Com sol·licitar una ajuda social?

Només es podran sol·licitar ajudes socials en processos derivats d'accident de treball o malaltia professional reconeguts legalment i que hagin causat baixa laboral.

Sempre serà necessària la presentació del corresponent imprès de sol·licitud d'ajuda social, degudament signat, al qual s'adjuntarà tota la documentació necessària.

Les treballadores socials de Mutua Universal valoraran les sol·licituds presentades abans de tramitar-les davant la Comissió de Prestacions Especials, òrgan responsable de l'adopció de l'acord definitiu.

 

Sol·licitud de beneficis d'assistència social

Document associat