Què he de fer en cas de patir un accident de treball

Davant un accident de treball o una malaltia professional, oferim una resposta integral, tant en les nostres actuacions mèdiques com en les prestacions econòmiques i socials. 

Els nostres equips estan formats per professionals assistencials i els recursos més innovadors que garanteixen una atenció al pacient àgil i professional i una gestió més eficaç dels recursos humans de l'empresa.

Si la persona treballadora pot desplaçar-se al nostre centre assistencial

 • Per saber on ha d'anar, la persona treballadora pot trucar a la Línia Universal 900 203 203 o consultar la llista de centres de Mutua Universal en el nostre web o aplicació mòbil.

  • El personal metge especialista donarà les instruccions idònies per garantir l'atenció mèdica més adequada des del primer moment, organitzarà, en funció de la naturalesa de la lesió, el trasllat al centre mèdic més adequat i assessorarà mèdicament.
  • Si la persona treballadora té dificultats per desplaçar-se o per comunicar-se, és recomanable que acudeixi acompanyada.
 • Recordem que la persona treballadora ha de portar el DNI i el volant assistencial cumplimientado per l'empresa si aquesta no ho ha enviat o tramitat a través de la Zona privada empresa de Mutua Universal.

Si la persona treballadora requereix atenció mèdica urgent

 • Si la persona treballadora requereix atenció mèdica urgent cal traslladar-la al centre sanitari més pròxim, encara que no sigui de Mutua Universal.

 • L'empresa ha de posar-se en contacte amb la Línia Universal 900 203 203 o amb el seu centre assistencial de Mutua Universal més pròxima per informar on ha estat traslladada la persona treballadora perquè l'equip mèdic de Mutua Universal pugui fer el seguiment i la coordinació del possible trasllat a un centre propi.

Si la persona treballadora ha patit un accident greu

 • Trucar immediatament a la Línia Universal 900 203 203

 • Nostre personal metge especialista donarà les instruccions idònies per garantir l'atenció mèdica més adequada des del primer moment, organitzarà, en funció de la naturalesa de la lesió, el trasllat al centre mèdic més adequat i assessorarà mèdicament.

Què ha de fer l'empresa/assessoria?

 • L'empresa deu comunicar-nos l'accident de treball i enviar telemàticament el volant assistencial a través de la Zona Privada Empresa de Mútua Univeral o lliurar a la persona accidentada el volant assistencial.

  • El volant és un document pel qual se sol·licita l'atenció mèdica de la persona treballadora accidentada als nostres centres assistencials. Ha de presentar-se degudament emplenat, amb les dades de la persona treballadora i els de l'empresa, així com informació sobre l'accident.

 • Si la persona treballadora no rep la baixa mèdica y puede reincorporarse al trabajo, el accidente tiene que ser incluido en la relación mensual de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica, y remitirla a través del Sistema DELT@ / CoNTA, en los 5 días hábiles del messiguiente al del
  accidente.
 • Si la persona treballadora rep la baixa mèdica, l'empresa ha de remetre a l'INSS, a través del sistema RED En línia o SILTRA (Fitxer FDI), en 3 dies hàbils des de la recepció de la comunicació de la baixa mèdica, sempre que existeixi un comunicat de baixa comunicat a l'empresa via FIE/FIER, informació de ''dades econòmiques '', ''lloc de treball '' i ''funcions del treballador'. Remetre a l'el comunicat d'accident a través del Sistema DELT@, en els 5 dies hàbils següents al dia de la baixa mèdica.
 • En cas de accident greu, molt greu, mort o que hagi afectat a més de quatre persones treballadores, l'empresa no només ha de complimentar i enviar el comunicat d'accident de treball, sinó que ha de comunicar l'accident a l'autoritat laboral de la província on hagi succeït. Estan exempts d'aquesta obligació els accidents in itinere. Han de notificar-se a l'autoritat laboral de la província per mitjà del sistema a través de Delt@, telegrama, fax o un altre mitjà anàleg, en un termini màxim de 24h.