Retribucions d'alts càrrecs i idemnizaciones

Publicat el: 09/12/2015

De conformitat amb el que disposa l'article 3 de l'Ordre TIN/246/2010, de 4 de febrer, anualment la Junta Directiva ha d'adoptar l'acord oportú relatiu a la quantia de les compensacions per assistència a les reunions de l'òrgan de govern i la Comissió de Prestacions Especials, les quals s'incrementaran al començament de cada exercici, com a màxim, en l'índex de preus de consum (IPC).

Per a l'any 2024 són aplicables els següents imports:

  • Junta directiva: 871,81€
  • Comissió de prestacions especials: 724,70€

De conformitat amb el que disposa l'Ordre 2/8/1995 i Resolució de 14 de novembre de 1995, anualment la Junta Directiva ha d'adoptar l'oportú acord relatiu a la quantia de les compensacions per assistència a les reunions de la Comissió de Control i Seguiment, les quals s'incrementaran al començament de cada exercici, com a màxim, en l'Índex Preus de Consum (IPC). Per a l'any 2024 és aplicable el següent import:

  • Comissió de Control i Seguiment: 682,02 euros

L'any 2023, la retribució del director gerent ha estat de 114.969,24 euros en concepte de retribució bàsica i 68.951,52 euros en concepte de retribució complementària.

Durant l'exercici 2023 no s'ha satisfet cap indemnització.

*Información actualitzada l'abril 2024