Funcións e normativa de aplicación

Publicado o: 09/12/2015

Mutua Universal Mugenat, mutua colaboradora coa Seguridade Social nº 10, é unha asociación voluntaria de empresas que, sen ánimo de lucro, constitúese legalmente coa responsabilidade mancomunada das empresas asociadas, como colaboradora da Seguridade Social.

Marco legal

Esta colaboración queda definida no Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social (TRLXSS) incorporando as modificacións establecidas pola disposición adicional décimo cuarta da Lei 4/1990, do 29 de xuño, de orzamentos do Estado para 1990, na disposición adicional undécima da Lei 22/1993, do 29 de decembro, e a Lei 42/1994, do 30 de decembro. Con posterioridade o Regulamento sobre colaboración das mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto 1993/1995, do 7 de decembro, regula a constitución e actuación das devanditas colaboradoras.

O dito TRLXSS foi modificado pola Lei 35/2014 do 26 de decembro, que modificou o réxime xurídico das anteriormente denominadas “mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social”.


Normativa de aplicación

 • Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social.
 • Real decreto 1993/1995, do 7 de decembro, polo que se aproba o Regulamento sobre colaboración das mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social.
 • A Lei 35/2014, do 26 de decembro, pola que se modifica o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social en relación co réxime xurídico das mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social. 
 • Real decreto 1630/2011, do 14 de novembro, polo que se regula a prestación de servizos sanitarios e de recuperación polas mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social.
 • Real decreto 1221/1992, do 9 de outubro, sobre o patrimonio da Seguridade Social.
 • Real decreto 625/2014, do 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración.
 • Lei 34/2014, do 26 de decembro, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cotas da Seguridade Social.
 • Real decreto 231/2017, do 10 de marzo, polo que se regula o establecemento dun sistema de redución das cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que diminuísen de maneira considerable a sinistralidade laboral.
 • Real decreto 295/2009, do 6 de marzo, polo que se regulan as prestacións económicas do sistema da Seguridade Social por maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural.
 • Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de Sanidade.
 • Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia de información e documentación clínica.
 • Real decreto 1299/2006, de 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social e se establecen criterios para a súa notificación e rexistro.
 • Real decreto 954/2015, do 23 de outubro, polo que se regula a indicación, uso e autorización de dispensación de medicamentos e produtos sanitarios de uso humano por parte dos enfermeiros.
 • Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria.
 • Lei 6/2018, de 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018.
 • Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.
 • Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
 • Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.
 • Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que fai ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos)
 • Real decreto-lei 14/2019, do 31 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes por razóns de seguridade pública en materia de administración dixital, contratación do sector público e telecomunicacións.
 • Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.

Estatutos de Mutua Universal

Descargar