Retribucións de altos cargos e indemnizacións

Publicado o: 09/12/2015

De conformidade co que se dispón no artigo 3 da Orde TIN/246/2010, do 4 de febreiro, anualmente a Xunta Directiva debe adoptar o oportuno acordo relativo á contía das compensacións por asistencia ás reunións do Órgano de goberno e a Comisión de Prestacións Especiais, as cales se incrementarán ao comezo de cada exercicio, como máximo, no Índice Prezos de Consumo (IPC).

Para o ano 2020 son de aplicación os seguintes importes:

  • Xunta directiva: 697,63 €
  • Comisión de prestacións especiais: 583,17 €

A retribución do director xerente no ano 2020 foi de 113.943,72 euros en concepto de retribución básica e 68.366,28 euros en concepto de retribución complementaria.

Durante o exercicio 2020 non se satisfixo ningunha indemnización.

 

Estatutos de Mutua Universal

Descargar