Article 13.1 (RDL 30/2020). Nova prestació extraordinària cessament d'activitat per a autònoms afectats per una suspensió temporal com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19.

Publicat el: 06/07/2020

 Ha finalitzat el termini per sol·licitar aquesta prestació.

Requisits 

 • Estar afiliats i en alta a RETA/RETA-mar almenys 30 dies naturals abans de la data de resolució que acordi el cessament d'activitat.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.
 • Si en la data de suspensió de l'activitat no compleixen el requisit, es cursarà invitació al pagament perquè en el termini de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la prestació.

Quantia 

 • Un 50% de la base mínima de cotització que correspongui a l'activitat desenvolupada.
 • Un 20% més si és membre d'una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa.
 • Quan convisquin en un mateix domicili dos o més membres, units per vincle familiar o unitat anàloga de convivència, amb dret a aquesta prestació, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40% no sent aplicable l'increment del 20% establert en l'apartat anterior.

Durada 

 • Des de l'endemà a l'adopció de la mesura de tancament d'activitat adoptada per l'autoritat competent i finalitzarà l'últim dia del mes que se'n recordi l'aixecament de la mateixa.

Cotització

 • Han de mantenir-se d'alta al RETA/RETA-mar mentre romangui l'activitat suspesa.
 • Estaran exonerats de l'obligació de cotitzar.
 • Aquest període d'exoneració comprèn des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat fins a l'últim dia del mes següent en què s'aixeca la mesura.
 • Aquest període es considerarà com a cotitzat i les cotitzacions seran assumides per les entitats que cobreixin la prestació.
 • La base de cotització serà l'establerta en el moment d'inici de la prestació i es mantindrà durant tot el període de percepció.

Incompatibilitats 

 • Amb la percepció d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte d'altri, llevat que els ingressos del treball per compte d'altri siguin inferiors a 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.
 • Amb l'acompliment d'una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l'activitat de la qual s'hagi vist afectada pel tancament.
 • Amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social incompatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava (IT, SREL, CUME).
 • Amb les ajudes per paralització de la flota.

Socis Treballadors de Cooperatives de Treball 

 • Poden accedir a aquesta prestació si compleixen els requisits establerts en aquesta prestació i han optat per l'enquadrament com treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui.

Compatibilitat amb el Cessament d'Activitat Ordinari 

El temps de percepció de la prestació no redueix els períodes de prestació per cessament d'activitat ordinari (POCATA).

Terminis de sol·licitud

 • En els primers 15 dies següents a l'entrada en vigor de l'acord o resolució per tancament d'activitat.
 • Si la sol·licitud es presenta fora del termini establert, el dret a la prestació s'iniciarà el mateix dia de la sol·licitud.
 • Encara que la sol·licitud es presenti fora del termini establert, l'exempció de l'obligació de cotitzar compte des del primer dia del mes en què l'autoritat governativa hagi determinat la prohibició de l'activitat, per bé que el període comprès entre aquest primer dia i la data de la sol·licitud no s'entendrà com a cotitzat, no assumint la cotització les entitats que cobreixin aquestes prestacions.

Resolució de la sol·licitud 

 • Les entitats que cobreixin aquestes prestacions dictaran resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.

Revisió de la Resolucions provisionals 

 • Donarà inici una vegada finalitzada la mesura de tancament d'activitat.
 • Si l'interessat no té dret a la prestació:
  • s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes.
  • A més, el treballador haurà d'ingressar les cotitzacions corresponents a tot el període de percepció indeguda de la prestació.

Documentació que cal presentar

 • Comunicació informant del núm. de membres que integren la unitat familiar i si algun d'ells és o pot ser perceptor de la mateixa prestació de cessament d'activitat o si compta amb algun altre tipus d'ingressos.
 • Declaració jurada dels ingressos que perceben com a conseqüència del treball per compte d'altri.
 • El perceptor de la prestació té l'obligació de presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora de la prestació quan així se li requereixi.

Nou criteri sobre el dret a prestació extraordinària de cessament de l'activitat per a autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat com a conseqüència de la resolució de l'autoritat competent.


 

Esmena de sol·licituds ja cursades