"

Glossari

Publicat el: 18/09/2017

1. Malaltia professional

S'entendrà per malaltia professional la que es contreu a conseqüència de la feina executada per compte d'altri en les activitats que s'especifiquen en el quadre oficial de malalties professionals i que sigui provocada per l'acció dels elements o les substàncies que en aquest quadre s'hi indiquin per a cada malaltia professional.


2. Integració de la prevenció

Consisteix a tenir en compte la prevenció de riscos laborals en totes les activitats i decisions que es duguin a terme a l'empresa.


3. Delegat de Prevenció

Els delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals.


4. Recursos preventius

Són una o diverses persones designades o assignades per l'empresa, amb formació i capacitat adequada, que disposa dels mitjans i recursos necessaris, i són suficients en nombre per vigilar el compliment de les activitats preventives que així ho requereixin.

La seva presència serà obligatòria quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que requereixin el control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball; quan es facin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos o amb riscos especials; quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Poden ser recursos preventius:

  • Un o diversos treballadors designats de l'empresa (un dels models organitzatius de la prevenció a què es refereix l'article 30 de la LPRL).
  • Un o diversos membres del Servei de Prevenció Propi de l'empresa. › Un o diversos membres del o els Serveis de Prevenció Aliens concertats per l'empresa.
  • Treballadors assignats (treballadors de l'empresa, que no formin part del servei de prevenció propi ni siguin treballadors designats).

Han de tenir la formació preventiva corresponent, com a mínim a les funcions del nivell bàsic, complementada amb formació teoricopràctica específica sobre els treballs, les normes, els riscos i les mesures preventives que cal aplicar en les activitats per vigilar que motiven la seva presència.


5. Servei de Prevenció Aliè

Els Serveis de Prevenció Aliens són empreses especialitzades que assumeixen i desenvolupen les activitats preventives contractades i els seus documents corresponents. A més, han d'assessorar-nos en tots aquells aspectes relacionats amb la gestió i integració de la prevenció a l'empresa.


6. Visites de seguretat

La visita de seguretat és una tècnica analítica de seguretat que consisteix en l'observació directa de les instal·lacions, equips i treballs per identificar els perills existents i avaluar els riscos en els llocs de treball.