Artigo 13.1 (RDL 30/2020). Nova prestación extraordinaria de cesamento de actividade para autónomos afectados por unha suspensión temporal como medida de contención da propagación do virus da COVID-19.

Publicado o: 06/07/2020

 Finalizou o prazo para solicitar esta prestación.

Requisitos 

 • Estar afiliados e en alta no RETA/RETA-mar polo menos 30 días naturais antes da data de resolución que acorde o cesamento de actividade.
 • Acharse ao corrente de pagamento das cotas da Seguridade Social.
 • Se na data de suspensión da actividade non cumpren o requisito, cursarase invitación ao pagamento para que no prazo de 30 días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á prestación.

Contía 

 • Un 50% da base mínima de cotización que corresponda á actividade desenvolvida.
 • Un 20% máis se é membro dunha familia numerosa e os únicos ingresos da unidade familiar ou análoga durante ese período proceden da súa actividade suspendida.
 • Cando convivan nun mesmo domicilio dous ou máis membros, unidos por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia, con dereito a esta prestación, a contía de cada unha das prestacións será do 40 %non sendo de aplicación o incremento do 20 %contemplado no apartado anterior.

Duración 

 • Desde o día seguinte á adopción da medida de peche de actividade adoptada pola autoridade competente e finalizará o último día do mes que se acorde o levantamento da mesma.

Cotización

 • Deben manterse de alta no RETA/RETA-mar mentres permaneza a actividade suspendida.
 • Estarán exonerados da obriga de cotizar.
 • Este período de exoneración comprende desde o primeiro día do mes en que se adopta a medida de peche de actividade ata o último día do mes seguinte en que se ergue a medida.
 • Este período considerarase como cotizado e as cotizacións serán asumidas polas entidades que cubran a prestación.
 • A base de cotización será a establecida no momento de inicio da prestación e manterase durante todo o período de percepción.

Incompatibilidades 

 • Coa percepción dunha retribución polo desenvolvemento dun traballo por conta allea, non sendo que os ingresos do traballo por conta allea sexan inferiores a 1,25 veces o importe do salario mínimo interprofesional.
 • Co desempeño doutra actividade por conta propia.
 • Coa percepción de rendementos procedentes da sociedade cuxa actividade se vise afectada polo peche.
 • Coa percepción dunha prestación de Seguridade Social incompatible co desempeño da actividade que desenvolvía (IT, SREL, CUME).
 • Coas axudas por paralización da frota.

Socios Traballadores de Cooperativas de Traballo 

 • Poden acceder a esta prestación se cumpren os requisitos establecidos na devandita prestación e optaron polo encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda.

Compatibilidade co Cesamento de Actividade Ordinario 

O tempo de percepción da prestación non reduce os períodos de prestación por cesamento de actividade ordinaria (POCATA).

Prazos de solicitude

 • Nos primeiros 15 días seguintes á entrada en vigor do acordo ou resolución por peche de actividade.
 • Se a solicitude se presenta fóra do prazo establecido, o dereito á prestación iniciarase o mesmo día da solicitude.
 • Aínda cando a solicitude se presente fóra do prazo establecido, a exención da obriga de cotizar conta desde o primeiro día do mes en que a autoridade gobernativa determinase a prohibición da actividade, aínda que o período comprendido entre ese primeiro día e a data da solicitude non se entenderá como cotizado, non asumindo a cotización as entidades que cubran as devanditas prestacións.

Resolución da solicitude 

 • As entidades que cubran as devanditas prestacións ditarán resolución provisional que sexa procedente, estimando ou desestimando o dereito.

Revisión das Resolucións provisionais 

 • Dará inicio unha vez finalizada a medida de peche de actividade.
 • Se o interesado non ten dereito á prestación:
  • iniciaranse os trámites de reclamación das cantidades indebidamente percibidas.
  • Ademais, o traballador deberá ingresar as cotizacións correspondentes a todo o período de percepción indebida da prestación.

Documentación a presentar

 • Comunicación informando do nº de membros que integran a unidade familiar e se algún deles é ou pode ser perceptor da mesma prestación de cesamento de actividade ou se conta con algún outro tipo de ingresos.
 • Declaración xurada dos ingresos que perciben como consecuencia do traballo por conta allea.
 • O perceptor da prestación ten a obriga de presentar un certificado de empresa e a declaración da renda á entidade xestora da prestación cando así se lle requira.

Novo criterio sobre dereito a prestación extraordinaria de cesamento de actividade para autónomos afectados por unha suspensión temporal de toda a actividade como consecuencia de resolución da autoridade competente.


 

Emenda de solicitudes xa cursadas