Como solicitar unha axuda social?

Só se poderán solicitar axudas sociais en procesos derivados de accidente de traballo ou enfermidade profesional recoñecidos legalmente e que causasen baixa laboral.

Sempre será necesaria a presentación do correspondente impreso de solicitude de axuda social, debidamente asinado, ao que se anexará toda a documentación necesaria.

As traballadoras sociais de Mutua Universal valorarán as solicitudes presentadas antes de tramitalas ante a Comisión de Prestacións Especiais, órgano responsable da adopción do acordo definitivo.

 

Conceptos susceptibles de axuda social

 • Adecuación do medio
 • Adquisición material especial
 • Servizo de atención especializada temporal
 • Formación a domicilio para o coidador principal en situacións de dependencia
 • Atención psicolóxica especializada para familiares
 • Auxilios socioeconómicos
 • Bolsa de estudos
 • Programa de reinserción sociolaboral
 • Axuda especial para traballadores autónomos
 • Axuda por situación de pobreza enerxética
 • Gastos xerados polo coidador ou acompañante
 • Gastos enterro
 • Tratamento especial

Solicitude de Beneficios de Asistencia Social

Documento asociado