Retribucións de altos cargos e indemnizacións

Publicado o: 09/12/2015

De conformidade co que se dispón no artigo 3 da Orde TIN/246/2010, do 4 de febreiro, anualmente a Xunta Directiva debe adoptar o oportuno acordo relativo á contía das compensacións por asistencia ás reunións do Órgano de goberno e a Comisión de Prestacións Especiais, as cales se incrementarán ao comezo de cada exercicio, como máximo, no Índice Prezos de Consumo (IPC). Dese xeito e de conformidade co que se dispón no artigo 3 da Orde TIN/246/2010, do 4 de febreiro, incrementouse a compensación da Xunta Directiva e da Comisión de Prestacións Especiais por asistencia ás reunións dos devanditos órganos, con efectos 1 de xaneiro de 2018, pasando dos 676,44 euros de 2017 aos 683,88 euros en 2018.

A retribución do director xerente no ano 2018 foi de 108.851,04 euros en concepto de retribución básica e 65.310,66 euros en concepto de retribución complementaria.

Durante o exercicio 2018 non se satisfixo ningunha indemnización.

 

Estatutos de Mutua Universal

Descargar