Prestacións Complementarias de Axuda Social

Publicado o: 23/05/2017

As Axudas Sociais veñen reguladas na actualidade polo Real decreto 453/2022, do 14 de xuño, polo que se regula a determinación do feito causante e os efectos económicos da pensión de xubilación na súa modalidade contributiva e da prestación económica de ingreso mínimo vital, e modifícanse diversos regulamentos do sistema da Seguridade Social que regulan distintos ámbitos da xestión.


Na súa Disposición final primeira modifícase o Regulamento sobre colaboración das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto 1993/1995, do 7 de decembro.

Tal como se indica no novo redactado do apartado 1 do Artigo 67: “A asistencia social consiste en servizos e auxilios económicos que se conceden con carácter potestativo, tanto no seu recoñecemento como na súa contía, en atención a especiais estados e situacións concretas de necesidade que se consideren precisos, estando claramente diferenciados das prestacións regulamentarias.”

O Real decreto incorpora un novo artigo, o 67 bis, en que se detalla o catálogo das axudas sociais das mutuas colaboradoras coa Seguridade Social e establécense os beneficiarios e requisitos de acceso


Comisión de Prestacións Especiais

A Comisión de Prestacións Especiais (CPE) é o órgano competente para a concesión das prestacións especiais ou axudas sociais.

Formada por representantes das persoas traballadoras, designadas polas centrais sindicais e por representantes de persoas empresarias asociadas e autónomas, xestiona a Reserva de Asistencia Social de Mutua Universal.

A súa función é estudar e atender as situacións de especial necesidade sobrevida que se poidan producir tras un accidente de traballo ou enfermidade profesional, mediante accións concretas orientadas a mellorar a protección das persoas traballadoras e / ou os seus habentes-dereito.

Todas as solicitudes presentadas ante a Comisión de Prestacións Especiais son valoradas previamente polo equipo de traballo social sanitario, podendo solicitar toda aquela documentación complementaria que xustifique a situación de especial necesidade.

Publicado o: 23/05/2017

Como solicitar unha prestación complementaria de axuda social?