Model de gestió centralitzada, per processos i de qualitat

Publicat el: 09/02/2016
Pacient de Mutua Universal a la sala de rehabilitació

Model de salut integral

A més de garantir una assistència universal i de qualitat, el nostre model d'atenció mèdica ajuda a disminuir la repercussió de les baixes laborals en l'empresa mitjançant la reducció de les gestions administratives (menys temps i menys paperassa). És el nostre principal valor diferencial amb relació al model sanitari tradicional.


Metge tutor

El metge tutor tutela tot el procés de baixa mèdica, la qual cosa assegura la màxima tranquil·litat al pacient i permet que l'empresa disposi de la informació actualitzada per minimitzar l'impacte de la baixa.

Centralitza la gestió de tots els tràmits i la comunicació amb l'empresa i el mateix treballador. Davant del model tradicional, centrat en la gestió per tractaments, la gestió per processos permet una incorporació més ràpida del pacient i facilita a l'empresa la gestió dels seus recursos humans.

Esquema del model metge tutor de Mutua Universal
El metge tutor centralitza la gestió de tots els tràmits

Qualitat assistencial

El pacient té un metge que l'acompanya durant tot el procés assistencial, coordina tractaments, s'ocupa de concertar les visites amb els especialistes i agilitza la realització de proves diagnòstiques.

Mitjançant la Història Clínica Online, la informació mèdica del pacient està centralitzada i accessible des de qualsevol punt geogràfic.

Per atendre la rehabilitació, una de les fases crítiques del procés assistencial, els nostres centres estan dotats d'equips avançats i professionals amb àmplia experiència i formació que compten, a més, amb el suport de metges rehabilitadors de referència.

Per garantir una òptima atenció sanitària i oferir el màxim recolzament i suport a qui ho necessita, hem implantat en tots els centres el Servei d'Interpretació i Traducció de documents en 120 idiomes.

  • Traducció interpretació de la visita mèdica
  • Traducció amb desplaçament de l'intèrpret
  • Traducció de documents mitjançant un arxiu que s'obre amb una clau per al compliment del RGPD
  • Disponibilitat en 120 idiomes

La certificació UNE/EN/ISO 9001:2015, que atorga Bureau Veritas, reconeix la qualitat de la nostra assistència sanitària primària.Model per processos


Montserrat Sánchez, coordinadora mèdica a Mutua Universal

Model tradicional: gestió de tractaments

S'estructura en especialitats que es gestionen de forma independent: assegura un nivell adequat de recursos i qualitat assistencial però dificulta la interrelació entre especialistes i diversifica els canals d'informació. En conseqüència, els temps es dilaten i no permet una planificació real de recursos per als responsables de RH.

Model orientat únicament a la satisfacció del pacient: no facilita a les empreses la planificació dels RH.

Model Mutua Universal: gestió de processos

Es basa en la gestió de processos i el desenvolupament d'un sistema d'informació integrat, que ajuden a convertir la medicina en una eina de gestió per a l'empresa. Els serveis complementen la satisfacció dels pacients amb una gestió eficient que contribueix a incrementar la productivitat i reduir la càrrega administrativa.


La satisfacció del pacient es complementa amb una gestió eficient amb beneficis per a l'empresa.

Vols saber més sobre els nostres serveis?