Zereginak eta araudi aplikagarria

-an argitaratutakoa: 2015/12/09

Mutua Universal Mugenat, Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen den 10 zenbakidun Mutualitatea, enpresen elkarte boluntarioa da. Hura, irabazi asmorik gabe, legearen arabera eratu da, enpresa elkarkideen erantzukizun mankomunitatearekin, Gizarte Segurantzaren kolaboratzaile gisa.

Esparru legala

Lankidetza hau urriaren 30eko 8/2015 Legegintzazko Errege Dekretuan definituta dago. Beraren bidez, Gizarte Segurantzako Lege Orokorreko (TRLGSS) testu bategina ontzat eman da, eta barne hartzen ditu ekainaren 29ko 4/1990 Legeko hamalaugarren xedapen gehigarriak, 1990. urterako Estatuko Aurrekontuen ingurukoa, abenduaren 29ko 22/1993 Legeko hamaikagarren xedapen gehigarriak, eta abenduaren 30eko 42/1994 Legeak ezarritako aldaketak. Ondoren, Gizarte Segurantzako Lan Istripuen eta Gaixotasun Profesionalen Mutualitateen lankidetzaren inguruko Araudiak, abenduaren 7ko 1993/1995 Errege Dekretuak ontzat emana, aipatutako Kolabortzaileen eraketa eta jarduera araupetzen ditu.

Aipatutako TRLGSS aldatu egin da abenduaren 26ko 35/2014 Legearen bidez. Azken horrek aurretik "Gizarte Segurantzako Lan Istripuen eta Gaixotasun Profesionalen Mutualitateak" deitzen zirenen araubide juridikoa aldatu du.


Araudi aplikagarria

 • Urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua. Horren bidez, Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bategina ontzat eman zen.
 • Abenduaren 7ko 1993/1995 Errege Dekretua. Beraren bidez ontzat eman zen Gizarte Segurantzako Lan Istripuen eta Gaixotasun Profesionalen Lankidetzaren inguruko Araudia.
 • Abenduaren 26ko 35/2014 Legea, Gizarte Segurantzaren Lan-Istripu eta Gaixotasun Profesionalen Mutuen araubide juridikoari dagokion Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina aldatzen duena. 
 • Azaroaren 14ko 1630/2011 Errege-Dekretua. Honen bidez, zerbitzu prestazio sanitarioak arautzen da eta berreskuratzearen Gizarte Segurantzaren lan-istripu eta gaixotasun profesionalen mutuek.
 • Gizarte Segurantzako Ondarearen inguruko urriaren 9ko 1221/1992 Errege Dekretua
 • Uztailaren 18ko 625/2014 Errege Dekretua. Beraren bidez araupetzen dira aldi baterako ezintasuneko prozesuen kudeaketaren eta kontrolaren hainbat alderdi, haren iraupeneko lehenengo hirurehun eta hirurogeita bost egunetan.
 • Abenduaren 26ko 34/2014 Legea, Gizarte Segurantzako kuoten likidazio eta diru-sarrera arloko neurriena.
 • 231/2017 Errege Dekretua, martxoaren 10ekoa, ezbehar tasak nabarmen murrizten lagundu duten enpresetan kontingentzia profesionalengatiko kotizazioak murrizteko sistema ezartzeko modua arautzen duena.
 • Martxoaren 6ko 295/2009 Errege-Dekretua. Honen bidez, Gizarte Segurantzaren sistemaren prestazio ekonomikoak arautzen dira amatasunagatik, aitatasuna, haurdunaldian zehar arriskua eta edoskitze naturalean zehar arriskua.
 • Osasun arloko apirilaren 25ko 14/1986 Lege Orokorra
 • Azaroaren 14ko 41/2002 Oinarrizko legea, gaixoaren autonomia eta informazio eta dokumentazio klinikoaren esparruko eskubideak eta betebeharrak araupetzen dituena.
 • 1299/2006 Errege Dekretua, azaroaren 10ekoa, Gizarte Segurantzaren sistemako gaixotasun profesionalen koadroa onartu eta horien jakinarazpen eta erregistroa egiteko irizpideak ezartzen dituena.
 • Urriaren 23ko 954/2015 Errege-Dekretua. Honen bidez, erizainen aldetik gizaki erabileraren sendagai eta osasun-produktuen banaketaren argibide, erabilera eta baimena arautzen da.
 • Aurrekontuaren inguruko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorra.
 • 6/2018 Legea, uztailaren 3koa, 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrena.
 • 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora.
 • Gardentasun, Informazio Publikoa Eskuratzea eta Gobernu Onaren inguruko abenduaren 9ko 19/2013 Legea.
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.
 • Araudia (EB) 2016/679 Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren, 2016ko apirilaren 27ko, pertsona fisikoen babesari buruzko datu pertsonalen tratamenduari dagokionez eta datu hauen zirkulazio askeari eta, horren bidez 95/46 Zuzentaraua indargabetzen da/CEa (datu-babesaren Araudi orokorra)
 • Urriaren 31ko 14/2019 errege Lege-dekretua. Honen bidez, segurtasun publikoa arrazoiak direla eta premiazkoak neurriak hartzen dira administrazio digitalaren arloan, sektore publikoaren kontratazioa eta telekomunikazioak.

Mutua Universalen Estatutuak

Deskargatu