Programa de reinserción laboral

Publicado o: 12/11/2015

Mutua Universal pon a disposición dos seus traballadores e traballadoras accidentados e as súas familias un servizo de traballo social coa finalidade de atender as diferentes necesidades que poden presentarse tras o accidente laboral ou a enfermidade profesional.

Algunhas das principais necesidades que presenta a persoa accidentada e o seu núcleo familiar máis próximo son:

 • Integración laboral e social.
 • Seguridade e protección. Atención ás necesidades económicas básicas do núcleo familiar (vivenda, alimentación, estudos dos descendentes, etc.).
 • Autonomía persoal e calidade de vida.

En moitos casos, o acceso a un posto de traballo é a mellor forma de cubrir estas necesidades. Por ese motivo Mutua Universal conta cun p rograma de reinserción socio laboral que ofrece ás persoas accidentedas: asesoramento, orientación e acompañamento na busca de emprego.

Obxectivo do programa

Promover, na medida en que a situación permítao, a reorientación, reinserción e integración socio laboral. Innovando constantemente para adaptarnos ás necesidades emerxentes das persoas traballadoras accidentadas e as súas familias.


Destinatarios

 • Traballadoras e traballadores que tras sufrir un accidente laboral ou enfermidade profesional quedaron ou quedarán afectadas dun grao de incapacidade que lles imposibilitará volver desempeñar a súa actividade laboral habitual.
 • Persoas traballadoras que, tras sufrir un accidente laboral ou enfermidade profesional, perderon o seu emprego durante o proceso de recuperación e encóntranse en situación de risco de exclusión social (persoas maiores de 45 anos, familias monoparentais, etc.).
 • Familiares directos de traballadores e traballadoras en situación de incapacidade ou falecidos tras sufrir un accidente laboral. 

Desenvolvemento do programa

O programa iníciase cunha entrevista individualizada co equipo de traballo social, cuxo obxectivo é coñecer o perfil da persoa usuaria e as súas principais necesidades.

Desenvolvemento programa reinserción laboral

Independentemente da opción do programa pola que se opte, o equipo de traballo social realizará acompañamento e seguimento do caso.

Entrevista inicial traballo social

Entrevista inicial por parte de equipo de traballo social para valorar da situación sociofamiliar da persoa accidentada.

A partir de aquí, poderemos:

 • Orientar cara ao recurso máis axeitado á situación.
 • Facilitar información sobre recursos e prestacións.
 • Apoiar na realización de trámites: solicitude valoración discapacidade, desemprego, subsidios, etc.

 

Talleres para a mellora da empregabilidade

Talleres realizados polo equipo de traballo social de Mutua Universal para promover e mellorar, dunha maneira dinámica e participativa, a empregabilidade das persoas traballadoras protexidas que participan no programa. 

Obxectivos:

 • Facilitar o cambio de actitude cara ao emprego dentro do proxecto persoal de cada participante para axudar a detectar e potenciar os recursos persoais que faciliten a reinserción laboral. 
 • Proporcionar instrumentos para unha busca de emprego eficaz e sistemática, fomentando o desenvolvemento das habilidades comunicativas das persoas participantes para mellorar as súas relacións interpersoais e xa que logo a súa busca activa de emprego. 
 • Pódense realizar de forma individualizada ou grupal e de forma presencial ou telemática.

 

Colaboración con entidades especializadas

Colaboración con entidades especializadas na reinserción laboral de persoas discapacitadas ou en risco de exclusión social co obxectivo de que realicen, xunto ao elas, un itinerario formativo para a súa reincorporación ao mercado laboral.

Realízase seguimento conxunto dos logros conseguidos.

 

Bolsas de estudos orientados á reinserción laboral

Recollidas na Resolución da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social pola que se establece o réxime de aplicación das prestacións complementarias do Artigo 96.1 B) do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. 

A finalidade destas axudas é sufragar á persoa traballadora os gastos ocasionados pola realización de cursos de formación profesional orientados a mellorar a súa formación ou a facilitar a súa reinserción sociolaboral.

 

Comunidade Universal

 • Talleres e xornadas. 
 • Noticias de interese.
 • Formación e Emprego.
 • Ofertas Emprego.

Se queres máis información ponche en contacto con ayudasocial@mutuauniversal.net.

Folleto informativo

Inscribeche no programa de reinserción laboral