Zereginak eta araudi aplikagarria

-an argitaratutakoa: 2015/12/09

Universal Mutua Mugenat, zenbaki Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzailea 10, enpresen boluntario elkarte bat da, irabazi-asmorik gabe, enpresa elkartuen erantzukizun mankomunatuarekin legalki osatzen da, Gizarte Segurantzaren kolaboratzaile bezala.

1.1 Esparru legal

Lankidetza hau urriaren 30eko 8/2015 Legegintzazko Errege Dekretuan definituta dago. Beraren bidez, Gizarte Segurantzako Lege Orokorreko (TRLGSS) testu bategina ontzat eman da, eta barne hartzen ditu ekainaren 29ko 4/1990 Legeko hamalaugarren xedapen gehigarriak, 1990. urterako Estatuko Aurrekontuen ingurukoa, abenduaren 29ko 22/1993 Legeko hamaikagarren xedapen gehigarriak, eta abenduaren 30eko 42/1994 Legeak ezarritako aldaketak. Ondoren, Gizarte Segurantzako Lan Istripuen eta Gaixotasun Profesionalen Mutualitateen lankidetzaren inguruko Araudiak, abenduaren 7ko 1993/1995 Errege Dekretuak ontzat emana, aipatutako Kolabortzaileen eraketa eta jarduera araupetzen ditu.

Aipatutakoa TRLGSS aldatua izan da abenduaren 26ko 35/2014 Legeak, araubide juridikoa aldatu du de las lehen deitutakoak “Gizarte Segurantzaren Lan Istripu eta Gaixotasun Profesionalen Mutuak”.


aplikazioaren 1.2 Araudi

 • Urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua. Horren bidez, Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bategina ontzat eman zen.
 • Abenduaren 7ko 1993/1995 Errege Dekretua. Beraren bidez ontzat eman zen Gizarte Segurantzako Lan Istripuen eta Gaixotasun Profesionalen Lankidetzaren inguruko Araudia.
 • Abenduaren 26ko 35/2014 Legea, Gizarte Segurantzaren Lan-Istripu eta Gaixotasun Profesionalen Mutuen araubide juridikoari dagokion Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina aldatzen duena. 
 • Azaroaren 14ko 1630/2011 Errege-Dekretua. Honen bidez, zerbitzugintza sanitarioak arautzen da eta berreskuratzearen Gizarte Segurantzaren lan-istripu eta gaixotasun profesionalen mutuek.
 • Gizarte Segurantzako Ondarearen inguruko urriaren 9ko 1221/1992 Errege Dekretua
 • Uztailaren 18ko 625/2014 Errege Dekretua. Beraren bidez araupetzen dira aldi baterako ezintasuneko prozesuen kudeaketaren eta kontrolaren hainbat alderdi, haren iraupeneko lehenengo hirurehun eta hirurogeita bost egunetan.
 • Abenduaren 26ko 34/2014 Legea, Gizarte Segurantzako kuoten likidazio eta diru-sarrera arloko neurriena.
 • 231/2017 Errege Dekretua, martxoaren 10ekoa, ezbehar tasak nabarmen murrizten lagundu duten enpresetan kontingentzia profesionalengatiko kotizazioak murrizteko sistema ezartzeko modua arautzen duena.
 • Martxoaren 6ko 295/2009 Errege-Dekretua. Honen bidez, Gizarte Segurantzaren sistemaren prestazio ekonomikoak arautzen dira amatasunagatik, aitatasuna, haurdunaldian zehar arriskua eta edoskitze naturalean zehar arriskua.
 • Osasun arloko apirilaren 25ko 14/1986 Lege Orokorra
 • Azaroaren 14ko 41/2002 Oinarrizko legea, gaixoaren autonomia eta informazio eta dokumentazio klinikoaren esparruko eskubideak eta betebeharrak araupetzen dituena.
 • 1299/2006 Errege Dekretua, azaroaren 10ekoa, Gizarte Segurantzaren sistemako gaixotasun profesionalen koadroa onartu eta horien jakinarazpen eta erregistroa egiteko irizpideak ezartzen dituena.
 • Urriaren 23ko 954/2015 Errege-Dekretua. Honen bidez, erizainen aldetik gizaki erabileraren sendagai eta osasun-produktuen banaketaren argibide, erabilera eta baimena arautzen da.
 • Aurrekontuaren inguruko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorra.
 • 6/2018 Legea, uztailaren 3koa, 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrena.
 • 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora.
 • Gardentasun, Informazio Publikoa Eskuratzea eta Gobernu Onaren inguruko abenduaren 9ko 19/2013 Legea.
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.
 • 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, pertsona fisikoak babesteari buruzkoa datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokionez eta 95/46/EB Zuzentaraua indargabetzen duena (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra)
 • Urriaren 31ko 14/2019 errege Lege-dekretua. Honen bidez, segurtasun publikoa arrazoiak direla eta premiazkoak neurriak hartzen dira administrazio digitalaren arloan, sektore publikoaren kontratazioa eta telekomunikazioak.
 • 2/2023 Legea, otsailaren 20koa, arau-urraketei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonen babesa arautzen duena.