Funcions i normativa d'aplicació

Publicat el: 09/12/2015

Mutua Universal Mugenat, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 10, és una associació voluntària d'empreses que, sense ànim de lucre, es constitueix legalment amb la responsabilitat mancomunada de les empreses associades, com a col·laboradora de la Seguretat Social.

Marc legal

Aquesta col·laboració queda definida en el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social (TRLGSS) que incorpora les modificacions establertes per la disposició addicional catorzena de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de pressupostos de l’Estat per a 1990, en la disposició addicional onzena de la Llei 22/1993, de 29 de desembre, i la Llei 42/1994, de 30 de desembre. Amb posterioritat, el Reglament sobre col·laboració de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, regula la constitució i actuació d'aquestes col·laboradores.

L'esmentat TRLGSS ha estat modificat per la Llei 35/2014, de 26 de desembre, que ha modificat el règim jurídic de les anteriorment denominades mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.


Normativa d'aplicació

 • Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
 • Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre col·laboració de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.
 • Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei general de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social. 
 • Reial decret 1630/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la prestació de serveis sanitaris i de recuperació per les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.
 • Reial decret 1221/1992, de 9 d'octubre, sobre el patrimoni de la Seguretat Social.
 • Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada.
 • Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social.
 • Reial decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.
 • Reial decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.
 • Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.
 • Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i deures en matèria d'informació i documentació clínica.
 • Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seva notificació i registre.
 • Reial decret 954/2015, de 23 d'octubre, pel qual es regula la indicació, l'ús i l'autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part dels infermers.
 • Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
 • Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2018.
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
 • Reial Decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.
 • Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Estatuts de Mutua Universal

Baixa