidas preventivas a aplicar nas actividades que hai que vixiar que motivan a súa presenza.


5. Servizo de Prevención Externo

Os Servizos de Prevención Externos son empresas especializadas que asumen e desenvolven as actividades preventivas contratadas e os seus documentos correspondentes. Ademais, deben asesorarnos en todos aqueles aspectos relacionados coa xestión e integración da Prevención na empresa.


6. Visitas de seguridade

A visita de seguridade é unha técnica analítica de seguridade que consiste na observación directa das instalacións, equipos e traballos para identificar os perigos existentes e avaliar os riscos nos postos de traballo.