Como solicitar unha axuda social?

Só se poderán solicitar axudas sociais en procesos derivados de accidente de traballo ou enfermidade profesional recoñecidos legalmente e que causasen baixa laboral.

Sempre será necesaria a presentación do correspondente impreso de solicitude de axuda social, debidamente asinado, ao que se anexará toda a documentación necesaria.

As traballadoras sociais de Mutua Universal valorarán as solicitudes presentadas antes de tramitalas ante a Comisión de Prestacións Especiais, órgano responsable da adopción do acordo definitivo.

 

Solicitude de Beneficios de Asistencia Social

Documento asociado